Erfgoednota gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk in concept vastgesteld


OOST GELRE – De gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk werken samen aan een nieuwe erfgoednota voor de periode 2017-2020. De colleges van burgemeester en wethouders van de drie gemeenten hebben de conceptnota op 5 juli vastgesteld.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat cultuur en erfgoed een belangrijke bijdrage leveren aan de economie en maatschappij. Erfgoed draagt bij aan het toerisme en aan een aantrekkelijk vestigings¬klimaat voor bewoners en bedrijven. Om die reden zijn de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk de samenwerking aangegaan bij het ontwikkelen van een nieuw erfgoedbeleid. Om tot een goede erfgoednota te komen is daarnaast met vele partijen uit het veld overleg gevoerd.

Ambities, doelen en activiteiten
In de erfgoednota zijn ambities, doelen en activiteiten geformuleerd voor de periode 2017-2020. Naast gemeenschappelijke delers biedt de nota in de activiteiten ook ruimte voor een lokale invulling per gemeente.
De gemeenten zetten in op het tegengaan van leegstand bij erfgoed door monitoring, herbestemming en het verlenen van medewerking aan zogeheten pop-up initiatieven en kleinschalige projecten om erfgoed onder de aandacht te brengen. Ook willen de gemeenten de eigenaren van monumenten ondersteunen bij het verduurzamen van hun bezit, bijvoorbeeld door hen een energiescan aan te bieden.
Het (digitaal) delen van de reeds aanwezige kennis met jong en oud is een ander speerpunt van beleid. Deze wens leeft bij veel van de organisaties waarmee we gesproken hebben.

Het erfgoed wordt ingezet bij het onder de aandacht brengen van onze streek. Dit gebeurt op basis van themalijnen, die de identiteit van onze streek weergeven. We willen burgers trots laten zijn op hun streek en dit overbrengen aan onze bezoekers.
De gemeenten willen de krachten bundelen en verbindingen leggen voor daadkracht, draagvlak en om gemeenschappelijke uitdagingen aan te gaan. Inbreng van de burger staat hierbij hoog in het vaandel. Ook (rijks)grensoverschrijdend wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht.

Reageren
Inwoners en organisaties hebben tot 17 augustus 2016 de gelegenheid om te reageren op de conceptnota. De stukken liggen voor ter inzage bij de drie gemeenten. In september wordt de nota opnieuw aangeboden aan de colleges. Uitgangspunt is dat de nota in oktober 2016 door de gemeenteraden wordt vastgesteld.