Categoriearchief: Politiek

College Oost Gelre wil zich niet meer verder inspannen voor terugkeer fonteinen Grolse gracht.

Binnengekomen bericht, buiten verantwoording redactie

 

Afgelopen week diende OLW (Onafhankelijke Lijst Wallerbos) tijdens de raadsvergadering vergeefs een voorstel in waarbij de gemeente werd opgeroepen om zich actief in te zetten voor de terugkeer van de fonteinen in de Grolse Gracht. Want wethouder Bart Porskamp antwoorde dat hij geen extra inspanning zal gaan doen om de fonteinen terug te plaatsen. Porskamp vindt dat een initiatief voor de terugkeer van de fonteinen uitsluitend vanuit de bevolking zelf moet komen.

Paul Wallerbos hekelde namens OLW de gemeentelijke beslissing (van bijna 10 jaar geleden) om zonder goede redenen zomaar de fonteinen uit de Grolse Gracht te verwijderen. Wallerbos: “Die fonteinen, geliefd bij vele Grollenaren en toeristen, waren destijds een geschenk van o.a. de Rabobank, de GHV en aanwonenden van de gracht. Maar vervolgens werden de fonteinen door de gemeente opeens uit de gracht verwijderd omdat ze zogenaamd niet in het Vestingstadbeleid zouden passen. Dit hebben vele inwoners van Groenlo destijds als een onbegrijpelijk kromme beslissing ervaren, en daarom zou de gemeente zich nu moeten inspannen om de fonteinen weer terug te plaatsen. De fonteinen zullen daarnaast ook de toch al beroerde waterkwaliteit van de gracht ten goede komen”.

Wethouder Porskamp beargumenteerde zijn “nee” tegen het fonteinenplan o.a. met het argument dat hij met de GHV had gepraat en dat die hengelsportvereniging het vele onderhoudswerk niet meer kan en wil uitvoeren.
OLW reageerde daarop geïrriteerd door te stellen dat de wethouder zich eens wat actiever naar buiten moet opstellen. “Waarom kunt u niet, net als bij de vandalismeproblemen met de Muziekkoepel aan de Maliebaan, tijdelijk een ambtenaar inzetten die polst of er dan bij het Groenlose bedrijfsleven, verenigingen, omwonenden en burgers wel belangstelling is om in natura of geldelijk bij te dragen aan de terugkeer van de fonteinen“, aldus OLW.

Opvallend was dat OLW vervolgens ook geen politieke steun kreeg van de overige politieke partijen. Zelfs de VVD, die een jaar geleden bij monde van Kees Porskamp nog tijdens een raadsvergadering bij hun eigen VVD- wethouder Bart Porskamp aandrong op een spoedige terugkeer van de fonteinen, stemde nu tegen het fonteinenplan.

Fractievoorzitter Wallerbos van OLW reageerde daarom verbaasd: “In deze donkere coronatijd had deze motie een mooi lichtpuntje voor de inwoners van Groenlo kunnen zijn. Ook de aanschafkosten van een aantal fonteinen vallen relatief mee, en het is goed voor het toerisme, maar OLW staat er nu schijnbaar opeens alleen voor……En dat is spijtig voor Groenlo”, aldus OLW.

Grote bezorgdheid bij OLW over uitbreiding en hoogbouw zware industrie De Laarberg

GROENLO – Aanstaande dinsdag stelt het college aan de gemeenteraad van de gemeente Oost Gelre voor om het Plan Laarberg 2 goed te keuren. Er komt dan meteen nieuwe ruimte vrij voor meer dan 10 grote industriële bedrijven uit de zwaarste milieucategorie. Deze bedrijven mogen tot 30 meter hoog bouwen. Volgens de Paul Wallerbos van Onafhankelijke Lijst Wallerbos (OLW) is dit bijna net zo hoog als het omstreden koelhuis van Aviko in Steenderen.

OLW heeft vragen gesteld aan de wethouder Frank. Wat is de impact van deze hoogbouw op de omgeving en de bewoners van Groenlo op bijvoorbeeld Het Blik, Brouwhuizen en De Woerd? De wethouder wil echter, ook niet na nogmaals schriftelijk aandringen van OLW, met visualisaties komen.

OLW heeft zelf een visualisatie gemaakt. “Wij schrikken enorm van deze hoogte. Hiermee krijt onze vestingstad een negatieve uitstraling van een zware industriestad. OLW stemt tegen deze onverantwoordelijke beslissing”.

Paul Wallerbos uit de fractie   OOG

OOST GELRE – Raadslid Paul Wallerbos zal met ingang van heden geen deel meer uitmaken van de fractie van OOG (Onafhankelijken Oost Gelre). Dit besluit is na overleg tussen Paul Wallerbos en de OOG-fractie genomen. “We zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat er te veel verschil van mening bestaat over de manier waarop vorm en inhoud moet worden gegeven aan de visie van OOG op korte en lange termijn”, laat Paul weten.

“Met name door deze verschillen is wederzijds besloten om op een respectvolle manier uit elkaar te gaan maar hebben we ook de intentie uitgesproken om in de toekomst op onderdelen samen te werken zoals ook met de andere partijen”. De OOG-fractie is Paul zeer erkentelijk voor zijn inzet en bewondert zijn dossierkennis. Paul gaat op eigen titel verder in de Raad waarbij de fractie van OOG hem oprecht veel succes wenst.

OOG: bezuinigingen brandweer Oost Gelre heroverwegen

OOST GELRE – De Onafhankelijken Oost Gelre (OOG) zijn het niet eens met de op stapel staande bezuinigingen bij de brandweer in Oost Gelre en willen een heroverweging.

De bezuinigingen op de brandweer zijn recent aangekondigd door het bestuur van de VNOG (de veiligheidsregio) en komen o.a. voort uit een nog uit te voeren bezuinigingsoperatie die nodig is omdat de veiligheidsorganisatie, waaronder ook de regionale brandweer valt, al jaren financieel ongezond is.

OOG vindt met name de aangekondigde halvering van de nu nog vier Oost Gelrese spuitwagens te drastisch, want in de praktijk gaat deze halvering voor de brandweerposten Groenlo en Lichtenvoorde betekenen dat in elk van deze brandweerkazernes maar één van de twee spuitwagens behouden blijft.

Raadslid van OOG, Paul Wallerbos, beaamt wel dat bezuinigingen vanwege financiële problemen noodzakelijk zijn. “Uit onderzoek blijkt ook dat huizen en bedrijven steeds beter tegen brand beveiligd worden. Hierdoor neemt de inzet van de brandweer af omdat bijvoorbeeld brand in een vroegtijdig stadium ontdekt wordt. Maar om nu opeens het aantal bluswagens in Oost Gelre te halveren gaat ons als OOG te ver”.

“De brandweer van Oost Gelre bestaat grotendeels uit vrijwilligers, ook zij zetten vraagtekens bij de halvering van het aantal spuitwagens”, aldus Wallerbos. “Als OOG pleiten wij er dan ook voor dat het VNOG-bestuur een pas op de plaats gaat maken. Een bezuinigingsscenario is mijn inziens alleen verantwoord als je dat geleidelijk en stapsgewijs doet. En dan na elke stap met alle betrokkenen evalueert of het niet ten koste gaat van de veiligheid in Oost Gelre en de inzet en motivatie van de brandweervrijwilligers.

OOG staat niet alleen m.b.t. de kritiek. Deze week kwam er ook al kritiek vanuit de gemeente Aalten op de aangekondigde Achterhoekse brandweerbezuinigingen. Burgemeester Stapelbroek plaatste grote vraagtekens bij het verdwijnen van 8 van de 26 Achterhoekse spuitwagens omdat volgens hem door deze inkrimping het veiligheidsniveau in de Achterhoek wordt verlaagd.

Op 12 januari neemt het bestuur van de VNOG waarschijnlijk een beslissing over de aangekondigde bezuinigingen.

Algemene beschouwingen gemeenteraad Oost Gelre

Algemene beschouwingen gemeenteraad Oost Gelre door starheid coalitiepartijen CDA en VVD een farce.
OOST GELRE – Tijdens de afgelopen algemene beschouwingen in de raadsvergadering van 5 en 6 november begonnen wij ons betoog met de volgende woorden. De begroting is sluitend. Maar vraag me niet hoe. Op zoveel posten wordt bezuinigd. Ik doe maar een greep hieruit. Verhoging OZB met 8 %, verhogen leges, sluiten Wmo-loket Groenlo, aanpassing minimabeleid, tegemoetkoming ziekenkosten afschaffen voor Wmo,s. Taakstelling SDOA, verlaging subsidie muziekonderwijs, invoering tarief ZOOV-pas van € 50,–  etc. etc.

Deze begroting is de meest niet-sociale begroting van de laatste jaren. De meeste gemeenten in Gelderland hebben financiele problemen, maar het gaat er natuurlijk om welke oplossingen je kiest. Niet altijd ten koste van de financiële zwakken in onze gemeente. De meest kwetsbare mensen in onze gemeente worden door deze begroting het hardst getroffen. Er is geen enkele balans in de begroting om de lasten beter en rechtvaardiger te verdelen.

Los van deze voorgestelde bezuinigen en ombuigingen voor 2020 moet ook nog over het lopende begrotingsjaar 2019 rekening gehouden worden met een negatieve overschrijving van de begroting 2019 van ongeveer 3 miljoen. De financiële consequenties van deze beslissingen bij de begroting van 2020 wordt op de burgers van Oost Gelre via bezuinigen en eventuele verhogingen afgewenteld. Volgens de D66-fractie kan en moet het beter.

Uiteraard kwamen er ook andere belangrijke zaken voorbij.

D66 is van mening dat er in de toekomst iets meer woningen gebouwd kunnen worden. De contingente kunnen naar onze mening worden losgelaten. Er moet natuurlijk wel opgepast worden dat er niet voor leegstand bebouwd gaat worden. Wel flexibel en eventueel tijdelijke bebouwing zou een oplossing kunnen zijn. Onder andere door tiny-houses. Naar onze mening moet iedere kern, groot of klein, haar aandeel toegewezen krijgen. Hierbij moeten we wel opletten dat alle bevolkingsgroepen hierin meedelen. Van jong tot oud. We zitten middenin de duurzame energietransitie. Ook wij streven ernaar om rondom in Oost Gelre 2013 energieneutraal te zijn. De Achterhoekse spaaractie vinden wij een goede regeling. Deze regeling kan er toe bijdragen dat burgers sneller beginnen met verduurzamen van hun woning.

D66 is ervan overtuigd dat in de eerste plaats energiebesparing en innovatie in de komende jaren een veel grotere impact op de verduurzaming zullen hebben dan de Achterhoek o.a vol te plempen met zonneparken en windmolens.

De D66-fractie is verder van mening dat de procedures om tot een mega bio- raffinagemestvergister in de nabijheid Groenlo stopgezet moeten worden. Deze bio-mestvergister levert geen enkele bijdrage aan een verduurzaming van onze leefomgeving. Alleen maar overlast. Tevens hebben wij nogmaals aandacht gevraagd voor het autovrij maken van de Beltrumsestraat. Bij de laatste enquête onder de bevolking van Groenlo was een grote meerderheid voor het autovrij van deze belangrijke winkelstraat.

Tevens wij zijn een groot voorstander van een gericht en duidelijk aanpak van de ondermijning van onze samenleving. Er zijn al enkele bijeenkomsten geweest om vooral de burgers in het buitengebied van Oost Gelre op de gevaren van ondermijning te wijzen.

Al met al een frustrerende vergadering waar duidelijk bleek dat de meerderheid van de coalitiepartijen CDA en VVD op geen enkele manier ingingen op de goede en concrete voorstellen van de gezamenlijke oppositie. Er was dus geen enkele verbazing dat de gehele oppositie tegen deze begroting heeft gestemd.

Namens de D66-fractie Oost Gelre

  1. van der Meulen   r.vandermeulen@oostgelre.nl     06 – 40 60 61 71