Bron/auteur: Gemeente Winterswijk

Inwoner centraal in één verordening Sociaal Domein

WINTERSWIJK – Binnen het Sociaal Domein wil de gemeente Winterswijk dát doen wat de inwoner echt nodig heeft en verder helpt. Om dat te bereiken, is gewerkt aan één verordening voor het hele Sociaal Domein. Zo wordt ondersteuning beter afgestemd en zet dit college een stap richting één gezin, één plan. Als de gemeenteraad instemt, treedt deze verordening 1 januari 2021 in werking.

In de verordening Sociaal Domein komen alle lokale regels op het gebied van Wmo, Jeugd, Participatiewet, leerlingenvervoer en de Wet schuldhulpverlening samen. Daardoor kunnen alle ondersteuners zich sneller en slimmer inzetten en een bijdrage leveren aan een helpende en samenhangende aanpak. Wethouder Henk Jan Tannemaat hierover: “Op drie thema’s werken we samen met de gemeenten Berkelland en Oost Gelre: Werk, Inkomen en Schulden. De Sociale Dienst Oost Achterhoek voert uit. Het is bijzonder dat we van tien verordeningen er één wisten te maken met elkaar. Minder wet- en regelgeving dus. Dat draagt bij aan een betere dienstverlening aan inwoners.”

Samen werken aan gezondheid en geluk
Gemeenten hebben binnen het sociaal domein te maken met verschillende wetten en verordeningen. In tien verordeningen zijn de gemeentelijke regels en termijnen over zorg en ondersteuning vastgelegd. Wethouder Elvira Schepers-Janssen: “De nieuwe integrale verordening gaat uit van de hulpvraag van de inwoner en kijkt naar het effect dat je wilt bereiken. Zonder de wet- en regelgeving uit het oog te verliezen, gaan we op zoek naar passende oplossingen bij de situatie van die inwoner. De gemeente ondersteunt waar het mensen zelf niet (meer) lukt. Zo werken we samen aan gezondheid en geluk.”

Meedoen in Winterswijk
De verordening Sociaal Domein sluit aan bij het beleidsplan Meedoen in Winterswijk en bij de ambities van Armoedevrij Winterswijk 2040 en Winterswijk Drempelvrij. Doel is om inwoners betere en passende ondersteuning te kunnen bieden, om mee te kunnen doen in de samenleving. Er zijn geen grote inhoudelijke veranderingen ten opzichte van de huidige verordeningen. Wel is deze verordening in zo begrijpelijk mogelijke taal geschreven, zodat voor iedereen duidelijk is welke afwegingen worden gemaakt bij de toekenning van verschillende vormen van zorg.

De Wmo-raad en de Cliëntenraad van Sociale Dienst Oost Achterhoek hebben inhoudelijk advies uitgebracht en staan positief tegenover de nieuwe opzet van de verordening. Als aandachtspunt hebben zij de leesbaarheid van de verordening meegegeven. Bij toekomstige, inhoudelijke aanpassingen blijven we daar aandacht voor houden.

Samenwerking drie gemeenten en Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA)
Gemeente Winterswijk heeft het proces om te komen tot één verordening Sociaal Domein samen met de gemeenten Berkelland en Oost Gelre en de Sociale Dienst Oost Achterhoek opgepakt. Door deze unieke werkwijze konden gemeenten gebruikmaken van elkaars juridische en inhoudelijke kennis en kunde. De invulling van de verordening is vervolgens vertaald naar de lokale situatie, want per gemeente zijn er op onderdelen verschillen in werkwijze en uitvoering.

Gemeenteraad behandelt verordening
De gemeenteraad bespreekt op 24 september 2020 de verordening Sociaal Domein. Het is de bedoeling dat de verordening per 1 januari 2021 in werking treedt.