Oost Gelre legt onderwijsvisie aan raad voor

Afzonderlijk onderzoek naar effecten leefbaarheid

Het college van B&W heeft een besluit genomen over de Gemeentelijke visie voorzieningen basisonderwijs in Oost Gelre. “De daling van het aantal leerlingen verplicht ons om keuzes te maken in een goede geografische spreiding van onderwijs in Oost Gelre omwille van een kwalitatief goed onderwijsaanbod”, aldus wethouder Hoijtink. Het college wil een afzonderlijk onderzoek naar de effecten op de leefbaarheid in met name de kleine kernen.

De onderwijsvisie beperkt zich nadrukkelijk tot de huisvesting van de basisscholen, de keuze van onderwijs (openbaar of bijvoorbeeld katholiek) en de veiligheid van schoolroutes. Volgens wethouder Hoijtink een bewuste keus. “De visie geeft heel duidelijk de urgentie van het onderwijsprobleem aan. Acht van de achttien basisscholen voldoen in de toekomst niet meer aan de nu geldende wettelijke opheffingsnorm van 75 leerlingen. Dat laat zich natuurlijk vooral voelen in de kleine kernen. Het is aan de schoolbesturen hoe ze hier op reageren, dat is uitdrukkelijk hun bevoegdheid en verantwoordelijkheid. Ze kunnen daarbij gebruik maken van de kaders die wij stellen.”

Kwaliteit en spreiding
In de gemeentelijke visie staan vijf punten die de kaders aangeven waaraan de huisvesting van het onderwijs moet voldoen. Zoals een gewenst leerlingenaantal tussen de 200 en 225. Maar ook de scholen zijn ingericht voor op[vang van kinderen tussen 0-4 jaar. Wethouder Hoijtink hierover: “Op zich sluit de visie aan bij waar we al met de schoolbesturen over praten. Een goed voorbeeld zijn de plannen voor een integraal educatief kindcentrum in Lichtenvoorde. Het speelt in op ons doel, namelijk kwalitatief goed onderwijs vanuit een goede geografische spreiding.”

Effect op leefbaarheid
Wethouder Hoijtink onderkent dat zeker in de kleine kernen het aspect leefbaarheid nauw verbonden is met de basisscholen in die kernen. “De onderwijsvisie gaat daar niet verder op in. We hebben er bewust voor gekozen om vooral de kaders voor onderwijs vast te leggen. Het heeft natuurlijk effect op de leefbaarheid in een kern, net als de aanwezigheid van andere voorzieningen als sport, horeca en winkels. Daar moet zeker aandacht voor zijn. ” De onderwijsvisie is in te zien via www.oostgelre.nl.

Perspectief bieden
Het college van B&W pleit er daarom voor om de effecten op leefbaarheid afzonderlijk van de onderwijsvisie te onderzoeken. Wethouder Hoijtink: “Dat onderzoek kan gelijk opgaan met het verder uitwerken van de onderwijsvisie. Als college gaan we in gesprek met de Dorpsbelangenorganisaties en vertegenwoordigers vanuit sport, cultuur en welzijn. Samen kunnen we de effecten in beeld brengen en afspreken hoe we hier op moeten reageren. Het is belangrijk om te onderkennen dat dingen veranderen, maar er moet ook perspectief zijn op oplossingen om de leefbaarheid te versterken. Die oplossingen moeten we samen bedenken.”