Home » Gem. Bronckhorst » Wateroverlast te lijf met nieuw Watertakenplan

Wateroverlast te lijf met nieuw Watertakenplan

882

BRONCKHORST – Door klimaatverandering hebben we vaker te maken extreem weer. Er komen meer stortregens, zwaardere stormen of juist lange drogere en hete perioden. Met schadelijke gevolgen voor ons drinkwater en de natuur, bijvoorbeeld door overstromingen. De gemeenten Bronckhorst, Doesburg en Rheden en het waterschap Rijn en IJssel komen daarom met het nieuwe Watertakenplan Olburgen (2023-2027), met nog meer aandacht voor de klimaatveranderingen. In Bronckhorst beslist de gemeenteraad in januari 2023 over het plan.

In het Watertakenplan Olburgen staat de aanpak van het water-, riolerings- en zuiveringsbeheer voor de komende jaren in de drie gemeenten, met nog meer aandacht voor de klimaatveranderingen. Op basis van rioolberekeningen en de klimaatstresstesten (risicoplekken bij extreem weer in beeld gebracht) wordt meer ingezet op het beperken van wateroverlast en het voorkomen van schade. Waar mogelijk in combinatie met de aanpak van droogte in de Achterhoek, door meer water vast te houden en te infiltreren in de bodem.

Onderhoud riolen en gemalen
Ook het onderhoud aan de riolering en gemalen staat beschreven in het watertakenplan. Goed onderhoud aan het riool is nodig zodat inwoners en bedrijven hun (afval)water kunnen blijven lozen. Een rioolgemaal pompt het afvalwater verder over een lange afstand of naar een hoger gelegen gebied. Uiteindelijk gaat het afvalwater vanuit een eindgemaal, dat het water uit meerdere gebieden verzamelt, naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in onder meer Olburgen, Varsseveld en Ruurlo. Waar nodig worden knelpunten in het riool aangepast, om ook in de toekomst klimaatbestendig en waterrobuust te zijn.

Rioolheffing en subsidie
De rioolheffing voor 2023 blijft voor inwoners en bedrijven in de gemeente Bronckhorst ongewijzigd. Om inwoners te blijven stimuleren om rondom hun woning het regenwater af te koppelen van het riool (en op te vangen in hun tuin), blijft de afkoppelsubsidie voorlopig € 10 per m2 af te koppelen verhard oppervlak (dit zou vanaf januari 2023 worden verlaagd naar € 7,50 per m2).

Wethouder Wilko Pelgrom van duurzaamheid: “Er is gelukkig veel animo onder inwoners om hun woning van het riool af te koppelen en het regenwater op te vangen in hun tuin. Dat willen we blijven belonen omdat we zijn blij met elke woning die wordt afgekoppeld.”

Plan en verordening in januari in de raad
De raad vergadert in januari 2023 over het Watertakenplan Olburgen en de Hemelwaterverordening. Deze Hemelwaterverordening bevat richtlijnen hoe om te gaan met hemelwater bij alle nieuwbouw, zowel voor een enkele woning als voor in- en uitbreidingslocaties.