Foto: Marcel Houwer |

Koninklijke Onderscheidingen in Oost Gelre

Deel dit bericht

OOST GELRE – Burgemeester Annette Bronsvoort reikte maandag vijf Koninklijke Onderscheidingen uit aan inwoners van Oost Gelre. Allen werden gedecoreerd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

  1. Henk van Beek uit Lichtenvoorde, 82 jaar

2000-heden Oprichter en coördinator vrijwillige Belastingadviseurs, via de KBO Lichtenvoorde

De heer Van Beek is voortrekker, voorlichter en stimulator van de werkgroep vrijwillige belastingadviseurs binnen de KBO Lichtenvoorde. Naast opleiden helpt hij bij het invullen van de belastingformulieren. Hij zorgt als coördinator voor verschillende bijeenkomsten, zodat de belastingconsulenten zich kunnen scholen en hun kennis over het veranderende belastingstelsel kunnen bijhouden. Jaarlijks organiseert hij enkele themadagen, zoals een voorlichting over financiën en de zorgverzekering.

2004 – 2011 Bestuurslid KBO Lichtenvoorde

De heer Van Beek was verantwoordelijk voor sociaal economische zaken. Hij organiseerde themadagen met actuele zaken als verduurzamen, omgaan AED, verbinding gemeentelijke zaken/Wmo, etc.

Vanuit die functie heeft hij veel tijd gestoken in de totstandkoming van multifunctioneel centrum ‘de Treffer’, dat sinds 2010 het gedeelde onderkomen is van de KBO Lichtenvoorde en Voetbalvereniging Longa ’30.

2002- heden Contactpersoon met notaris en gemeente

Naast de signaalfunctie zet de heer Van Beek zich belangeloos in wanneer procedures administratief geregeld moeten worden. Hij verwijst naar de goede hulpverlening of organisatie, bijvoorbeeld de Zonnebloem. Daarnaast begeleidt hij mensen richting de notaris of gemeente en is hij aanwezig, indien nodig, bij de besprekingen en de verdere afwikkeling.

 1. Marika van Beek-Clement uit Lichtenvoorde, 72 jaar
2000-heden Vrijwillig Belastingadviseur, specialist Duits-Nederlands recht, via de KBO Lichtenvoorde

Mevrouw Van Beek ondersteunt oudere medemensen bij het invullen van belastingpapieren. Ze is gespecialiseerd in Duits-Nederlands belastingrecht. Veel mensen hebben vanuit de Achterhoek in Duitsland gewerkt/gewoond en krijgen met ingewikkelde regelgeving te maken. Ook heeft ze veel kennis van het Duitse pensioenstelsel.

2000 – heden Verbinding Keistad notarissen en gemeente Oost Gelre

Mevrouw Van Beek begeleidt besprekingen met een notaris over bijvoorbeeld erfkwesties na overlijden partner, boedelscheiding in geval van echtscheiding. Zij helpt de notaris bij het organiseren van bijeenkomsten om ouderhulpen bij te praten over fiscale en juridische zaken.

Mevrouw Van Beek is een gesprekspartner van de ouderenadviseur en het sociaal team van de gemeente Oost Gelre voor Wmo-zaken en gemeentelijke subsidies. Zo kan ze mensen maximaal bijstaan in hun financiële zaken.

2000- heden Maatschappelijk werk

Tijdens bezoek aan huis helpt mevrouw Van Beek, in overleg, eenzame mensen, door hen bijvoorbeeld te wijzen op en aan te melden bij de Zonnebloem, de bezoekersdienst van de KBO, of om deel te nemen aan de kerstbijeenkomst van Antoniushove.

 

  1. Ton van de Giessen uit Lichtenvoorde, 78 jaar

 

 

 

 

1975 – heden Protestantse gemeente Lichtenvoorde

De heer Van de Giessen is begonnen bij de toenmalige Gereformeerde kerk Lichtenvoorde en heeft veel bestuurswerk verricht. Hij was jaren voorzitter van de commissie beheer, die zorgdroeg voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. Hij was volop betrokken bij het proces van samenvoeging van de Gereformeerde en de Hervormde Gemeente. Later nam hij plaats in de bouwcommissie.

Na de fusie in 2007 zette de heer Van de Giessen de lijnen uit voor de vergroening van de Johanneskerk in de toekomst. En hij heeft zorggedragen voor Fondsenwerving voor de verduurzaming van de kerk. Hierdoor is de Protestantse gemeente Lichtenvoorde door de landelijke kerk erkend als groene kerk. Zijn inspanningen hebben de kerkelijke samenleving niet alleen financieel geholpen, maar ook duurzame resultaten gebracht.

2014 – heden Stichting Energiek Oost Gelre

De heer Van de Giessen is initiatiefnemer en oprichter van Stichting Energie Oost Gelre. De stichting heeft tot doel het beheer en de exploitatie van transportnetten voor elektriciteit, aardgas en warm water. De heer Van de Giessen heeft in een creatief en innovatief proces stadsverwarming mogelijk gemaakt. Ook bij de praktische uitwerking en uitvoering was hij betrokken. Denk daarbij aan het sluiten van overeenkomsten met grondeigenaren en overleg met Rijkswaterstaat over het doortrekken van het leidingennet.

Binnen Oost Gelre zijn een aantal locaties via de Biologisch Industriële Reststoffenverwerking (BIR) Lichtenvoorde inmiddels voor duurzame energie aangesloten op het warmtenet. Dat zijn: Zwembad Meekenesch, het gemeentehuis, LTC de Kei en de accommodatie van s.v. Longa ’30. De heer Van de Giessen denkt al tientallen jaren mee over verduurzamen en energiebesparing, wat voor de aangesloten partijen structurele kostenbesparingen oplevert.

 

  1. Leo klein Tank uit Lievelde, 85 jaar

 

 

 

 

1958 – 2020/ heden Harmonie St. Willibrord

De heer klein Tank heeft van 1958 tot 1974 als secretaris bestuurswerk verricht. Hij deed de ledenadministratie, de archivering en verzorgde de correspondentie voor de concertconcoursen. Hij was de contactpersoon met de muziekbond K.N.M.O. Daarnaast verzorgde hij de uitwerking van de notulen, etc.

Sinds 1970 fungeert hij als 2e dirigent voor de harmonie, bestaande uit ruim 50 leden. Bij huwelijksjubilea en andere feestelijke gelegenheden voor de Lieveldse gemeenschap is hij de dirigent.

Verder was de heer klein Tank vanaf 1958 een vaste kracht bij het ophalen van oud papier bij de mensen thuis, in Lievelde en omstreken, Lichtenvoorde en Groenlo.

Daarnaast ging hij op vaste dagen langs bedrijven voor oud papier. Dit heeft de heer klein Tank de afgelopen 20 jaren soms 3 dagen per week gedaan met eigen tractor en aanhanger. De opslag in containers is een tijdlang bij hem thuis in de loods geweest. Op deze manier heeft hij tot 2020 meegeholpen om harmonie St. Willibrord financieel gezond te houden. Van de opbrengsten konden instrumenten en uniformen vernieuwd worden.

1970 – 1978

en 2020

Geloofsgemeenschap Christus Koning te Lievelde/St. Paulusparochie

De heer klein Tank heeft 2 periodes in het parochiebestuur gewerkt. Hij had inbreng in de gang van zaken in de kerkgemeenschap Lievelde.

Daarnaast heeft hij zich decennialang ingezet als collectant tijdens de kerkdiensten. Ook was hij de coördinator die wekelijks zorgde voor een goede indeling van alle collectanten. Naast de collecte voor de geloofsgemeenschap van Lievelde zette hij zich in voor deurcollectes ten bate van diaconale en missionaire organisaties, zoals Memisa en Pax Christi.

   1. Anita Overkamp-Altink uit Groenlo, 59 jaar

 

 

 

1980 – heden Vrijwilliger H. Calixtus-H. Maria Moeder Gods

Mevrouw Anita Overkamp verricht voor de geloofsgemeenschap H. Calixtus en H. Maria Moeder Gods veel ondersteunende werkzaamheden. Ze is mede-organisator voor kinderwoorddiensten, zit in werkgroepen van catechese, dopen, H. Communie, H. Vormsel en is jaarlijks collectant van de kerkbalans. Beide genoemde geloofsgemeenschappen zijn opgegaan in de fusie van 7 parochies: de St. Paulusparochie.

2011- heden Secretaris locatieraad Sint Paulusparochie

Als secretaris is mevrouw Overkamp eerste aanspreekpunt voor mensen uit de gefuseerde geloofsgemeenschap. De locatieraad zorgt voor haar leden, de gebouwen, financiën en de dagelijkse organisatorische gang van zaken. Ze doet de ledenadministratie, drukt misboekjes, verzorgt de communicatie en de kerstattenties. Ze zit in de stuurgroep van de St. Paulusdag en het Jaar van de Barmhartigheid.

2015- heden Commissie Ontmoeting en Inspiratie

Voor een brede doelgroep, niet alleen parochianen, worden jaarlijks 10 themabijeenkomsten georganiseerd. De gekozen thema’s hebben betrekking op verbinding tussen alle mensen, kerkelijk of niet, welk geloof men ook aanhangt. Mevrouw Overkamp is nauw betrokken bij het organiseren en verzorgt de PR.

1992 – 2008 Basisschool Deken van Dam en Ni’je Veste

Mevrouw Overkamp is als vrijwilligster erg betrokken bij activiteiten op school, zoals Sinterklaas, kerstviering, Pasen. Ze heeft ook bijgedragen aan het fusieproces van de Jozefschool en de Deken van Damschool tot Ni’je Veste. Vanuit school is zij de verbinding met werkgroepen van de St. Paulusparochie.

1996 – 2010 Zwemvereniging Groenlo (ZVG)

Mevrouw Overkamp is in deze periode bij de vereniging betrokken als tijdwaarnemer en heeft extra opleiding gevolgd voor het begeleiden van de zwemjeugd.

2016 – heden Stichting Ontmoet en Ontwikkel Oost Gelre

De Stichting heeft tot doel het creëren van een ontmoetingsplek voor nieuwkomers binnen Oost Gelre. Daar kunnen zij oefenen en kennismaken met de Nederlandse cultuur. Mevrouw Overkamp is een drijvende kracht in het organiseren en het op bestuurlijk niveau meedenken. Zij begeleidt nieuwkomers, maakt ze wegwijs en koppelt hen aan de juiste maatjes. Ook via het taalcafé heeft mevrouw Overkamp een voortrekkersrol. En ze is betrokken bij het jaarlijkse Eat-to-Meet.

2015 – heden Stichting de Weemhof Borculo

Stichting de Weemhof Borculo heeft tot doel het houden van cultureel educatieve projecten voor Berkelland en omgeving, van concerten tot exposities van gerenommeerde kunstenaars. Mevrouw Overkamp verzorgt de webcontent, PR en nieuwsbrieven. Ze werkt samen met de 4 grote regionale middelbare scholen bij het organiseren van de jaarlijkse Artbattle. Een stimulans voor startende kunstenaars.

 

  1. Ton de Vries uit Groenlo, 73 jaar, is gedecoreerd door burgemeester Anton Stapelkamp in de Oude Helenakerk te Aalten.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer De Vries zet zich al ruim 25 jaar in als vrijwilliger, veelal als penningmeester of als voorzitter, bij tal van organisaties. Zijn vrijwilligerswerk begint in 1985 als penningmeester van het R.-K. Schoolbestuur. In de periode 1988 t/m 1997 was hij penningmeester bij Stichting Venemansmolen uit Winterswijk en van 1992 t/m 2001 bij van Tennisvereniging Altec uit Aalten (en vanaf 1997 voorzitter).

Van 2007 t/m 2010 is de heer De Vries penningmeester bij de Parochiële Caritas Instelling en t/m 2015 voorzitter. In dezelfde periode was de heer De Vries ook penningmeester (2008 t/m 2010) en voorzitter (2010 t/m 2016) bij het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten. Hij was volhardend, professioneel, kritisch en zakelijk als het nodig was. Een man met een visie die in een korte periode de wankele financiële positie van het museum veranderde in een stabiele positie. Met zijn inspirerende rol als voorzitter om koers en focus voor de toekomst aan te brengen heeft hij een grote bijdrage aan de ontwikkeling van het museum gegeven. Zo groeide het bezoekersaantal in 15 jaar tijd van 12.000 naar 25.000 in 2019.

De laatste jaren, vanaf 2015 tot nu, is de heer De Vries penningmeester voor de Parochie Sint-Ludger. Deze uitgestrekte regionale parochie bestaat uit negen kerkgemeenschappen en heeft totaal 17.550 leden. Mede door de inzet van de heer De Vries zijn de financiën van de parochie op orde gebracht. De negen kerkgemeenschappen waren voorheen zelfstandig en dit brengt de nodige gevoeligheden met zich mee. Door krimpende geloofsgemeenschappen en herbestemming van gebouwen is het bestuurlijk en professioneel aandeel van de heer De Vries van wezenlijke waarde. Door zijn transparante werkwijze in gevoelige zaken varen bestuur en beheercommissies van de geloofsgemeenschappen in de dorpen er wel bij.