Category Archives: Oost Gelre

Tweede brede steunpakket voor ondernemers en inwoners

OOST GELRE – De coronacrisis duurt voort. Naast economische gevolgen heeft deze crisis ook grote  maatschappelijke gevolgen. Het college van B&W van de gemeente Oost Gelre heeft deze week besloten om een voorstel aan de raad voor te leggen met een breed steunpakket aan maatregelen voor ondernemers en inwoners.

Wethouder Karel Bonsen: “Het is onzeker hoelang de coronacrisis nog voortduurt. Wat wel zeker is, is dat veel organisaties, zowel in het bedrijfsleven als daarbuiten, het onverminderd moeilijk hebben. Daarom hebben we een breed pakket aan maatregelen opgesteld om inwoners en ondernemers te ondersteunen.”

Gericht op herstel
Het brede steunpakket richt zich op vier pijlers: Economie, Sociaal domein, Cultuur & evenementen en  Sport. “Net als de steun vanuit het Rijk, is ook dit lokale steunpakket gericht op de route van crisis naar herstel. Zodat iedereen weer op zijn of haar eigen manier mee kan doen in de samenleving als het coronavirus onder controle is en we weer naar (het oude) normaal gaan” aldus wethouder Bonsen.

Besluit gemeenteraad
Het voorstel wordt behandeld in de raadsvergadering van 13 april. De gemeenteraad neemt dan een besluit over het steunpakket. De raadsvergadering begint om 19.30 uur en is online te volgen via www.oostgelre.nl.

De vier pijlers
Hieronder leest u de vier pijlers met de bijbehorende maatregelen. Het raadsvoorstel is te lezen via  www.oostgelre.nl.

Pijler Economie

 • Kwijtschelding van de rente op Bbz-kredieten voor gevestigde ondernemers voor de eerste twee jaar.
 • Een ruimhartige invulling van de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).
 • Compensatie voor reclamebelasting in 2021.
 • Vrijstelling van precariobelasting voor terrassen in 2021.
 • Verruiming van de terrassen voor de horeca in 2021.
 • Compensatie (vrijstelling) aan ondernemers voor het gebruikersdeel van de ozb-aanslag voor 2021.
 • Ondersteuning van de ‘Roadmap Horeca’.
 • Ondersteuning aan ondernemers via het heroriëntatieprogramma ROZ.
 • Afzien van het innen van pachtgelden voor de kermisexploitanten.

Pijler Sociaal domein

 • Activiteiten voor leefbaarheid in de kleine kernen en tegen eenzaamheid ouderen. • Activiteitenpakket gericht op de jeugd.
 • Ondersteuning gericht op inwoners met een psychische kwetsbaarheid.
 • Ondersteuning voor dorpshuizen.
 • Ondersteuning voor speeltuinverenigingen.

Pijler Cultuur en evenementen

 • Een cultuurfonds voor ondersteuning van nieuwe initiatieven en daarmee de heropening van de cultuursector.
 • Een extra uitkering van 30% van de normsubsidie voor cultuur in 2021.
 • Ondersteuning op maat voor de Mattelier en Den Diek.

Sport

 • Een financiële prikkel voor sport- en beweeginitiatieven.
 • Kwijtschelding van de huur van gemeentelijke sportaccommodaties 2021. • Een extra uitkering van 30% van de normsubsidie voor sport in 2021.

ROVA helpt gemeenten Oost Gelre en Winterswijk bladafval circulair toe te passen

OOST GELRE / WINTERSWIJK – Op maandagmiddag 22 maart maakten wethouders Tineke Zomer uit Winterswijk en Bart Porskamp uit Oost Gelre de kringloop van blad in beide gemeenten compleet. Dat deden zij door lokaal geproduceerde bokashi in gemeentelijke plantsoenen uit te strooien. Bokashi is een bodemverbeteraar gemaakt van bladafval. Het blad is afkomstig van de bomen uit de gemeenten en werd afgelopen winter gefermenteerd. Het eindresultaat, bokashi, werd door wethouder Tineke Zomer uitgestrooid in het plantsoen aan de Grevenkamp in Meddo. Daarna onthulde ze een informatiebord over bokashi. Wethouder Bart Porskamp deed datzelfde aan de Thorbeckestraat in Groenlo. Daarmee maakten zij de kringloop van overtollig bladafval circulair.

Proef
Het uitstrooien van de bokashi maakt deel uit van een proef van ROVA en de gemeenten Oost Gelre en Winterswijk. “Jaarlijks haalt ROVA in beide gemeenten bijna 500.000 kilo blad op tijdens de veegrondes en uit de bladkorven. Het is zonde als dit blad als groenafval afgevoerd moet worden. Door het blad te gebruiken voor bokashi wordt deze bladstroom circulair”, aldus wethouder Tineke Zomer. Wethouder Bart Porskamp geeft aan: “Het mooie is dat het opgehaalde blad dit voorjaar weer als bokashi teruggebracht wordt in de wijken in onze gemeente bij de aanleg van plantvakken. Zo maken we de afvalstroom lokaal circulair én verbeteren we tegelijkertijd de bodemstructuur.” De verwachting is dat de bokashi komend jaar al een positief effect heeft op het bodemleven in de plantsoenen. ROVA monitort de komende jaren het effect ervan op de begroeiing in de plantvakken.

Hoe ontstaat bokashi
In de herfst heeft ROVA het bladafval afkomstig uit de gemeenten opgehaald en naar twee boeren in Oost Gelre en Winterswijk gebracht. Daar is het blad vermalen en is een speciaal mengsel van micro-organismen toegevoegd. Vervolgens is het blad luchtdicht afgedekt. Door het mengsel een aantal weken van zuurstof af te sluiten ontstaat de circulaire bodemverbeteraar bokashi. Deze bokashi wordt komende weken uitgestrooid in de wijken van beide gemeenten, waarmee het bladafval uit de gemeenten een mooie nieuwe functie krijgt. Dit proces is door ROVA in beeld gebracht in een video: https://youtu.be/us6ELtUxJzU.

Meer voordelen van bokashi
Bokashi is niet alleen een circulair product, het zorgt er ook voor dat gesnoeide en nieuwe beplanting sneller kan dichtgroeien, waardoor onkruid minder kans krijgt. Daarnaast zorgt bokashi ervoor dat vocht beter wordt vastgehouden in de grond. Een mooi voorbeeld van een klimaatadaptieve oplossing: regenwater wordt beter vastgehouden, waardoor in drogere periodes of bij aanleg van nieuwe beplanting minder (vaak) water gegeven hoeft te worden.

Hulp voor ondernemers bij heroriëntatie

Het coronavirus en de bijkomende coronamaatregelen zorgen voor uitdagingen voor veel ondernemers. De gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk en ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) gaan ondernemers daarom adviseren bij het maken van keuzes voor de toekomst die het beste passen bij iedere afzonderlijke ondernemer en bedrijf. De gemeenten bieden steun aan ondernemers die hulp willen bij heroriëntatie.

Aanmelden is gratis via ROZ.
ROZ is specialist in hulp bij succesvol ondernemen. De gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk willen juist nu ondernemers ondersteunen, ook bij het nadenken over de toekomst. Via de ROZ wordt deze dienstverlening aangeboden.

Gevarieerd ondersteuningsaanbod
De ondersteuning biedt ruimte voor maatwerk. Heroriëntatie is er voor:
Ondernemers die een andere weg in willen of moeten slaan met hun bedrijf, en nadenken over een ander businessmodel;
Ondernemers die financiële vragen of schulden hebben;
Ondernemers die er over nadenken te stoppen met het bedrijf en zich willen oriënteren op scholing of een baan in loondienst.
Ondernemersadviseurs van ROZ brengen samen met de ondernemers de vraag in beeld. Om daarna samen oplossingsrichtingen te onderzoeken.

Elke ondernemer kan zich aanmelden
Elke ondernemer in de gemeente Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk kan zich aanmelden, ook zzp’ers. ROZ zoekt zelf contact met ondernemers uit deze gemeenten die gebruik maken van de Tozo 3-regeling die ROZ uitvoert.

Meer weten of aanmelden? Neem dan contact op met ROZ, via info@rozgroep.nl of bel (074) 241 51 00. Informatie over het aanbod is te vinden op de website www.rozgroep.nl.

Oost Gelre neemt voorlopig geen windmoleninitiatieven in behandeling

OOST GELRE – Wethouder Bart Porskamp heeft in de vergadering van 9 maart de gemeenteraad geïnformeerd over het voornemen van het college om de komende periode geen initiatieven voor de realisering van windmolens in behandeling te nemen. Het college wil dit voornemen ook graag met de raad bespreken in de eerstvolgende commissievergadering.

Eind deze week stuurt het college een uitgebreidere toelichting naar de raad met het verzoek die te agenderen voor bespreking in de gemeenteraad. Deze toelichting zal meer ingaan op de aanleiding tot het voornemen, de inzichten die tot dit voornemen hebben geleid en wat het college met dit voornemen beoogt. Maar ook wat het  betekent voor de windmoleninitiatieven waar de gemeente al meer of minder bij betrokken is. Wethouder Porskamp: “Wij denken dat het belangrijk is dat we een gezamenlijke opvatting hebben over het proces rond windmoleninitiatieven. En het is uiteraard aan de raad om te bepalen of daaraan nadere kaders gesteld moeten worden.”

Veel ontwikkelingen in korte tijd
Oost Gelre heeft in december 2018 het beleid en het uitvoeringsprogramma voor grootschalige hernieuwbare energieopwekking vastgesteld. Het is nog geen 2 ½ jaar geleden, maar toch ziet het college in die relatief korte periode veel ontwikkelingen op het gebied van windmoleninitiatieven, zoals:

 • de toenemende belangstelling bij grondeigenaren en ontwikkelaars voor het realiseren van windmolens;
 • het opheffen van de laagvliegroute en daarmee het wegvallen van een beperking voor windmolens in dat gebied;
 • het te verwachten aantal initiatieven dat naar verwachting hier uit voortkomt;
 • De impact van deze ontwikkelingen op onze ambitie m.b.t. grootschalige energieopwekking;
 • Het verloop van de totstandkoming van Regionale Energie Strategie 1.0;
 • Niet in de laatste plaats de maatschappelijke discussie over de realisering van windmolens.

Wethouder Porskamp: “Al deze ontwikkelingen, in samenhang beschouwd, zijn voor het college reden om kritisch naar de uitvoering van het beleid grootschalig voor windmoleninitiatieven te kijken, zowel qua timing als qua proces. Dat heeft geleid tot het voornemen om de komende periode geen windmoleninitiatieven in behandeling te nemen en met name ook het gesprek met de gemeenteraad daarover aan te gaan.”

Windmoleninitiatieven
Wethouder Porskamp weet dat er meerdere initiatiefnemers zijn, waartoe zowel ontwikkelaars als grondeigenaren behoren. “Die initiatieven bevinden zich in alle fases tussen groen en rijp. Een aantal initiatieven bevindt zich in het gebied onder de laagvliegroute, op het grensgebied met Berkelland. Het initiatief Hagenwind op de grens met Aalten is bekend en een iniitiatief bij Vragender. Laat ik er op dit moment het volgende over zeggen: bij nog geen enkel initiatief is sprake van een uitgevoerde ambtelijke toets. En in afwachting van het besluit van het presidium over agenderen van onze memo zal er ook geen sprake zijn van een ambtelijke toets en dus ook niet van het in behandeling nemen van een initiatief.”

Informatie
Zodra de uitgebreidere toelichting naar de gemeenteraad wordt gestuurd plaatsen we die op onze website. Meer informatie over de energietransitie van Oost Gelre is te vinden op www.energieneutraaloostgelre.nl.

Windmolens Aalten

 

Extra tegemoetkoming voor inwoners met plotselinge inkomensdaling

OOST GELRE – Inwoners die door corona een groot deel van hun inkomen zijn kwijtgeraakt, kunnen een extra tegemoetkoming van de gemeente krijgen. De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is speciaal voor inwoners die door een plotselinge en onverwachte terugval in het inkomen, noodzakelijke kosten zoals huur, hypotheek of de energierekening niet meer kunnen betalen. De tegemoetkoming is voor inwoners van Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk en is vanaf 8 maart tot 31 juli 2021 aan te vragen bij de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) en kan met terugwerkende kracht ingaan vanaf 1 januari 2021.

Thuis blijven wonen ondanks minder inkomen
Deze tijdelijke financiële tegemoetkoming is een initiatief van het Rijk en wordt voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk door de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) uitgevoerd. Wethouder Jos Hoenderboom, voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de SDOA en tevens wethouder van de gemeente Oost Gelre: “De coronacrisis duurt nu al bijna een jaar. Veel inwoners voelen dit in hun portemonnee. Deze regeling zorgt ervoor dat inwoners gewoon in hun huis kunnen blijven wonen, ook al hebben ze ineens minder inkomen. Ook kunnen we hiermee schulden helpen voorkomen. Dat geeft rust en hierdoor kunnen ze energie steken in het weer op peil krijgen van hun inkomen.”

Maximaal € 1.500 per maand
De gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk gaan ruimhartig met de regeling om. “Het uitgangspunt is dat we tegemoetkomen in de structurele woonkosten”, legt Gerjan Teselink, wethouder werk en inkomen van de gemeente Berkelland uit. “Hierbij nemen we kosten die samenhangen met ‘wonen’ mee en hanteren we een maximumvergoeding van € 1.500 per maand, afhankelijk van de persoonlijke situatie.”

Wie kan voor de tegemoetkoming in aanmerking komen?
Om voor de vergoeding in aanmerking te komen, moet sprake zijn van een aanzienlijke inkomensdaling van het huishoudinkomen. Deze is gesteld op 25% tussen het huidige en het voormalige inkomen.

Tegemoetkoming makkelijk aan te vragen

Ook wil de gemeente geen onnodige drempels opwerpen bij het aanvragen en toekennen van de TONK. Wethouder Henk Jan Tannemaat, portefeuillehouder van de gemeente Winterswijk: “Het moet voor onze inwoners zo eenvoudig mogelijk zijn om via de SDOA deze tegemoetkoming aan te vragen. Daarnaast wijzen we aanvragers meteen op de mogelijkheden die we hebben om schulden te voorkomen of op te lossen, of om hen te helpen betaald werk te vinden.”

Aanvragen via Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA)
Meer weten of Tegemoetkoming aanvragen? Mail dan naar info@socialedienstoostachterhoek.nl of bel 0544-474200.