CDA, ook voor het Waterschap Rijn en IJssel

Gelijktijdig met de verkiezingen voor de Provinciale Staten worden op 18 maart ook nieuwe bestuursleden voor het Waterschap Rijn en IJssel gekozen. En ook hier kunt u kiezen voor vertrouwde, deskundige en betrokken CDA kandidaten. Met een jarenlange ervaring als volksvertegenwoordiger in de gemeenteraad van Oost Gelre is CDA-kandidaat Harrie Krabben uit Vragender bij uitstek in staat om de belangen van de inwoners van de Oost Achterhoek binnen het Waterschap te behartigen. Bij het Waterschap gaat het natuurlijk om veiligheid, maar in de Oost Achterhoek zijn vooral waterkwaliteit (goede waterzuivering en schoon oppervlaktewater) en kwantiteit (afvoer van regenwater, maar ook vasthouden bij droogte) van groot belang.

En ook hier gaat het CDA voor duurzaamheid, betaalbaarheid en samenwerking. Met duurzaamheid streven we naar een permanente beschikbaarheid van voldoende, schoon en veilig water voor iedereen. Voor de lange termijn willen we door waterverspilling en milieuvervuiling tegen te gaan toe naar een gesloten kringloop. Dit betekent dat we slim moeten investeren met behulp van innovatieve duurzame technieken om te komen tot energie- en grondstofterugwinning. We moeten ons daarbij richten op lokale en regionale projecten waarbij nadrukkelijk de samenwerking met andere partijen wordt gezocht. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van maaisel voor biovergisting, maar ook het loskoppelen van de regenwaterafvoer van het riool waar dit kan.

Harrie Krabben wil dat er doelmatig en verantwoord met gemeenschapsgeld wordt omgegaan, lastenverhogingen zijn onwenselijk. Waterschappen moeten zich weer gaan richten op hun kerntaken. We moeten kunnen uitleggen hoeveel geld waaraan wordt uitgegeven en waarom dat nodig is. Dit heet transparantie. Commissievergaderingen van het Waterschap zouden daarom best openbaar mogen zijn. Maar ook dienen kosten over het algemeen te worden neergelegd bij de veroorzaker hiervan; solidair zijn betekent ook dat primair de vervuiler betaalt!

Klik voor meer informatie

Ook bij het Waterschap wil het CDA kiezen voor ‘de samenleving, niet de overheid’. Boeren, andere bedrijven en burgers moeten vanaf het begin zoveel mogelijk worden betrokken bij oplossingen. Zo creëer je draagvlak en duurzame oplossingen. Voor goed rioolbeheer, zuiveringsbeheer en waterkwaliteit. Er dient daarnaast zo intensief mogelijk te worden samengewerkt met andere organisaties en belangengroepen. Niet alleen in Nederland, maar ook met onze oosterburen. Ieder vanuit zijn eigen expertise komen we samen tot de beste – en efficiëntste – oplossingen.

Met zijn betrokkenheid, ervaring en uitstekende contacten op alle niveaus in de samenleving en de politiek is Harrie Krabben vanuit het CDA als geen ander in staat om die gezamenlijke kracht en kennis de komende periode optimaal te gebruiken en in te zetten voor een goed waterbeheer in onze streek. En dat hij agrarische en natuurbelangen uitstekend weet te combineren heeft Harrie Krabben al bewezen tijdens zijn jarenlange inspanningen voor de stichting Marke Vragenderveen . Harrie Krabben, een gemeenschapsmens waar de Oost Achterhoek op kan rekenen!