Milieueffectrapport nog niet compleet


Bestel een leuke puzzel met de foto van het Grols kanon.

– 30 stukjes. 26x18cm, materiaal: glanzend hardboard
– 96 stukjes. 36x25cm, materiaal: glanzend hardboard
– 500 stukjes. 54x40cm, materiaal: karton

Bericht is aangepast

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de vestiging van een var-kenshouderij aan de Kroosdijk te Zieuwent beoordeeld. Zij adviseert het rapport op één punt aan te vullen. De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili- eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag – in dit geval de gemeente Oost-Gelre – besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het project
Hattem Varkens b.v. wil een nieuwe varkenshouderij vestigen aan de Kroosdijk te Zieu- went, in het landbouwontwikkelingsgebied Mariënvelde. Het gaat om een bedrijf van maximaal 2451 fokzeugen, 9072 gespeende biggen, 4 dekberen en 800 opfokzeugen.

Hiervoor is een omgevingsvergunning nodig en een wijziging van het bestemmingsplan. De gemeente Oost-Gelre neemt hierover een besluit. Vooraf zijn de milieugevolgen on- derzocht in een milieueffectrapport. De gemeente Oost-Gelre heeft de Commissie ge- vraagd het rapport te toetsen.

Het advies
Uit het rapport blijkt dat, als er geen maatregelen worden getroffen, de veehouderij ne- gatieve gevolgen heeft voor omliggende natuurgebieden, zoals de Natura-2000 gebie- den Korenburgerveen en Stelkampsveld. De oorzaak hiervan is luchtverontreiniging vanuit het bedrijf (uitstoot van ammoniak). Het bedrijf wil deze gevolgen teniet doen door ammoniakrechten aan te kopen van omliggende bedrijven (‘saldering’).

In het rapport is de saldering nog niet helemaal juist onderbouwd. Daarom adviseert de Commissie om in aanvulling op het milieueffectrapport de saldering alsnog goed te on- derbouwen.