Home » Gemeente » Wateropgave Lichtenvoorde

Op dinsdag 28 oktober vond er bij het Wijndomein Besselinkschans een informatiebijeenkomst plaats voor alle betrokkenen bij de wateropgave rondom Lichtenvoorde. Bij hevige regenval kan er zoveel water samenkomen dat de Nieuwe Beek de hoeveelheid water niet aankan en het water buiten de oevers treedt. De wateroverlast in 2010 was zeer extreem, maar deed ons wel beseffen dat het watersysteem moet worden verbeterd. Tijdens de avond werden de bijna zestig belangstellenden opgeroepen hun eigen ideeën hiervoor met elkaar te delen.

Om de wateroverlast in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen worden oplossingen gezocht in drie richtingen:

  1. water langer vasthouden buiten de kern Lichtenvoorde;
  2. water bergen door het aanleggen van bergingsgebieden en aanpassingen aan het rioleringssysteem binnen de bebouwde kom en
  3. water afvoeren via noordelijke en zuidelijke bypasses om de kern van Lichtenvoorde heen.

Om deze maatregelen mogelijk te maken, zullen sommige gebieden anders moeten worden ingericht. Er zijn veel kansen om gebieden naast het gebruik voor water, ook te gebruiken voor andere doeleinden. De Visie Besselinkschans is hierbij nadrukkelijk genoemd, bijvoorbeeld de combinaties met recreatie en/of evenementen.

Samen met betrokkenen
De oproep aan de aanwezigen om ideeën te delen, zorgde even voor wat verwarring. De bezoekers hadden de verwachting dat er al een plan lag, waar ze op konden reageren. De gemeente en Waterschap Rijn en IJssel hebben duidelijk gemaakt dat het een bewuste keuze is om de omgeving al zo vroeg mogelijk mee te laten doen. Door de inbreng van de mensen die het gebied het beste kennen mee te nemen, kunnen er oplossingen ontstaan waar voldoende draagvlak voor is. Dus geen voorgekookt plan, maar betrokkenheid vanaf het eerste begin. Zo kunnen we straks samen trots zijn op het resultaat.

De inbreng van de avond
Toen deze opzet goed was uitgelegd werden er al snel in kleinere groepen veel ideeën op papier gezet. Een kleine greep uit de ideeën:

  • “Een keer samenkomen met de bewoners van een gebied en samen praten over de inrichting ervan”
  • “Retentievijvers afgraven en teelaarde weer terugbrengen om voor de landbouw te behouden tegen gereduceerd tarief”
  • “Energie betrekken: kort-omloophout (wilg) of andere biomassa aanbrengen op het retentiegebied ten behoeve van grondstof voor duurzame energie.

Naast de diverse ideeën zijn er veel aanmeldingen binnengekomen van mensen die nadrukkelijk hebben aangegeven verder te willen meewerken om de wateropgave op te lossen. Dit kan binnen de themagroep Water, waarin belanghebbenden uit het gebied, Waterschap en gemeente samenwerken.

Meer informatie of ook een idee?
Wilt u ook betrokken blijven bij de verdere uitwerking van de wateropgave? Uw inbreng is van harte welkom. U kunt uw idee of interesse kenbaar maken bij Diederik Speksnijder van Waterschap Rijn en IJssel. Hij is bereikbaar via d.speksnijder@wrij.nl of telefonisch op nummer (0314) 36 93 69.

Agenda voor in de Achterhoek

Uw evenement in onze agenda! Evenement indienen