20 mei 2024
Home » Gemeente » College verleent omgevingsvergunning voor varkenshouderij Harreveld

College verleent omgevingsvergunning voor varkenshouderij Harreveld

643

HARREVELD / OOST GELRE – Een agrarisch bedrijf aan de Wolterij in Harreveld is gedeeltelijk een zeugenhouderij en gedeeltelijk een vleesvarkenshouderij. Het bedrijf heeft aangegeven te willen stoppen met de zeugenhouderij en de vleesvarkenshouderij te willen uitbreiden. De bestaande biggenstallen worden verwijderd en er komt een nieuwe vleesvarkensstal. Na zorgvuldige toetsing zijn geen weigeringsgronden geconstateerd en heeft het college de omgevingsvergunning verleend.

Uitgebreide toetsingen
De procedure loopt al sinds augustus 2020 toen de aanvraag omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag is uitgebreid getoetst aan de geldende wet- en regelgeving. De Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) heeft het milieudeel getoetst en daarover advies uitgebracht. De gemeente heeft het bouwdeel getoetst. Uit de toetsingen bleek dat de gevraagde omgevingsvergunning verleend kon worden. De gemeente heeft daarop een ontwerpvergunning ter inzage gelegd.

Handtekeningen
In de periode dat de ontwerpvergunning ter inzage lag (februari tot april 2021) zijn er 6 zienswijzen ingediend. Eén zienswijze was voorzien van een lijst met handtekeningen van ca. 325 dorpsbewoners van Harreveld. Naar aanleiding hiervan heeft eind september 2021 een gesprek plaatsgevonden met de wethouder en de 8 indieners van de zienswijzen.

Stankoverlast
Wethouder Marieke Frank: “Onder buurtbewoners is veel onrust ontstaan door de aangevraagde situatie. Zij ervaren momenteel stankoverlast en ze vrezen dat dit erger wordt door de nieuwe varkensstal.” Hoewel er begrip is voor de vrees van stankoverlast, heeft de wethouder in het gesprek uitgelegd dat een vergunning verleend moet worden als deze voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Frank: “De beleving van stank is voor iedereen weer anders. Voor de objectieve bepaling kan er alleen worden gewerkt met bijvoorbeeld geurnormen en geurafstanden.”

Na beoordeling van de zienswijzen is gebleken dat deze niet leiden tot een andere beoordeling. De zienswijzen zijn ongegrond verklaard. Nu de aanvraag voldoet aan de geldende regelgeving en de zienswijzen ongegrond zijn, zijn er geen weigeringsgronden en wordt de omgevingsvergunning verleend.

Het staat de indieners van de zienswijzen vrij om in beroep te gaan tegen het definitieve besluit.


Heeft u een evenement dat u wilt delen met de Achterhoek?

Dien uw evenement in en zorg ervoor dat het een plek krijgt in onze agenda!