Home » Weidevogelvereniging Achterhoek gaat vanaf broedseizoen 2017 weidevogeleieren met broedmachine uitbroeden.

Weidevogelvereniging Achterhoek gaat vanaf broedseizoen 2017 weidevogeleieren met broedmachine uitbroeden.

275

LICHTENVOORDE – De weidevogelsoorten in de Achterhoek staan op het punt om voorgoed te verdwijnen. Nu nog komen soorten bodembroeders voor als Kievit, Wulp, Tureluur, Grutto en Scholekster. Het afgelopen broedseizoen zijn de nesten van praktisch al deze soorten door roofdieren leeggeroofd.

Sinds de jaren zeventig zijn de aantallen van deze soorten gedecimeerd tot enkele procenten.
“We hebben de laatste jaren met allerlei instanties intensief samengewerkt om de Boerenlandvogels voor de Achterhoek te kunnen behouden. Daarbij hebben onze vrijwilligers alle kennis en ervaring uitputtend gedeeld. Toch zijn we geen snars verder gekomen”.

De provincie heeft vorig najaar besloten dat de aantallen weidevogels in Gelderland beschermd en uitgebreid moeten worden, maar de plannen worden weer uitgesteld. “We hebben door de jaren heen diverse bijeenkomsten bijgewoond en dit jaar op verzoek van de provincie samen met instanties een Actieplan opgesteld. We vrezen dat de voorgestelde maatregelen niet of in onvoldoende mate uitgevoerd gaan worden en dat de plannen in een bureaula terecht komen”(!)

Er zijn in de achterliggende jaren miljoenen aan subsidie verstrekt aan instanties voor beschermende maatregelen, maar uiteindelijk blijken die niets te hebben opgeleverd voor de Weidevogels zélf.

“We hebben nu als bestuur dan ook unaniem besloten om bij de landelijke- en provinciale overheid ontheffing van de Flora- en Faunawet en de nieuwe Wet natuurbescherming (01-01-2017) aan te vragen en kansloze weidevogeleieren te gaan verzamelen en in een broedmachine uit te broeden. Wij kunnen ons niet voorstellen dat dit verzoek zal worden afgewezen en hebben al een broedmachine aangeschaft. Aangetoond is dat kunstmatig uitbroeden heel succesvol kan. Bovendien worden de kuikens geringd en op de juiste leeftijd in kansrijke gebieden uitgezet. We zullen alle middelen en mogelijkheden moeten benutten om de biodiversiteit in stand te houden en ook de aantallen verder op te krikken en recht te doen aan de verkiezing van de Grutto tot onze “Nationale Vogel””.

‘Om Natuur te kunnen blijven beleven, moeten we vooral Natuur beschermen..!!’