Oost Gelre sluit 2015 financieel af met positief resultaat


Bericht is aangepast

Gemeenteraad besluit 21 juni over besteding positief resultaat van € 4,7 miljoen

De gemeente Oost Gelre heeft 2015 financieel afgesloten met een positief rekeningresultaat van ruim € 4,7 miljoen. Wethouder Marieke Frank: “Een mooi resultaat, dat voor een groot deel veroorzaakt wordt door de vrijval van de voorziening riolering (bijna € 2 miljoen). Het college stelt voor het overgrote deel van het positieve rekeningresultaat weer te herbestemmen. Het restant (€ 543.851) wordt aan de vrij besteedbare reserve toegevoegd.”

Positief resultaat
“Het positieve rekeningresultaat komt voor een groot deel voort uit de vrijval van de voorziening riolering (€ 1.957.997) en de reserve grondexploitatie (€ 199.719). Ook hebben we in het eerste jaar van de uitvoering voor het sociaal domein een positief resultaat bereikt. Dit bedrag komt weer ten goede aan de zorg” licht wethouder Marieke Frank toe.

Besteding € 4,7 miljoen
Het college doet de gemeenteraad een voorstel waar de € 4,7 miljoen aan besteed kan worden. Er wordt bijna € 2 miljoen toegevoegd aan de bestemmingsreserve riolering. Dat betekent dat dit geld ten goede blijft komen aan de riolering. Daarnaast wordt een fors bedrag, € 1 miljoen, opzij gezet voor het sociaal domein (jeugd, Wmo en participatie). Verder wordt onder andere nog geld toegekend aan:
• Verduurzamen woningvoorraad Oost Gelre: € 498.832
• Stedelijke vernieuwing: € 170.000
• Buurtsportcoaches: € 102.516
• Borging kennis en expertise ondersteuningsteam: € 30.000
Na besteding aan verschillende posten blijft er nog € 543.851 over. Dit wordt ten gunste gebracht van de vrij besteedbare reserve.

Jaarstukken inzien
De stukken zijn te vinden op www.oostgelre.nl. Op pagina’s 6 t/m 9 staat een samenvatting van de jaarrekening, met een overzicht van de posten die hebben geleid tot het positieve resultaat.

Behandeling in commissie en raad
De Jaarstukken (Jaarrekening en Jaarverslag) 2015 worden op 6 juni behandeld in de commissie. Op 21 juni neemt de gemeenteraad een besluit over het voorstel van het college. Beide vergaderingen zijn openbaar en beginnen om half 8 in het stadhuis in Groenlo. De raadsvergadering wordt bovendien live gestreamd. De agenda’s zijn te vinden op www.oostgelre.nl.