Home » Gemeente » Oost Gelre neemt voorlopig geen windmoleninitiatieven in behandeling

Oost Gelre neemt voorlopig geen windmoleninitiatieven in behandeling

244

OOST GELRE – Wethouder Bart Porskamp heeft in de vergadering van 9 maart de gemeenteraad geïnformeerd over het voornemen van het college om de komende periode geen initiatieven voor de realisering van windmolens in behandeling te nemen. Het college wil dit voornemen ook graag met de raad bespreken in de eerstvolgende commissievergadering.

Eind deze week stuurt het college een uitgebreidere toelichting naar de raad met het verzoek die te agenderen voor bespreking in de gemeenteraad. Deze toelichting zal meer ingaan op de aanleiding tot het voornemen, de inzichten die tot dit voornemen hebben geleid en wat het college met dit voornemen beoogt. Maar ook wat het  betekent voor de windmoleninitiatieven waar de gemeente al meer of minder bij betrokken is. Wethouder Porskamp: “Wij denken dat het belangrijk is dat we een gezamenlijke opvatting hebben over het proces rond windmoleninitiatieven. En het is uiteraard aan de raad om te bepalen of daaraan nadere kaders gesteld moeten worden.”

Veel ontwikkelingen in korte tijd
Oost Gelre heeft in december 2018 het beleid en het uitvoeringsprogramma voor grootschalige hernieuwbare energieopwekking vastgesteld. Het is nog geen 2 ½ jaar geleden, maar toch ziet het college in die relatief korte periode veel ontwikkelingen op het gebied van windmoleninitiatieven, zoals:

  • de toenemende belangstelling bij grondeigenaren en ontwikkelaars voor het realiseren van windmolens;
  • het opheffen van de laagvliegroute en daarmee het wegvallen van een beperking voor windmolens in dat gebied;
  • het te verwachten aantal initiatieven dat naar verwachting hier uit voortkomt;
  • De impact van deze ontwikkelingen op onze ambitie m.b.t. grootschalige energieopwekking;
  • Het verloop van de totstandkoming van Regionale Energie Strategie 1.0;
  • Niet in de laatste plaats de maatschappelijke discussie over de realisering van windmolens.

Wethouder Porskamp: “Al deze ontwikkelingen, in samenhang beschouwd, zijn voor het college reden om kritisch naar de uitvoering van het beleid grootschalig voor windmoleninitiatieven te kijken, zowel qua timing als qua proces. Dat heeft geleid tot het voornemen om de komende periode geen windmoleninitiatieven in behandeling te nemen en met name ook het gesprek met de gemeenteraad daarover aan te gaan.”

Windmoleninitiatieven
Wethouder Porskamp weet dat er meerdere initiatiefnemers zijn, waartoe zowel ontwikkelaars als grondeigenaren behoren. “Die initiatieven bevinden zich in alle fases tussen groen en rijp. Een aantal initiatieven bevindt zich in het gebied onder de laagvliegroute, op het grensgebied met Berkelland. Het initiatief Hagenwind op de grens met Aalten is bekend en een iniitiatief bij Vragender. Laat ik er op dit moment het volgende over zeggen: bij nog geen enkel initiatief is sprake van een uitgevoerde ambtelijke toets. En in afwachting van het besluit van het presidium over agenderen van onze memo zal er ook geen sprake zijn van een ambtelijke toets en dus ook niet van het in behandeling nemen van een initiatief.”

Informatie
Zodra de uitgebreidere toelichting naar de gemeenteraad wordt gestuurd plaatsen we die op onze website. Meer informatie over de energietransitie van Oost Gelre is te vinden op www.energieneutraaloostgelre.nl.

Aalten: Windmolens

 

Agenda voor in de Achterhoek

Uw evenement in onze agenda! Evenement indienen