Home » Landelijk » Ondersteuning voor boeren in aanpak van droogte

Ondersteuning voor boeren in aanpak van droogte

275

Na drie droge jaren zoeken veel boeren en tuinders naar mogelijkheden om de droogte de baas te blijven en maatregelen om bijvoorbeeld schade aan gewassen zoveel mogelijk te voorkomen. Voor Gelderse boeren ligt er nu een pakket aan maatregelen klaar. Zowel voor een bedrijfsadvies als voor het nemen van maatregelen zoals peilgestuurde drainage, druppelirrigatie of de aanleg van een boerenstuw kunnen zij subsidie krijgen.

Welke maatregel nu het beste werkt, vraagt om maatwerk per bedrijf. Of het nu om een melkveebedrijf, akkerbouw of fruitteelt gaat, de diversiteit per streek in grondsoort, watergangen en verval is groot. Boeren kunnen vrijblijvend een gesprek met een gebiedsmakelaar aanvragen voor een eerste verkenning van de mogelijkheden. De Gelderse gebiedsmakelaar weet de verbinding te leggen tussen de praktijk en de spelregels rond het aanvragen van subsidie voor maatregelen.

Innovatief
‘Het is mooi om te zien hoe innovatief boeren zijn’, geeft gebiedsmakelaar Henk Jolink zijn ervaringen uit de eerste keukentafelgesprekken weer. ‘Het gros van de boeren heeft al helder voor ogen wat ze willen. Zo heb ik boeren gesproken die een kelder willen bouwen om erfwater in op te vangen. Dat willen ze gebruiken om in het voorjaar de mest te verdunnen bij het uitrijden of voor druppelirrigatie. Ze willen zo waterschaarste voor zijn. In mijn ogen een mooi voorbeeld van ondernemen met de blik naar voren.’

Andere maatregelen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd, zijn bijvoorbeeld het plaatsen van een boerenstuw of de aanleg van peilgestuurde of omgekeerde drainage die is gericht op de aanvoer van water. Denk ook aan maatregelen gericht op verbetering van de bodemstructuur, gerichte watergeefsystemen, dempen van sloten of de aanleg van natuurvriendelijke oevers of natte bufferstroken.

Voor elke boer en tuinder
Weet je al welke maatregelen je wilt nemen, dan ondersteunt de gebiedsmakelaar bij de subsidieaanvraag voor de investering. Valt de investering binnen de regeling, dan kan je als investeerder subsidie aanvragen voor 40% van de kosten. De maximum bijdrage uit deze regeling is € 20.000,- per bedrijf. Elke boer en tuinder kan meedoen.

De ondersteuning is onderdeel van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) en dit maatregelenpakket wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland. In DAW werkt de agrarische belangenbehartiger LTO Noord onder andere samen met waterschappen zoals Rijn en IJssel en Vallei en Veluwe. Deze regeling geldt specifiek voor boeren uit het werkgebied van deze twee waterschappen.

Landbouwkundige productie
Bij het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer gaat het om meer dan de aanpak van droogte, bodem- en waterkwaliteit is altijd onderdeel van het gesprek. Jolink: ‘Neem bijvoorbeeld een maatregel als intelligente beregening. Het kan lijken of dit vooral gericht is op de landbouwkundige productie. Maar door te zorgen voor voldoende waterbeschikbaarheid, blijft een gewas groeien en worden nutriënten benut in plaats van dat ze af- of uitspoelen. Dat is dus goed voor zowel de waterkwaliteit als de waterbeschikbaarheid.”

Gesprek aanvragen
Interesse in een gesprek met gebiedsmakelaar Henk Jolink? Aanmelden kan per e-mail via DAW@ltonoord.nl. of bel met tel. 088 88 86 631. Bij het maken van een afspraak met de gebiedsmakelaar wordt rekening gehouden met de geldende coronamaatregelen.

Een overzicht van de maatregelen vind je in deze flyer of kijk op https://agrarischwaterbeheer.nl/droogte onder ‘maatregelenlijst Gelderland’

724 KB pdf
Maatregelenlijst Gelderland agrarisch waterbeheer