Home » Gemeente » Gemeenteraad stelt jaarverslag 2022 vast

OOST GELRE – “We sluiten het jaar 2022 met een positief financieel resultaat af”, aldus wethouder Financiën Arjen Schutten. “Door verschillende redenen hebben we een aantal geplande werkzaamheden en investeringen helaas niet kunnen uitvoeren. Hierdoor hebben we minder geld uitgegeven dan we hadden begroot. Ook hadden we in 2022 een paar onverwachte incidentele opbrengsten. Dit zijn twee belangrijke oorzaken waardoor het jaarresultaat veel hoger is dan we vooraf hadden begroot.”

Wethouder Schutten: “Ondanks deze tijd met veel grote vraagstukken, hebben we een stabiel beleid gevoerd. We hebben gewerkt aan ontwikkelingen als woningbouw, leefbaarheid in alle kernen, de opvang van vluchtelingen, een leefbaar en veilig buitengebied en energietransitie. Natuurlijk zetten we ons ook in voor een samenleving waarbij iedereen kan meedoen en voor een brede welvaart voor al onze inwoners.”

Ontwikkelingen in Oost Gelre 2022
De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 vonden plaats in een turbulente tijd. De nieuwe gemeenteraad en het college van B&W hebben voor grote uitdagingen gestaan. De inval van Rusland in Oekraïne, de stijging van de energieprijzen en begin van de zomer de protesterende boeren tegen de stikstofplannen van de Rijksoverheid. Vanaf het najaar hebben we ongeveer 100 statushouders opgevangen in een tijdelijke (nood)opvang locatie en in Lichtenvoorde. Dit deden we samen met de gemeenten Aalten, Oude IJsselstreek en Winterswijk. Daarnaast was en is er een groot tekort aan woningen. Daarom staat in het coalitieakkoord 2022 – 2026 met dikke letters geschreven: Bouwen, Bouwen, Bouwen! Er zijn voldoende plannen in ontwikkeling en/of staan op het punt om gerealiseerd te worden.

We zijn er voor elkaar
Er was gelukkig ook goed nieuws: de maatregelen tegen corona zijn begin 2022 afgebouwd. Er was weer gelegenheid om elkaar te ontmoeten op festivals en bij evenementen. In maart heeft Werk-Leerbedrijf Oost-Achterhoek Fijnder een nieuw en modern onderkomen in gebruik genomen op bedrijventerrein Laarberg in Groenlo. We zijn in actie gekomen tegen toenemende criminaliteit in het buitengebied en hiervoor ontvangen we in december de Tweede ster ’Veilig Buitengebied’ van het Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland. Ook hebben we in 2022 laten zien dat we er voor elkaar zijn. Dat we elkaar in moeilijke tijden helpen. Oost Gelre is een gemeente voor iedereen en daarom doen we in juni 2022 mee met de Achterhoek Pride. Daarbij hijsen we de Achterhoekse Pridevlag in top die laat zien: Wees welkom, hier mag je zijn wie je bent. We geven om elkaar.

De komende jaren
Wethouder Schutten: “De inzet op ontwikkelingen in 2022 zetten we door in 2023. Woningbouw is daarbij erg belangrijk, maar ook de opvang van vluchtelingen gaat veel van ons vragen. We verwachten dat de Scheidingswet in 2024 ingevoerd gaat worden en dat betekent een vast aantal vluchtelingen per jaar die we als gemeente moeten gaan opvangen. Niet alleen zijn dit mensen met een verblijfsvergunning voor tenminste 5 jaar (‘statushouders’), maar ook mensen die asiel aanvragen en minderjarige alleenstaande vluchtelingen. En ook vluchtelingen uit Oekraïne horen hierbij. We weten nog niet wat de oorlog in Soedan gaat betekenen voor een eventuele extra vluchtelingenstroom.

Diverse ontwikkelingen zijn opgenomen in de kadernota voor 2024 die de raad onlangs heeft vastgesteld. Dit zijn maatschappelijke en financiële uitdagingen waar we rekening mee moeten houden, nu en in de toekomst.”

Het jaarverslag en andere financiële stukken over 2022 kunt u lezen op de website www.oostgelre.nl/financien