Home » Gemeente » Monitoring RPW geeft geen aanleiding afspraken te herzien Continuering uitvoeringsafspraken bedrijventerreinen Achterhoek

Monitoring RPW geeft geen aanleiding afspraken te herzien Continuering uitvoeringsafspraken bedrijventerreinen Achterhoek

322

OOST GELRE – In juni 2020 heeft het college van Gedeputeerde Staten Gelderland ingestemd met het door de  Achterhoekse gemeenten vastgestelde Regionale Programmering Werklocaties (RPW). In het RPW  wat in afstemming met werkgeversorganisatie VNO-NCW en de samenwerkende industriële kringen  Achterhoek (SIKA) is opgesteld, zijn ook afspraken vastgelegd over het monitoren van de vraag- en  aanbodsituatie van bedrijventerreinen in onze regio. Uit de 2-jaarlijkse monitor die onlangs voor het  tijdvak 1-1-2019 t/m 31-12-2020 is afgerond blijkt dat de uitvoering van het RPW geen aanleiding  vormt de gemaakte afspraken te herzien.

Met tevredenheid constateren we dat de uitgifte in de afgelopen periode zich, ondanks corona, op een  hoog niveau heeft gemanifesteerd. Wel was er enige vertraging in de besluitvorming bij bedrijven als  gevolg van de onzekerheid, maar uiteindelijk heeft dat niet geleid tot een lagere uitgifte.

Het RPW geeft inzicht in de benodigde hoeveelheid uit te geven bedrijventerreinen per gemeente. Die  wordt voor de Achterhoek ingeschat op 59-140 ha. Bedrijventerreinen tot 2030. Op basis van het RPW  kan elke gemeente een invulling zoeken en de bestemmingsplannen voorbereiden en vaststellen. Uit  de recente monitor blijkt dat de oplossingen voor uitbreiding ten behoeve van lokale en regionale  bedrijvigheid en de vestiging van nieuwe bedrijven veelal lokaal gezocht en (vaak) gevonden worden.  Dit geldt zowel voor de uitgifte van nieuwe kavels als voor uitbreiding in of herontwikkeling van  bestaand vastgoed.

De monitor ziet drie belangrijke aandachtspunten voor de komende twee jaar: voorzien in de lokale  uitbreidingsbehoefte, voldoende aanbod voor maakindustrie in combinatie met agrifood en blijvende  aandacht voor kwalitatieve verbeteringen in de bestaande voorraad.

Urgentie dient zich aan
De uitgifte van zowel regionale als lokale bedrijventerreinen verloopt voorspoedig. Niettemin is er in  verschillende gemeenten nu of op korte termijn sprake van een urgente uitbreidingsbehoefte. In de  meeste gevallen valt de oplossing hiervoor binnen de afspraken uit het RPW. Waar dit niet het geval is  moet regionale afstemming plaatsvinden. Het is aan gemeenten om in overleg met de regio een keuze  te maken over de locatie van eventuele nieuwe ontwikkelingen.

Duurzaamheid en kwaliteit
Naast de beschikbaarheid van kavels is er ook aandacht voor de kwaliteit en duurzaamheid van de  bestaande voorraad. In meerdere gemeenten loopt in samenwerking met de HAN een onderzoek naar  de aanpak voor het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen. Ook in andere gemeenten lopen  initiatieven in samenwerking met ondernemers en onderwijs, in belangrijke mate ondersteund door  SIKA. De coördinatie van dergelijke initiatieven verloopt via de thematafel circulaire economie en  energietransitie.

Informatie
De afspraken uit het RPW over de ontwikkeling, uitbreiding en het toekomstbestendig maken van  bedrijventerreinen kunnen de komende twee jaar gecontinueerd worden. Deze conclusie wordt  onderschreven door de deelnemende gemeenten. De Monitoring RPW Achterhoek 2019-2023 is te vinden op de website van de gemeente.

Agenda voor in de Achterhoek

Uw evenement in onze agenda! Evenement indienen