24 april 2024
Home » Gem. Bronckhorst » Raad stelt lokale spelregels voor windenergie in Bronckhorst vast

Raad stelt lokale spelregels voor windenergie in Bronckhorst vast

216

Logo Scherpinbeeld

Ontdek het verleden van Groenlo

Duik in een rijke verzameling van meer dan 8.000 foto’s en films. Elke dag wordt een nieuwe oude foto toegevoegd. Deel jouw herinneringen bij elke foto!

Bekijk de collectie

BRONCKHORST – De gemeenteraad van Bronckhorst stelde de lokale spelregels voor windenergie vast met het ‘Bronckhorster beleidskader voor windenergie’. Dit beleidskader is de uitkomst van een uitgebreid proces met inwoners, experts en organisaties. De nieuwe inzichten, lokale aandachtspunten en geuite zorgen zijn in het kader verwerkt. Naast het vaststellen van het beleidskader roept de raad op om maximaal in te blijven zetten op stimulering van energiebesparing en zon op het dak.

Spelregels in dit beleidsplan zijn eisen aan de maximale tiphoogte van windmolens (150 meter), de afstand tot dorpen, lokaal eigenaarschap en maatwerk voor omwonenden van een eventueel windpark. Het gebied Eldrik komt naar voren als eventueel toekomstig potentiegebied voor windenergie. Onderzoek toont aan dat dit gebied in potentie aan de voorwaarden kan voldoen en dat hier zo min mogelijk mensen mogelijke hinder ondervinden van windmolens. De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid voor een duurzame energievoorziening, maar kiest er voor om terughoudend te zijn en maar één windpark in de toekomst te overwegen, onder strenge voorwaarden.

Duidelijkheid en houvast
De gemeente heeft op dit moment geen aanvragen voor windenergie. Maar met heldere spelregels houden we zelf regie bij mogelijke toekomstige initiatieven. In het beleidskader staan de lokale voorwaarden rond participatie, gezondheid en landschap beschreven. Het beleidskader schept duidelijkheid en houvast, mocht er een aanvraag komen. Het wijst mogelijke initiatiefnemers op hun verantwoordelijkheden en stelt eisen aan lokaal eigenaarschap en maatwerk voor omwonenden. Het beleidskader is te vinden op www.bronckhorst.nl/windenergie.

Input breed opgehaald
Eind 2020 nodigden we alle huishoudens van Bronckhorst uit om mee te doen aan een enquête over windenergie. Het onafhankelijke onderzoeksbureau het PON&Telos voerde daarnaast verdiepende gesprekken met verschillende Bronckhorster organisaties. Tijdens online bijeenkomsten spraken experts en (ervarings)deskundigen over de thema’s participatie, gezondheid en landschap. Uit dit lange participatieproces en uitgebreide onderzoek werd duidelijk dat een eigen helder kader onzekerheid en bezorgdheid juist ook kan wegnemen.