Foto: PR |

Subsidieregeling voor controle coronatoegangsbewijs

OOST GELRE – Ondernemers en verenigingen die het coronatoegangsbewijs moeten controleren kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding. De Rijksoverheid heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld. Voor de gemeente Oost Gelre is in totaliteit € 76.155 beschikbaar voor CTB-plichtige locaties.

Wethouder Karel Bonsen is blij met de gelden van het Rijk. “Ondernemers en verenigingen worden extra belast door de verplichte toegangscontrole en daar willen wij aan tegemoet komen. Deze tegemoetkoming is voor alle locaties die het coronatoegangsbewijs moeten controleren. We hebben de subsidieregeling zo ingericht dat alle aanvragen een gelijke kans hebben op gehele of gedeeltelijke toekenning. We verdelen de subsidiegelden eerlijk en naar rato onder de aanvragers.”

Subsidieregeling 
Het college van B&W heeft de ‘Subsidieregeling compensatie kosten controle coronatoegangsbewijzen’ vastgesteld. In deze regeling staat alle informatie, bijvoorbeeld welke personele en materiële kosten in aanmerking komen. Om de hoogte van het subsidiebedrag te bepalen wordt gebruik gemaakt van een rekentool. Deze tool is verwerkt in het online aanvraagformulier. 

Aanvraag indienen kan t/m 31 december 
Ondernemers en verenigingen kunnen tot en met 31 december 2021 een aanvraag indienen via www.oostgelre.nl/CTBsubsidie. Kosten kunnen gedeclareerd worden over de periode van 22 september 2021 t/m 31 december 2021. Declaraties die zijn ingediend na 31 december 2021 worden niet in behandeling genomen. De subsidieregeling voorziet erin dat alle aanvragen een gelijke kans hebben op toekenning. Na 31 december worden de aanvragen daarom beoordeeld en wordt – als het totale bedrag van de aanvragen het bedrag van € 76.155 overstijgt – naar rato een verdeling van de subsidiegelden gemaakt over de aanvragen. In januari krijgen de aanvragers bericht of de aanvraag is goedgekeurd en hoeveel subsidie zij ontvangen. 

Meer informatie 
Kijk voor meer informatie op www.oostgelre.nl/CTBsubsidie


Dit bericht is 3025x gezien