Home » Gem. Bronckhorst » Dorpen aan zet en 100% lokaal eigenaarschap op route naar Energieneutraal Bronckhorst

Dorpen aan zet en 100% lokaal eigenaarschap op route naar Energieneutraal Bronckhorst

1662

BRONCKHORST – In 2030 willen we in Bronckhorst evenveel duurzame energie opwekken als dat we verbruiken. De Routekaart Bronckhorst Energieneutraal schetst op hoofdlijnen de route naar die energie neutrale gemeente. Gisteren nam de raad hiervoor de Nota van uitgangspunten, in aanloop naar de herijking van de routekaart, ter kennisgeving aan. De urgentie om stappen te nemen is duidelijk voor alle partijen. Wel gaf de raad duidelijke accenten aan om mee te nemen bij de herijking: de dorpen zijn aan zet en de opbrengst van grootschalige opwek uit wind en zon moet zo veel mogelijk ten goede komen aan de samenleving.

De Nota van uitgangspunten stelt voor dat de gemeente meer regie neemt op het realiseren van de doelen van de energietransitie, via drie sporen: regie op Dorpsenergieprocessen, regie op grootschalige opwek en regie op randvoorwaarden. Deze sporen werkt de gemeente verder uit als basis voor de Herijkte Routekaart in het najaar.

Wethouder Wilko Pelgrom van duurzaamheid: “We gaan zoveel mogelijk met inwoners aan de slag. Maar we hebben ook een verantwoordelijkheid naar onze toekomst en die van onze kinderen en kleinkinderen. Dat betekent dat we in Bronckhorst grotere stappen moeten maken. Daarvoor nemen we als gemeente regie. Ook als dat soms pijn doet.”

Het bereiken van de doelen begint bij aandacht voor energiebesparing. Daar is op dit moment al veel aandacht voor en dit blijft aandacht krijgen. Inwoners worden ondersteund bij het nemen van maatregelen, met informatie, praktische hulp door energiecoaches en waar nodig financieel. Met de motie in gedachten gaan we kijken hoe we de inwoners en bedrijven kunnen helpen die er nu op eigen kracht nog niet uitkomen.

100% lokaal eigenaarschap
Grootschalige energieprojecten brengen hinder en lasten met zich mee. Daarom willen we dat de financiële opbrengsten zoveel mogelijk terechtkomen bij inwoners en bedrijven in Bronckhorst, in het bijzonder de direct omwonenden die de meeste hinder ondervinden. Dit willen we bereiken door te streven naar 100% eigenaarschap. In de Routekaart werken we uit hoe we dat willen bereiken.

Sociaal fonds
De raad deed ook een oproep om de mogelijkheden voor een sociaal energiefonds te onderzoeken. Inwoners die het financieel zwaar hebben, zijn juist enorm gebaat bij een lagere energierekening. Zij kunnen echter niet het geld opzij zetten om maatregelen te nemen. Daarom moeten deze inwoners waar nodig extra geholpen worden met verduurzaming van hun woning, zodat de energierekening omlaaggaat.

Dorps Energie Plan
We doen de komende tijd een beroep op de energie in de samenleving voor Dorps Energie Plannen, waarin we toewerken naar energie neutrale gebieden. Met elkaar zoeken we naar manieren om de energierekening te verlagen en toch comfortabel te kunnen wonen en werken. We helpen elkaar met energiebesparing in onze woning en bedrijf en maatschappelijke gebouwen zoals de sporthal, het zwembad en de school. Ook kijken we naar de mogelijkheden voor opwek van energie en de opslag van energie in een dorp. De leefbaarheid in het dorp staat centraal en iedereen doet mee. De gemeente ondersteunt daarbij zo goed mogelijk en op maat. Stap voor stap. In enkele dorpen zijn we met de inwoners al van start met een Dorps Energie Plan, zoals in Keppel-Eldrik en Steenderen.

Opwek in Keppel-Eldrik
Voor grootschalige opwek van energie uit zon en wind blijft voor nu alleen het gebied Keppel-Eldrik als zoekgebied in beeld. Grootschalige opwek wordt in een apart gebiedsproces met belanghebbenden besproken, het maakt dus geen onderdeel uit van het Dorps Energie Plan Keppel-Eldrik. 100% lokaal eigenaarschap is het streven. In dit gebiedsproces verkennen we samen met het gebied de mogelijkheden voor windmolens en zonneparken, zonder te veel randvoorwaarden voor hoogte en grootte maar met aandacht voor gezondheid en ruimtelijke kwaliteit. We nemen uitdagingen in het landschap, de landbouw, biodiversiteit en wonen mee in onze afwegingen.

De herijkte Routekaart komt naar verwachting in het najaar/winter van 2023 voor vaststelling in de raad.

Midzomerwandeling in Groenlo

Zaterdag 22 juni 2024 wordt de Midzomerwandeling georganiseerd in Groenlo. Deze wandeltocht is 6 kilometer en deelname is gratis. Start: Brouwersnös Eibergseweg 1 Groenlo. Starttijd: Tussen 19.30 uur en 20.30 uur.