Home » Gemeente » Tweede brede steunpakket voor ondernemers en inwoners

Tweede brede steunpakket voor ondernemers en inwoners

139

OOST GELRE – De coronacrisis duurt voort. Naast economische gevolgen heeft deze crisis ook grote  maatschappelijke gevolgen. Het college van B&W van de gemeente Oost Gelre heeft deze week besloten om een voorstel aan de raad voor te leggen met een breed steunpakket aan maatregelen voor ondernemers en inwoners.

Wethouder Karel Bonsen: “Het is onzeker hoelang de coronacrisis nog voortduurt. Wat wel zeker is, is dat veel organisaties, zowel in het bedrijfsleven als daarbuiten, het onverminderd moeilijk hebben. Daarom hebben we een breed pakket aan maatregelen opgesteld om inwoners en ondernemers te ondersteunen.”

Gericht op herstel
Het brede steunpakket richt zich op vier pijlers: Economie, Sociaal domein, Cultuur & evenementen en  Sport. “Net als de steun vanuit het Rijk, is ook dit lokale steunpakket gericht op de route van crisis naar herstel. Zodat iedereen weer op zijn of haar eigen manier mee kan doen in de samenleving als het coronavirus onder controle is en we weer naar (het oude) normaal gaan” aldus wethouder Bonsen.

Besluit gemeenteraad
Het voorstel wordt behandeld in de raadsvergadering van 13 april. De gemeenteraad neemt dan een besluit over het steunpakket. De raadsvergadering begint om 19.30 uur en is online te volgen via www.oostgelre.nl.

De vier pijlers
Hieronder leest u de vier pijlers met de bijbehorende maatregelen. Het raadsvoorstel is te lezen via  www.oostgelre.nl.

Pijler Economie

 • Kwijtschelding van de rente op Bbz-kredieten voor gevestigde ondernemers voor de eerste twee jaar.
 • Een ruimhartige invulling van de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).
 • Compensatie voor reclamebelasting in 2021.
 • Vrijstelling van precariobelasting voor terrassen in 2021.
 • Verruiming van de terrassen voor de horeca in 2021.
 • Compensatie (vrijstelling) aan ondernemers voor het gebruikersdeel van de ozb-aanslag voor 2021.
 • Ondersteuning van de ‘Roadmap Horeca’.
 • Ondersteuning aan ondernemers via het heroriëntatieprogramma ROZ.
 • Afzien van het innen van pachtgelden voor de kermisexploitanten.

Pijler Sociaal domein

 • Activiteiten voor leefbaarheid in de kleine kernen en tegen eenzaamheid ouderen. • Activiteitenpakket gericht op de jeugd.
 • Ondersteuning gericht op inwoners met een psychische kwetsbaarheid.
 • Ondersteuning voor dorpshuizen.
 • Ondersteuning voor speeltuinverenigingen.

Pijler Cultuur en evenementen

 • Een cultuurfonds voor ondersteuning van nieuwe initiatieven en daarmee de heropening van de cultuursector.
 • Een extra uitkering van 30% van de normsubsidie voor cultuur in 2021.
 • Ondersteuning op maat voor de Mattelier en Den Diek.

Sport

 • Een financiële prikkel voor sport- en beweeginitiatieven.
 • Kwijtschelding van de huur van gemeentelijke sportaccommodaties 2021. • Een extra uitkering van 30% van de normsubsidie voor sport in 2021.