OOG t.a.v. schaalvergroting in de agrarische sector.

De ongewenste effecten van de schaalvergroting in de agrarische sector staan momenteel landelijk ter discussie, ook in de gemeente Oost Gelre.
OOG streeft naar een duurzame landbouw en veehouderij waarbij een gezonde balans tussen het agrarisch buitengebied, de toerisme-recreatiesector en de leefbaarheid van de bewoners in het buitengebied niet verstoord mag worden.
Daarom is OOG tegen de vestiging van grootschalige veehouderijen en de daarmee gepaard gaande te grote (mega)stallen in onze gemeente.

Helaas zien we dat er (zeker nu o.a. het melkquotum is opgeheven) zowel rondom onze kleine als grote kernen steeds grotere veestallen worden opgetrokken, waarbij ook regelmatig de landschappelijke inpassing te wensen over laat.

OOG begrijpt weliswaar dat de gemeente m.b.t. de uitbreiding van intensieve veehouderij gebonden is aan regels voortkomend uit bestaande vastgestelde bestemmingsplannen.
Wij concluderen echter aan de hand van een aantal actuele ontwikkelingen in het buitengebied dat deze regels niet meer voldoen en conflictsituaties oproepen.
Volgens OOG moet het daarom mogelijk zijn de bestaande bestemmingsplannen te actualiseren naar de nieuw ontstane situatie.
Daarnaast vindt OOG dat er voor agrarische ontwikkelingen maatwerk geleverd moet kunnen worden.

OOG zal daarom dit thema rondom de schaalvergroting in de agrarische sector de komende tijd regelmatig op de politieke agenda zetten, van zowel het college als de gemeenteraad.
O.a. op onze facebook site “OOG Oost Gelre” of op www.oog-oostgelre.nl kunt u de laatste ontwikkelingen volgen over dit onderwerp.

Namens de fractie van OOG Oost Gelre,  Ronald Willering.