Home » Landelijk » Unie van Waterschappen ziet mogelijkheden voor versneld natuurherstel ondanks beperkte budgetten in Miljoenennota

Unie van Waterschappen ziet mogelijkheden voor versneld natuurherstel ondanks beperkte budgetten in Miljoenennota

1749

DEN HAAG – Ondanks de beperkte beschikbare middelen in de Miljoenennota voor de transitie van het landelijk gebied en de stikstofproblematiek, identificeert de Unie van Waterschappen kansen voor snelle natuurherstelinitiatieven. De focus ligt op waterbeheermaatregelen die zowel het natuurherstel bevorderen als de landbouw een toekomstperspectief bieden.

Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen, benadrukte de urgentie om de discussies om te zetten in acties. Hij wees op de verslechterende staat van de natuur en de dreiging van extreem weer, zoals de zware regenval in Limburg in 2021.

Volgens Van der Sande kunnen overheden sneller natuurherstel realiseren door meer dan alleen stikstofreductie te overwegen. Het waterbeheer, beschouwd als de verbindende factor tussen landbouw en natuur, moet prioriteit krijgen. Van der Sande suggereert dat eenvoudige watermaatregelen zoals flexibel peilbeheer, beekherstel en extra stuwen de natuurlijke veerkracht kunnen vergroten en klimaatrisico’s voor de landbouw kunnen verkleinen.

Daarnaast riep hij op tot het behoud van de 811 miljoen die is gelabeld voor beekdalherstel in het transitiefonds en drong hij aan op een wettelijke verankering van het principe dat water en bodem leidend moeten zijn bij ruimtelijke plannen.

Bron(nen) & Afbeelding(en)