Home » Maatregelen kruising (Oude)Winterswijkseweg Groenlo

Maatregelen kruising (Oude)Winterswijkseweg Groenlo

261

GROENLO – De kruising (Oude)Winterswijkseweg-Parallelweg in Groenlo is na de opening van de nieuwe N18 een belangrijk aandachtspunt. Het is er erg druk en vooral fietsers komen in het gedrang. Dat levert onveilige situaties op. Wethouder Karel Bonsen onderschrijft de urgentie om op hele korte termijn maatregelen te treffen. Een aantal van die maatregelen is inmiddels uitgevoerd.

Tijdelijke maatregelen
Eerder dit jaar zijn fietssuggestiestroken aangelegd en zijn waarschuwingsborden geplaatst. Dit heeft onvoldoende effect gehad. Voor de hele korte termijn worden daar de volgende maatregelen aan toegevoegd:

Weren van vrachtauto’s:
Per 2 januari is er op de Eibergseweg/Industrieweg een verbod voor vrachtwagens. Vanaf dan mag het vrachtverkeer niet meer via bedrijventerrein Brandmate naar Den Sliem of De Laarberg. Tevens kan het vrachtverkeer niet meer vanuit De Laarberg en Den Sliem naar de bedrijven op de Brandemate. Zo zullen minder vrachtwagens gebruik maken van de kruising. De borden zijn inmiddels geplaatst.

Er is een brief gestuurd naar alle bedrijven met de dringende oproep om hun chauffeurs en leveranciers te instrueren dat ze gebruik maken van de afslag Laarberg – N18.


Er zijn inmiddels borden geplaatst om fietsers een alternatieve fietsroute te laten volgen via de Stationslaan en de Spoorstraat. Scholieren, maar ook fietsers in de richting van de sportvelden of Marveld Recreatie hoeven dan niet meer over de kruising (Oude)Winterswijkseweg te fietsen.

Verkeersregelaars:
Na de vakantie, met ingang van maandag 7 januari worden op de kruising verkeersregelaars ingezet. In ieder geval elke avond van maandag t/m vrijdag tussen 16.00 en 20.00 uur. Daarnaast ook op de maandag-, dinsdag- en woensdagochtend van 06.30 tot 09.30 uur.

Quick scan oplossingen middellange termijn
Al eerder is onderzoek gedaan naar oplossingen op de kruising zelf. Hier is niet de ideale oplossing uit voortgekomen. De gemeente laat nu een quick scan uitvoeren in een bredere omgeving. Oplossingen liggen immers niet alleen op de kruising zelf, maar ook in de omgeving. Een voorbeeld is het verkeer dat vanuit de de richting Vreden (D) via het buitengebied (Klaverdijk, Oude Winterswijkseweg) naar de kruising komt, om van daaruit de N18 op te gaan. Feitelijk is het sluipverkeer en wellicht zijn daar maatregelen tegen te bedenken. Ook wordt gekeken naar de functie en inrichting van verschillende wegen in de omgeving. De quickscan moet in de komende weken uitgevoerd worden.

Lange termijn
De gemeente blijft werken aan oplossingen voor de lange termijn. Voorbeelden daarvan zijn het aanleggen van een rotonde of een tunnel. Of het doortrekken van de Industrieweg langs de brandweerkazerne. Ingewikkelde trajecten waarin gesprekken nodig zijn met grondeigenaren, Rijkswaterstaat en de Provincie, maar waar ook een bestemmingsplan moet worden aangepast of bijvoorbeeld ondergronds (riolering, kabels en leidingen) veel moet worden aangepast. En uiteraard moet daarin ook de directe omgeving meegenomen worden, zoals buurtbewoners en bedrijven.

Gesprek initiatiefnemers petitie
Wethouder Karel Bonsen heeft eerder gesproken met de initiatiefnemers van de petitie. Dat gesprek krijgt op 2 januari een vervolg. Het gaat dan vooral over oplossingen. Maar in dat gesprek wil wethouder Bonsen ook graag afspraken maken over het vervolg. Immers er zijn meer belanghebbenden van wie we graag horen hoe ze er over denken, zoals de directe buurt en bedrijven rond de kruising. Het streven is te komen tot een representatieve klankbordgroep die meedenkt in de maatregelen voor de middellange termijn en de lange termijn.