Home » Archief » Gelderse boeren investeren miljoenen in voldoende water voor hun percelen

Gelderse boeren investeren miljoenen in voldoende water voor hun percelen

887

GELDERLAND – Tweehonderdvijftig Gelderse boeren hebben omgerekend een oppervlakte van meer dan 14.000 voetbalvelden* voorbereid op weersextremen. ‘Het besef groeit dat je je percelen moet aanpassen aan veranderende weersomstandigheden zoals lange perioden van droogte of overmatige regenval’, zegt gebiedsmakelaar Henk Jolink.

Jolink zat afgelopen twee jaar bij deze tweehonderdvijftig boeren en loonwerkers aan tafel. Hij dacht mee over hoe ze bijvoorbeeld maatregelen kunnen nemen om schade aan gewassen zoveel mogelijk te voorkomen. Omdat geen bedrijf hetzelfde is, vraagt dit maatwerk.

Onzichtbaar
‘Op het eerste oog is het misschien onzichtbaar wat in het Gelderse buitengebied opgepakt wordt’, stelt Jolink. ‘Als ik uitga dat iedere boer, waarmee ik heb gesproken om zijn plannen door te nemen, gemiddeld 50 hectare land heeft, dan hebben zij samen meer dan 10.000 hectare zodanig bewerkt dat deze percelen beter voorbereid zijn op weersextremen. Omgerekend gaat het dan om meer dan 14.000 voetbalvelden, volgens de standaardmaten van de EUFA.’

5 miljoen euro
Voor Gelderse boeren lag er afgelopen twee jaar een pakket aan mogelijke maatregelen klaar om verdroging of vernatting tegen te gaan en de kwaliteit van de bodem verbeteren. Hierop konden zij 40% subsidie krijgen van de provincie Gelderland. De subsidie bedroeg in totaal 1,8 miljoen euro. Door boeren en loonwerkers is hiermee uiteindelijk voor 5 miljoen euro geïnvesteerd in maatregelen.

De huidige investeringsregeling is afgelopen. Er wordt momenteel gewerkt aan een vervolg. Dit voorjaar moet duidelijk worden hoe de nieuwe regeling eruit gaat zien. De belangstelling hiervoor is groot, blijkt uit de lange wachtlijst voor de nieuwe ronde.

Vochtsensoren of drainage
Boeren investeerden bijvoorbeeld in de aanleg van een boerenstuw (droogtestuw) of peilgestuurde drainage. Investeringen in maatregelen voor het hergebruik van gewasresten of het nuttig toepassen sloot- en bermmaaisel als bodemverbeteraar vielen ook hieronder. Daarnaast gaf de investeringsregeling 40% subsidie op de aanschaf van bijvoorbeeld een compoststrooier, klepelmaaier, schijveneg, ecoploeg, drukwisselsysteem voor banden of vochtsensoren (beslissingsondersteunende systemen beregening).

Samenwerking
De investeringsregeling gold in de werkgebieden van de Gelderse waterschappen Rijn en IJssel en Vallei en Veluwe. Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) zorgde voor de ondersteuning en uitvoering van deze regeling. In het DAW werkt de agrarische belangenbehartiger LTO Noord onder meer samen met waterschappen en provincies. Dit maatregelenpakket werd mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland.