Home » Gemeente » Aanpassingen aan verkeers- en vervoersbesluit Oost Gelre

Aanpassingen aan verkeers- en vervoersbesluit Oost Gelre

340

OOST GELRE – Het college heeft 19 oktober ingestemd met het voorleggen aan de raad van aanpassingen aan het gemeentelijke verkeers- en vervoersbeleid 2014-2024. De aanpassingen zijn:
1. 30 km/uur binnen de bebouwde kom;
2. Verbod op doorgaand vrachtverkeer
3. Extra verbinding zuidelijke woonwijken Lichtenvoorde.

Inwoners denken mee
Inwoners en andere betrokkenen hebben meegedacht over de mobiliteitsupdates van maart 2021. Dit heeft geleid tot nieuwe inzichten en aanvullingen op de aanpassingen in mobiliteit.
Het gemeentelijk verkeersprogramma is sinds het opstellen nu voor het grootste deel gerealiseerd. De grootste aanpassing voor Groenlo is het gereedkomen van de huidige N18. Er staan nog enkele ruimtelijke ontwikkelingen met effect voor het verkeer op de planning (o.a. afsluiting kruispunt Zieuwentseweg – N18, sporthal Groenlo). Om deze reden is een tussentijdse update van het beleid gedaan en is een doorkijk gemaakt naar de komende jaren.

30 km/uur binnen de bebouwde kom
Veel inwoners maken zich zorgen om de veiligheid en snelheid op wegen. Op wegen waar fietsers en
autoverkeer op dezelfde rijbaan rijden binnen de bebouwde kom wordt de nieuwe norm daarom 30
km/uur. Dit zal gelden voor alle kernen in Oost Gelre.

Voor de erftoegangswegen was dit al opgenomen in de mobiliteitsupdates. Maar ook op enkele gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen type 1 hebben fietsers geen eigen plek op weg. Daarom is het voorstel ook op die wegen 30km/uur in stellen. Het gaat om de wegen: Groenlo: Borculoseweg, Ruurloseweg, Winterswijkseweg, Industrieweg, Parallelweg, wegen ‘Laarberg’

Lichtenvoorde: Varsseveldseweg, Het Brook (v.a. Het Veen), Aaltenseweg, James Wattstraat, wegen ‘De Kamp’

Aandachtspunten hierbij zijn de nieuwe richtlijnen voor gebiedsontsluitingswegen (GOW30), de routes voor hulpdiensten en openbaar vervoer en de mogelijkheid om auto- en fietsverkeer te splitsen op aparte rijbanen. Ook de snelheid van autoverkeer op bedrijventerreinen is een aandachtspunt, de wegen zijn hier recht en breed, waardoor snel (te) hard gereden wordt.

Doorgaand vrachtverkeer
Vrachtverkeer door de kernen maakt gebruik van de gebiedsontsluitingswegen. Niet al het vrachtverkeer moet echt in de kernen zíjn, maar is doorgaand verkeer. Het college streeft naar een ‘verbod op vrachtverkeer, uitgezonderd bestemmingsverkeer’ (wanneer andere routes beschikbaar zijn) voor alle kernen in de gemeente.

Extra verbinding zuidelijke woonwijken Lichtenvoorde
Inwoners van de zuidelijke woonwijken hebben aangegeven een betere ontsluiting van de wijk te wensen richting het centrum.

Deze mogelijkheid staat al in het verkeers- en vervoersbeleid 2014-2024. Het zou bij voorbeeld kunnen gaan een doortrekking van de Kievitstraat en de Willem Geurink-/Martin Leliveltstraat.

Voor het aanleggen van een nieuwe weg moet onderzocht worden of het past in het bestemmingsplan en wat het betekent voor de doorstroming van verkeer. Aanwonenden krijgen dan wel een extra ontsluitingsmogelijkheid van de wijk, maar misschien trekt het extra verkeer aan, waardoor het drukker wordt.

De raad besluit in november over de aanpassingen aan het verkeers- en vervoersbeleid 2014-2024.