Category Archives: Bronckhorst

Gemeente Bronckhorst plaatst 7 stacaravans voor opvang Oekraïense vluchtelingen

BRONCKHORST – De oorlog in Oekraïne heeft een grote stroom vluchtelingen op de been gebracht en maakt ook in Bronckhorst veel los. Dat zien we aan de hartverwarmende acties die door veel inwoners op touw worden gezet en huisvesting die wordt geboden. Het kabinet heeft alle veiligheidsregio’s en gemeenten verzocht voor de wat langere termijn gemeentelijke opvanglocaties voor vluchtelingen uit Oekraïne in te richten. Bronckhorst heeft onder meer besloten hiervoor 7 stacaravans aan te kopen. Deze komen op camping ’t Boshuis aan de Boshuisweg 8 (5 stacaravans) en een perceel bij boerderijwinkel Den Vierakker aan de Kapelweg 14 (2 stacaravans), beide in Vierakker.

De eigenaren van de 2 locaties hebben aangegeven de vluchtelingen graag een plek te bieden. De gemeente heeft de locaties inmiddels beoordeeld en de bedoeling is de caravans op korte termijn te plaatsen. In totaal kunnen in de 7 stacaravans ca. 30 tot 40 vluchtelingen opgevangen worden. Het gaat in eerste instantie om een opvang voor 6 maanden met optie voor verlenging met 6 maanden, maar het kan zijn dat een langere verlenging in beeld komt als de situatie dit nodig maakt.

Voor de plaatsing van de caravans zijn enkele locaties onderzocht, waaronder ook de oude gemeentewerf in Zelhem. Gekozen is voor de locaties in Vierakker. De terreinen zijn zonder veel aanpassingen geschikt, snel beschikbaar en de eigenaren willen zich graag inzetten voor sociale binding tussen de vluchtelingen en bewoners in het buurtschap.

Dit blijven niet de enige gemeentelijke opvanglocaties, we zoeken nog enkele andere opties voor het opvangen van vluchtelingen voor een wat langere periode. We overleggen bijvoorbeeld met de eigenaren van groepsaccommodatie De Hooge Weide in Vorden, die als korte termijn opvanglocatie diende en inmiddels is gestopt, of opvang weer mogelijk is vanaf de zomer. Ook is door de eigenaar (Parochie H.H. Twaalf Apostelen) een woning (voor max 6 personen) op de Zomerweg in Drempt beschikbaar gesteld als gemeentelijke opvanglocatie voor een periode van 6 maanden (t/m eind oktober, met optie voor verlenging met 6 maanden). Deze is met hulp vanuit de buurt klaar gemaakt voor bewoning en op 28 april in gebruik genomen.

Marijke van Haaren formateur in Bronckhorst

BRONCKHORST – Gemeente Belangen Bronckhorst (8 zetels), CDA (6 zetels) en PvdA (2 zetels) hebben afgelopen vrijdag in een eerste oriënterende gespreksronde gezamenlijk besloten Marijke van Haaren te vragen als formateur om het formatieproces te begeleiden.

De keuze om onder leiding van Marijke van Haaren, een gedreven en ervaren politica, deze gesprekken te voeren, is gemaakt vanwege haar onafhankelijk en analytisch vermogen om processen te begeleiden. Ze was onder meer gedeputeerde, wethouder en bekleedde vele andere bestuurderstaken.

De eerste gesprekken zijn deze week. De onderhandelende coalitiepartijen, GBB, CDA en PvdA, nemen de onderwerpen waarover overeenstemming kan worden bereikt mee in een coalitieakkoord. De ambitie is om het proces eind mei of in de eerste week van juni af te kunnen ronden. De partijen kijken met vertrouwen uit naar de komende formatiegesprekken.

Formatie in Bronckhorst verder met GBB, CDA en PvdA

BRONCKHORST – Op 13 april 2022 heeft informateur René van Dijk een advies uitgebracht. Op verzoek van Gemeente Belangen Bronckhorst (GBB) en onder begeleiding van de informateur zijn op 22 april drie aanvullende vervolggesprekken gevoerd met vier beoogde coalitie kandidaten (VVD, CDA, PvdA en GroenLinks). Onderzocht is welke coalitie voor de periode 2022-2026 gevormd kan worden. Hier kwam uit dat GBB de volgende stap in de coalitie onderhandelingen ingaat samen met CDA en PvdA.

Op basis van de gevoerde vervolggesprekken is duidelijk dat er veel overeenkomsten en raakvlakken zijn als het gaat om hoe de partijen aankijken tegen thema’s als ‘Wonen’, ‘Economie’, ‘Duurzaamheid’, ‘Welzijn, zorg en inkomen’ en ‘Landschap en landbouw’, vragen die leven in de samenleving en hoe zij inwoners daarbij centraal willen stellen. Na rijp beraad heeft GBB besloten de formatie verder op te willen pakken met CDA en PvdA.

“Deze partijen laten een belangrijke vertegenwoordiging zien van de Bronckhorster samenleving”, aldus Han Pelgrom, fractievoorzitter van GBB. De drie partijen hebben het vertrouwen uitgesproken om op korte termijn te komen tot een beoogde stabiele coalitie van 16 zetels. Voor de verdere begeleiding in de coalitievorming zoeken de partijen een formateur. GBB kijkt uit naar een goede en prettige samenwerking met alle partijen in de komende vier jaar.

 

Prestatieafspraken door unieke samenwerking

Op dinsdag 5 april zetten maar liefst 11 partijen hun handtekening onder één raamovereenkomst prestatieafspraken 2022. En dat is uniek.

Alle partijen uit drie gemeenten werken samen
Wooncorporatie ProWonen tekende op 5 april samen met Sité Woondiensten, de gemeenten Berkelland, Bronckhorst en Oost Gelre en maar liefst vijf huurdersverenigingen -De Naobers, Borculo-Ruurlo, HeVo, Lichtenvoorde, Zelhem en bewonersvereniging Siverder – de prestatieafspraken. Waar eerder nog drie verschillende overeenkomsten werden gesloten, is er nu één raamovereenkomst gemaakt. Onderdeel van deze overeenkomst is de lokale uitvoeringsagenda per gemeente, inclusief projectenoverzicht.

Hanke Struik, bestuurder ProWonen: “We zien deze prestatieafspraken als samenwerkingsafspraken die de gezamenlijke ambitie op verschillende thema’s beschrijven en de prestaties die we daarvoor samen willen leveren. Maar we beginnen niet op nul. Veel zaken lopen al geruime tijd of zijn al in gang gezet. Daar bouwen we op voort en benutten wat er al is. Elke partij volgt daarbij zijn eigen tempo en lokale dynamiek.”

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Met het zetten van de handtekeningen bekrachtigen de partijen dat ze zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor prettig wonen in betaalbare en duurzame huurwoningen in de drie gemeenten in de Achterhoek. Hanke Struik sprak haar waardering uit voor de inzet van de bestuursleden van de huurdersverenigingen, die als vrijwilligers betrokken zijn.

Proces in 2021
Corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties maken jaarlijks prestatieafspraken op basis van de Woningwet. In de lokale driehoeken is gezamenlijk de wens geuit om het proces te vernieuwen, te verbeteren en de samenwerking te zoeken. Begin 2021 zijn we gezamenlijk van start gegaan met een nieuwe manier van werken. In dit proces hebben we nauw samen opgetrokken en een impuls gegeven aan het versterken van de onderlinge verbindingen. Een leuke, maar op een aantal momenten ook pittige uitdaging om dit onder de corona-omstandigheden goed met elkaar vorm te geven. Van alle partijen werd de nodige flexibiliteit gevraagd en gekregen. Vanaf september zijn woningcorporatie Sité en bewonersvereniging Siverder aangehaakt in het proces om ook de prestatieafspraken in de gemeente Bronckhorst goed te borgen. Woningcorporatie De Woonplaats maakt al jaren eigen prestatieafspraken met de gemeente Oost Gelre en is niet aangehaakt.

Uitvoeringsagenda
Er is besloten om deze raamovereenkomst en uitvoeringsagenda vooralsnog te tekenen voor de periode van één jaar (2022) om zo eerst met elkaar ervaring op te doen en op basis hiervan ruimte te creëren om het vertrouwen te kunnen laten groeien. In het najaar 2022 bespreken partijen met elkaar hoe de uitvoeringsagenda is opgepakt. Dan bespreken partijen ook of en op welke wijze de raamovereenkomst bijgesteld kan worden in samenhang met de nieuw op te stellen uitvoeringsagenda 2023-2024.

Samen werken aan de uitvoering
Onze opgave gaat naast beschikbaarheid en betaalbaarheid van het wonen ook over verduurzaming, zorg, welzijn en leefbaarheid. De huurdersorganisaties behartigen de belangen van bewoners en woningzoekenden in de gemeenten Berkelland, Bronckhorst en Oost Gelre. Zij leveren een bijdrage aan de thema’s van deze prestatieafspraken die recht doet aan de eigen mogelijkheden. Het gaat hierbij met name om het bieden van informatie, advies en ondersteuning aan huurders.

Formele context
Prestatieafspraken zijn een overeenkomst tussen drie partijen: huurdersorganisatie(s), gemeente en corporatie. Er bestaat een wederzijdse afhankelijkheid en er is een gezamenlijke inspanning nodig om de lokale volkshuisvestingsdoelen te bereiken. De gemeente is vanaf 1 januari 2022 verplicht woonbeleid op te stellen, waarbij ingegaan wordt op hoe lokale vraagstukken lokaal worden opgelost. Dit woonbeleid vormt de basis voor de te maken prestatieafspraken. Woningcorporaties leveren een bijdrage aan dit woonbeleid in de vorm van een bod of activiteitenprogramma. Vervolgens worden er door de drie partijen prestatieafspraken gemaakt.

Proef Formulierenhulp Bronckhorst

BRONCHORST – Van 1 april 2022 tot 22 september 2022 start de proef Formulierenhulp Bronckhorst. Vrijwilligers van Humanitas en Schuldhulpmaatje en medewerkers van de gemeente gaan inwoners die moeite hebben met het begrijpen en invullen van formulieren, helpen dit goed te doen. Het kan gaan om formulieren van bijvoorbeeld de overheid, verzekeraars, nutsbedrijven of instellingen.

Wethouder Evert Blaauw van sociale zaken: “Allereerst is het fantastisch dat wij zulke goede vrijwilligers hebben die de medemens hiermee willen helpen. Met hun hulp hebben wij een nieuw instrument om ervoor te zorgen dat mensen de regelingen krijgen waar ze recht op hebben of de diensten krijgen die zij willen. We willen voorkomen dat mensen afzien van een aanvraag of declaratie, omdat zij het formulier niet begrijpen of bang zijn om het fout te doen. Ook verwachten wij dat mensen door de Formulierenhulp meer inzicht krijgen in hun administratie en zo mogelijk schulden kunnen voorkomen.” Als de proef in een behoefte voorziet, wordt de formulierenhulp als vaste service vanuit de gemeente aangeboden.

Lage drempel
Inwoners van Bronckhorst kunnen zonder afspraak langsgaan bij de formulierenhulp eens in de twee weken op donderdagmiddag in het gemeentehuis van 16:00 uur tot 18:00 uur. De aanwezigheid van de Formulierenhulp staat op www.bronckhorst.nl/formulierenhulp. De hulp is gratis. De vrijwilligers gaan vertrouwelijk om met de inhoud van het gesprek.

Soort hulp
De Formulierenhulp helpt inwoners die financiële of administratieve vragen hebben. Of moeite met het begrijpen van (online) formulieren. Het gaat dan bijvoorbeeld om formulieren voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen of voor een goedkopere zorgverzekering. De formulierenbrigade kan ook controleren of de juiste gegevens bij de belastingdienst bekend zijn voor het aanvragen van zorg- en huurtoeslag. De gratis hulp van de Formulierenhulp is kortdurend. Heeft een inwoner meer hulp nodig, dan verwijst Formulierenhulp Bronckhorst door naar andere hulpverleners.

Realisatie:
Steuber Design