Oost Gelre heeft de financiën op orde


OOST GELRE – Wethouder Marieke Frank kan voor de komende jaren een sluitende begroting overleggen. Dat was nog een hele klus. Maar het is gelukt zonder forse bezuinigen door te voeren. Én zonder overdreven lastenverzwaring voor de inwoners, aldus de portefeuillehouder Financiën: “We gaan al jaren zuinig met ons geld om. Daarom staan we er nu best goed voor en is er ook ruimte voor ambities.”

Waar de begroting van 2017 nog een tekort liet zien is die voor 2018 sluitend. Daar was ook wel op gerekend, aldus wethouder Frank. Volgens haar was er vertrouwen dat het goed zou komen. En was er ook toen geen reden om de totale lasten voor de inwoners te verzwaren. “Maar wat ik nog belangrijker vindt is dat we ook in het sociale domein niet bezuinigen. We handhaven dus het niveau van zorg aan onze inwoners, daar wordt niet op bezuinigd. Er is zelfs ruimte om nieuwe initiatieven hierin te ondersteunen.”

Ambities
Ook de komende jaren wordt geïnvesteerd in nieuw beleid, in totaal ruim 6 miljoen euro. Een fors bedrag gaat naar de wegen in onze gemeente. Wethouder Frank: “De N18 wordt aangepakt en dat heeft invloed op andere wegen in onze gemeente. Als bijvoorbeeld de kruising Zieuwentsweg-N18 wordt afgesloten, is geld nodig voor maatregelen op het onderliggende wegennet. Maar ook de Borculoseweg in Groenlo staat nadrukkelijk op de agenda.”

Programma Geef Lichtenvoorde Kleur
Andere ambities zijn het Programma Geef Lichtenvoorde Kleur, de verdere ontwikkeling van de Besselinkschans en de bouw van een Integraal Educatief Kind Centrum (IEKC) in Lichtenvoorde. Het verduurzamen van woningen en het voortzetten van subsidieregelingen op het gebied van duurzaamheid is een belangrijke ambitie. Ook de leefbaarheid in de kleine kernen blijft een belangrijk aandachtspunt benadrukt de wethouder: “De nieuwe bovendorpse visie van de kleine kernen is hierin erg belangrijk.”

Lasten voor inwoners
De lasten voor inwoners zijn de onroerend zaakbelasting (OZB), de afvalstoffenheffing, het rioolrecht en de hondenbelasting. Voor een gemiddeld gezin met één hond stijgen de totale lasten met ongeveer € 20,-. Volgens wethouder Frank zit die stijging vooral in de afvalinzameling. “Het omgekeerd inzamelen is een succes, dat verdient een groot compliment aan de inwoners. Sinds 2015 hebben de inwoners gemiddeld 68 euro minder betaald voor de inzameling. We hebben er bij de invoering bewust voor gekozen eerst te kijken hoe het zich zou ontwikkelen. Nu zien we dat de kosten hoger zijn dan de opbrengsten. Daarom moeten we het vastrecht verhogen met elf euro. Daarnaast hebben we de OZB met 2% verhoogd.”

Participatiewet grote uitdaging
Oost Gelre heeft haar financiën op orde. Dat is voor wethouder Frank geen reden om dingen nu anders te doen. “We zijn voor 75% van onze inkomsten afhankelijk van het Rijk. We weten nog niet waar het nieuwe kabinet mee gaat komen. Maar op dit moment wordt flink gekort op het budget voor de Participatiewet. Doel van die wet is dat we mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt vanuit de bijstand laten doorstromen naar regulier werk. Daarin zijn we afhankelijk van bedrijven die deze mensen in dienst willen nemen. Dat verloopt moeizaam. Bijstandsuitkeringen en begeleiding naar werk is een kostenpost van bijna 16 miljoen euro. Het mag duidelijk zijn dat hier een grote uitdaging ligt.”

Een kwestie van keuzes maken
Een sluitende begroting en een gezond perspectief voor de komende jaren. Volgens wethouder Marieke Frank een kwestie van steeds weer keuzes maken en realistische ambities stellen. “We staan er goed voor. Het voorzieningenniveau in Oost Gelre is goed, we hebben een goede reserve en voor goede ideeën proberen we zeker ruimte te vinden in onze begroting. Maar we kunnen zeker niet achterover leunen. We blijven scherp op onze uitgaven. Dat vraagt steeds weer om een keuzes in wat we wel en wat we niet doen. Die houding heeft zich bewezen en daar gaan we wat mij betreft gewoon mee door.”