Category Archives: Harreveld

Nachtafsluiting N18 tussen Groenlo-Lichtenvoorde en Harreveld–Lichtenvoorde-Zuid

OOST GELRE – Rijkswaterstaat voert onderhoudswerkzaamheden uit aan de N18 tussen Groenlo en Lichtenvoorde en tussen Harreveld en Lichtenvoorde – Zuid. Hierdoor zijn deze delen van de N18 in beide richtingen afgesloten van maandagavond 27 juni 20.00 uur tot dinsdagochtend 28 juni 05.00 uur. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingsroutes en extra reistijd.

Omleidingsroutes
Het doorgaand verkeer wordt omgeleid via de N318 en de N319. Verkeer vanuit het noorden (N212) wordt via de N312 omgeleid om vervolgens de weg richting Varsseveld of Groenlo te vervolgen. De omleidingsroutes staan tevens aangegeven op informatieborden langs de weg.

Meer informatie?
Kijk op https://rwsverkeersinfo.nl voor meer informatie of bel met de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002 (7 dagen per week bereikbaar: ma t/m vr van 07.00 tot 20.00 uur en za en zo van 10.00 tot 18.30 uur).

College verleent omgevingsvergunning voor varkenshouderij Harreveld

HARREVELD / OOST GELRE – Een agrarisch bedrijf aan de Wolterij in Harreveld is gedeeltelijk een zeugenhouderij en gedeeltelijk een vleesvarkenshouderij. Het bedrijf heeft aangegeven te willen stoppen met de zeugenhouderij en de vleesvarkenshouderij te willen uitbreiden. De bestaande biggenstallen worden verwijderd en er komt een nieuwe vleesvarkensstal. Na zorgvuldige toetsing zijn geen weigeringsgronden geconstateerd en heeft het college de omgevingsvergunning verleend.

Uitgebreide toetsingen
De procedure loopt al sinds augustus 2020 toen de aanvraag omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag is uitgebreid getoetst aan de geldende wet- en regelgeving. De Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) heeft het milieudeel getoetst en daarover advies uitgebracht. De gemeente heeft het bouwdeel getoetst. Uit de toetsingen bleek dat de gevraagde omgevingsvergunning verleend kon worden. De gemeente heeft daarop een ontwerpvergunning ter inzage gelegd.

Handtekeningen
In de periode dat de ontwerpvergunning ter inzage lag (februari tot april 2021) zijn er 6 zienswijzen ingediend. Eén zienswijze was voorzien van een lijst met handtekeningen van ca. 325 dorpsbewoners van Harreveld. Naar aanleiding hiervan heeft eind september 2021 een gesprek plaatsgevonden met de wethouder en de 8 indieners van de zienswijzen.

Stankoverlast
Wethouder Marieke Frank: “Onder buurtbewoners is veel onrust ontstaan door de aangevraagde situatie. Zij ervaren momenteel stankoverlast en ze vrezen dat dit erger wordt door de nieuwe varkensstal.” Hoewel er begrip is voor de vrees van stankoverlast, heeft de wethouder in het gesprek uitgelegd dat een vergunning verleend moet worden als deze voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Frank: “De beleving van stank is voor iedereen weer anders. Voor de objectieve bepaling kan er alleen worden gewerkt met bijvoorbeeld geurnormen en geurafstanden.”

Na beoordeling van de zienswijzen is gebleken dat deze niet leiden tot een andere beoordeling. De zienswijzen zijn ongegrond verklaard. Nu de aanvraag voldoet aan de geldende regelgeving en de zienswijzen ongegrond zijn, zijn er geen weigeringsgronden en wordt de omgevingsvergunning verleend.

Het staat de indieners van de zienswijzen vrij om in beroep te gaan tegen het definitieve besluit.

Plan “Woningbouw Looweg” Harreveld

HARREVELD – Op 16 juni start de inschrijving voor een bouwkavel aan de Looweg in Harreveld. Wilt u een woning bouwen in het plan “Woningbouw Looweg” in Harreveld? Dan kunt u zich nu hiervoor inschrijven.

Verkaveling via inschrijving/loting
De inschrijving voor deze kavels start op woensdag 16 juni 2021 en duurt tot en met dinsdag 29 juni 2021. De kavels worden niet vergeven op volgorde van binnenkomst, maar door middel van loting. De prijs is vastgesteld op € 266,20 per m2 inclusief BTW. U kunt op het inschrijfformulier aangeven naar welke kavel(s) uw voorkeur uitgaat.

Inschrijfformulier en uitgiftevoorwaarden beschikbaar vanaf 16 juni 2021
Vanaf 16 juni kunt u het inschrijfformulier en de uitgiftevoorwaarden afhalen bij het gemeentehuis in Lichtenvoorde. Vanaf die datum vindt u ook alle informatie op de site www.bouweninoostgelre.nl. Ook kunt u dan daar het inschrijfformulier en de uitgiftevoorwaarden downloaden.

Korting voor starters
Starters kunnen een korting krijgen van 10% op de grondprijs, o.a. onder de voorwaarde dat:
– de kavel niet groter is dan 200 m2
– de jongere niet ouder is dan 35 jaar en
– de jongere voor de eerste keer een eigen woning koopt of verkrijgt.

Toetsing bouwplannen
Alle bouwplannen worden getoetst aan het op 8 juni 2021 vastgestelde bestemmingsplan “Herziening woningbouw Looweg Harreveld” en beeldkwaliteitsplan “Erve ’t Loo”.

Borden geplaatst “watervogels niet voeren’.

OOST GELRE – Gemeente Oost Gelre heeft in samenwerking met Waterschap Rijn en IJssel borden geplaatst met de tekst: Watervogels niet voeren. De borden staan op vier locaties in de gemeente. Bij de gracht in Harreveld, muziekkoepel Zieuwent, gracht Groenlo bij dierenverblijf en Kievitstraat Lichtenvoorde.

De borden zijn geplaatst omdat watervogels ziek kunnen worden doordat mensen ze voeren. Ook de waterkwaliteit van vijvers en kleine plassen gaat door het voeren achteruit. Tevens is de kans op blauwalg groter.

 

Vondst eerste kievitsei in Oost Gelre is toetssteen voor biodivers landschap

HARREVELD – Gisteren, maandag 15 maart, vond boer Walter Wolters op zijn land het eerste kievitsei. Dat gebeurde om half tien in de ochtend op een stuk esgrond aan de Wolterij in Harrelveld. Volgens de traditie werd dit ei symbolisch aangeboden aan de burgemeester van de gemeente. Ze liet zich deze dag vertegenwoordigen door wethouder Karel Bonsen die het nest met kievitsei op het land van Wolters kwam bewonderen. Dat ging gepaard met een informeel gesprek over biodiversiteit en circulaire landbouw waartoe steeds meer boeren overgaan.

“De vondst van het kievitsnest op een hoger liggende esrand is best bijzonder”, zegt Laurens Wildenborg van de Weidevogelvereniging Achterhoek. Normaal maken kieviten hun nesten op de natte lagergelegen gronden, daar waar de pieren, hun voedsel, zitten. En dat is net boven het grondwaterniveau.” Volgens Wildenborg geeft deze vondst vogelbeschermers weer een beetje hoop. Het gebeurt steeds vaker dat agrariërs toestemming geven aan vrijwilligers van de weidevogelvereniging om op hun land nesten helpen te beschermen. 

“Nadat er jaren van achteruitgang werd waargenomen, zien we in nieuwe natuur de vogels weer terugkomen.” Hij noemt het gebied voor waterberging bij de Vlinderbrug en die vlak bij De Schans. “Daar waar landbouwgrond omgeven is met akkerranden en in het gras kruiden groeien, zien we broedplaatsen voor kieviten en wulpen (steltlopers) ontstaan. Het Aaltense Goor is ook zo’n plek.” Wildenborg plaatst een kanttekening bij de weidevogelstand. Het broeden en het grootbrengen van de jonge vogels worden verstoord door indringers als kraaien, eksters, vossen en marters. De natuur is nog lang niet in evenwicht, ervaart hij. 

Overgaan naar biodiversiteit
Wethouder Karel Bonsen beaamt dat het aanbieden van het eerste kievitsei behalve een traditie ook een moment is voor aandacht voor de stand van de natuur en de ontwikkeling van het landschap. “Aandacht voor de weidevogels zegt iets over de biodiversiteit en de vorm van het landschap. Vroeger had je weggetjes, slootjes en akkerranden. Die bieden dieren de mogelijkheid om zich te verstoppen. In het eentonige raaigras valt een nest op als rovers daar overheen vliegen. Bovendien zit daar geen insect meer in de grond waar vogelsoorten van leven.” In het gesprek bij het nest met het eerste kievitsei werd er ook gesproken over de veranderingen die gaande zijn in de landbouw. Boeren werken toe naar meer natuurinclusieve en kringlooplandbouw.