Home » Gem. Oost Gelre » Subsidieregeling voor controle coronatoegangsbewijs

Subsidieregeling voor controle coronatoegangsbewijs

1436

OOST GELRE – Ondernemers, culturele organisaties en verenigingen die het coronatoegangsbewijs moeten controleren kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding. De Rijksoverheid heeft hiervoor opnieuw geld beschikbaar gesteld. Voor de gemeente Oost Gelre is in totaal € 113.007 beschikbaar voor CTB-plichtige locaties.

Wethouder Karel Bonsen: “Ik weet hoe moeilijk ondernemers het hebben. Daarom is het goed dat het Rijk hier wederom geld voor beschikbaar stelt. Onze gemeente heeft met de eerste regeling laten zien deze gelden op een goede wijze te kunnen verdelen en dat gaan we nu weer doen.”

Voor alle locaties die CTB controleren
De subsidieregeling is voor alle locaties die het coronatoegangsbewijs moeten controleren. De subsidieregeling is zo ingericht dat alle aanvragen een gelijke kans hebben op gehele of gedeeltelijke toekenning. De subsidiegelden worden eerlijk en naar rato onder de aanvragers verdeeld.

Subsidieregeling
Het college van B&W heeft de ‘Subsidieregeling compensatie kosten controle coronatoegangsbewijzen’ vastgesteld. In deze regeling staat alle informatie, bijvoorbeeld welke personele en materiële kosten in aanmerking komen. Om de hoogte van het subsidiebedrag te bepalen wordt gebruik gemaakt van een rekentool. Deze tool is verwerkt in het online aanvraagformulier.

Aanvraag indienen kan van 4 maart t/m 15 april
Ondernemers en verenigingen kunnen van 4 maart t/m 15 april 2022 een aanvraag indienen via www.oostgelre.nl/CTBsubsidie. Kosten kunnen gedeclareerd worden over de periode van 1 januari 2022 t/m  26 maart 2022. De subsidieregeling voorziet erin dat alle aanvragen een gelijke kans hebben op toekenning. Na 15 april worden de aanvragen daarom beoordeeld en wordt – als het totale bedrag van de aanvragen het bedrag van € 113.007 overstijgt – naar rato een verdeling van de subsidiegelden gemaakt over de aanvragen. In april krijgen de aanvragers bericht of de aanvraag is goedgekeurd. In mei wordt de subsidie uitgekeerd.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.oostgelre.nl/CTBsubsidie.