Home » Gem. Bronckhorst » Voorstel voor combinatie voortgezet onderwijs en sporthal op locatie Almenseweg in Vorden

Voorstel voor combinatie voortgezet onderwijs en sporthal op locatie Almenseweg in Vorden

335

VORDEN – B en w van Bronckhorst stellen de gemeenteraad opnieuw voor een combinatie van voortgezet onderwijs (VO) en sporthal te realiseren op de Almenseweg in Vorden. Een belangrijke stap naar een toekomstbestendige en onderscheidende voorziening, waarin innovatief leren, sporten en ondernemen samenkomen. Nieuwe onderwijshuisvesting die het huidige verouderde gebouw van het Kompaan College vervangt, is noodzakelijk om het VO in Vorden te behouden. Dat bleek uit onafhankelijk onderzoek, dat PentaRho onlangs in opdracht van de raad uitvoerde. Het bureau concludeerde, dat de combinatie de meest duurzame oplossing is voor de school, sporthal en leefbaarheid in Vorden en de Almenseweg de beste locatie ervoor is. Dit komt overeen met het eerdere voorstel van

b en w van oktober 2019. De nieuwbouw vervangt de huidige school van het Kompaan en sporthal Het Jebbink. Op 2 juli besluit de gemeenteraad over het voorstel.

In 2018 en 2019 onderzocht de gemeente zelf al samen met vertegenwoordigers van de school en de sporthal en een tandemgroep van inwoners gewenste scenario’s voor een nieuwe school, al dan niet gecombineerd met een sporthal, en mogelijke locaties. Op basis daarvan stelden b en w dat de combinatie school/sporthal op die locatie de beste keuze is, de school naar verwachting ca. 400 leerlingen trekt en daarmee nu en in de toekomst levensvatbaar is. Op 31 oktober besloot de raad daarop dat zij de intentie heeft het VO in Vorden te behouden. Op voorwaarde dat een onafhankelijk onderzoeksbureau zou aantonen dat de onderwijsvisie van het Kompaan College meerdere jaren 400 leerlingen trekt voor de Vordense school. Met of zonder een fysieke combinatie met de sporthal. De raad wil realistisch en passend investeren in een schoolgebouw en sporthal en daarvoor de consequenties qua locatie en kosten voor een aantal scenario’s ook via zo’n bureau in beeld krijgen. B en w hadden ruim 10 locaties in Vorden onderzocht. De raad besloot de volgende scenario’s en locaties nader te laten onderzoeken:

  1. Nieuw schoolgebouw in combinatie met nieuwe sporthal op de Almenseweg
  2. Nieuw schoolgebouw op huidige locatie Het Hoge en nieuwbouw (scenario B1) of renovatie (scenario B2) van de sporthal op huidige locatie Het Jebbink
  3. Nieuw schoolgebouw op huidige locatie Het Hoge met behoud van de sporthal in huidige staat
  4. Renovatie van huidige schoolgebouw op Het Hoge

Uitkomsten onderzoek
Afgelopen periode voerde PentaRho het onafhankelijke haalbaarheidsonderzoek uit. Zij kreeg daarbij hulp van een adviespool, waarvan naast de gemeente en de school, Dorpsbelang, de Vordense basisscholen en omwonenden van de Almenseweg en Het Hoge deel uitmaakten. Het onderzoek laat zien dat:

  • een VO school in Vorden/Bronckhorst levensvatbaar is voor vele jaren en daarvoor functionele en adequate huisvesting nodig heeft.
  • een combinatie met een sporthal een belangrijke meerwaarde is die kansen biedt voor zowel school als sporthalbeheerder en clubs.
  • een investering in een gezamenlijk gebouw lager is dan in twee afzonderlijke gebouwen.

Daarmee zijn volgens het bureau scenario’s A, A2 en C reëel en zij adviseert scenario A te realiseren. Mocht dit te omvangrijk en/of onhaalbaar zijn, dan stelt zij scenario C voor. Scenario (A2) is een nieuw scenario dat zij meegaven in hun rapport: behoud van VO in Vorden door een nieuw schoolgebouw op de locatie Almenseweg met behoud van de huidige sporthal op de locatie Het Jebbink.

Voorstel
De uitkomst van het onderzoek door PentaRho en de eerdere onderzoeken die de gemeente deed, zijn voor het college aanleiding om de raad voor te stellen de combinatie (scenario A) te realiseren. Met de combinatie is het mogelijk het VO voor vele jaren in Bronckhorst te behouden. Zo kan de school het uitgebreide en onderscheidende onderwijsaanbod aanbieden, dat het noodzakelijke aantal leerlingen voor een gezonde exploitatie trekt. Het is in lijn met de onderwijsvisie van de school en de voorwaarde van de raad om langdurig 400 leerlingen onderwijs te bieden in de school. Sport en ondernemers spelen daarin een belangrijke rol. Een nieuwe sporthal biedt Vorden in tegenstelling tot behoud van de huidige hal de komende tientallen jaren een toekomstbestendige binnensportvoorziening. Dit sluit aan bij de ambitie van de gemeente om duurzaam een gezonde leefstijl voor jong en oud te stimuleren.

Van groot belang voor onze jeugd, leefbaarheid en werkgelegenheid
Wethouder Paul Hofman: “Dit voorstel is belangrijk voor de toekomst van onze jeugd, de werkgelegenheid en leefbaarheid van Vorden en Bronckhorst. Leerlingen kunnen er rekenen op een vernieuwend en inspirerend sport- en horeca/recreatieaanbod. Het nieuwe aanbod aan onderbouw Havo en Vwo-onderwijs versterkt dit nog. Voor jongeren in Bronckhorst en omgeving blijft met het plan ook binnen een redelijke fietsafstand goed voortgezet onderwijs beschikbaar. Voor ondernemers is het een kans op een mooie samenwerking met de school. De visie van de school gaat uit van een sterke verbinding met het lokale bedrijfsleven. Leerlingen kunnen al tijdens hun opleiding leren en werken in een werkomgeving die dichtbij hen staat en bij hen past. En bedrijven kunnen talentvolle leerlingen uit de regio zo makkelijker aan zich te binden. Wij vinden het belangrijk dat jong en oud goed kunnen sporten, nu en in de toekomst. De huidige sporthal is echter gedateerd. Er is op korte termijn groot onderhoud nodig. Daarnaast kan Het Jebbink bijvoorbeeld niet voldoen aan uitloopruimten voor verschillende zaalsporten. Het combineren van de voorzieningen in één gebouw biedt bovendien uitstekende leer-werkmogelijkheden voor school en sport en is efficiënt, omdat gebruiksruimten gedeeld kunnen worden. We realiseren ons dat ons voorstel  voor de locatie van de school veel impact heeft op direct omwonenden. Wij blijven hen en andere betrokkenen daarom betrekken bij de verdere stappen die komen.“

Locatiekeuze
Ook uit het onderzoek van PentaRho komt naar voren dat de Almenseweg financieel, ruimtelijk, bouwtechnisch en qua verkeersveiligheid de meest geschikte locatie is. Verder is de keuze een weging van verschillende leefbaarheidsaspecten. De aanwezigheid en het behoud van onderwijs en sport, maar ook een groene omgeving bepalen mede de leefbaarheid. Groen is belangrijk voor Bronckhorst en Vorden. De locatie Almenseweg is ruim en wordt gebruikt als landbouwgrond. In combinatie met de nieuwbouw is het mogelijk de groenstructuur en biodiversiteit te versterken. Daarnaast zijn de eigenaren in principe bereid tot verkoop, gaat de locatie niet ten koste van bedrijfsterrein en op het terrein zelf is voldoende ruimte voor parkeren.

Financiering
De geraamde kosten voor de onderwijshuisvesting bedragen 9,5 miljoen euro. B en w vragen de raad deze kosten uit de algemene reserves te dekken. De gevraagde investering voor de sporthal in de combinatie van ca. 7 miljoen euro is onderdeel van het totale plan om de binnensport in Bronckhorst toekomstproof te maken. Hierover deed het college eind april een voorstel, waarover de raad ook op 2 juli besluit. De overige kosten (denk aan grondaankoop en inrichting openbare ruimte) willen b en w onder meer dekken uit de opbrengsten van de vrijkomende locaties (Het Hoge en Het Jebbink), een bijdrage van de school en externe financieringsmogelijkheden, zoals bijvoorbeeld subsidiemogelijkheden voor duurzame bouw.

Vervolg
Als de raad instemt met het voorstel, volgt een haalbaarheidsonderzoek op de locatie Almenseweg. Daarin wordt onder andere duidelijk of de gemeente het terrein daadwerkelijk aan kan kopen, de nieuwbouw stedenbouwkundig ingepast kan worden en wat de uitkomsten van flora- en faunaonderzoeken en de ladder van duurzame verstedelijking zijn.

Buitensport
In een eerder stadium is al besloten dat de nieuwbouw niet inclusief een nieuw sportcomplex voor VV Vorden wordt. Voor buitensport wil de school gebruik gaan maken van de bestaande locatie van VV Vorden. Zo blijft er één buitensportvoorziening in het dorp en is een bredere samenwerking tussen school en voetbalclub mogelijk. De extra belasting van de velden kan door kunstgras opgevangen worden. De investering hiervoor weegt de raad ook af op 2 juli.