Meer mogelijkheden voor woningbouw in Bronckhorst

Deel dit bericht

BRONCKHORST – B en w van Bronckhorst willen de woningbouw in de gemeente een extra impuls te geven. Er zijn nog meer betaalbare, grondgebonden woningen voor starters en senioren nodig, maar ook ruimte voor andere groepen zoals gezinnen. Veel plannen zijn in voorbereiding, waarmee de komende jaren zo’n 150 woningen worden gerealiseerd in zowel de kernen als het buitengebied. Het gaat om woningsplitsingen, functiewijzigingen en nieuwbouwprojecten. Ook is gestart met de bouw van 26 starterswoningen in de grote kernen. Die komen voort uit het gemeentelijke project Collectief Particulier Opdrachtgeverschap voor jongeren.

Meer woningen nodig
Er zijn veel goede woningbouwplannen goedgekeurd en in ontwikkeling, maar de druk op de woningmarkt is nog steeds groot. Vooral plannen voor betaalbare en levensloopbestendige grondgebonden woningen voor senioren bij voorzieningen en grondgebonden starterswoningen blijven achter bij de vraag. Hierdoor stagneert de doorstroming en komt er voor andere groepen weinig aanbod op de markt. De gemeente nodigt inwoners en marktpartijen daarom uit om met goede plannen te komen. Ook zal de gemeente eigen locaties gaan inzetten voor woningbouw en is zij in gesprek met de woningcorporaties over de opgave in de sociale huursector.

Meer mogelijkheden voor doorstromers
Ook veel doorstromers, waaronder jonge gezinnen uit Bronckhorst en van buiten de gemeente, zijn op zoek naar een woning. Tot nu toe waren er op basis van het beleid al mogelijkheden voor doorstromers in een betaalbare prijscategorie. Met de actualisatie van het beleid zijn er nog meer mogelijkheden om te bouwen voor deze doelgroep, met name bij transformatie en splitsing van bestaand vastgoed.

Meer ruimte voor collectieve woonvormen
Er komen steeds meer initiatieven voor vernieuwende collectieve woonvormen, zoals tiny houses en flexibele (tijdelijke) woningen. Hierbij gaat het zowel om koop als huur. De gemeente staat zeer open voor dit soort initiatieven in de kernen of het buitengebied.

Ook bouwen aan de randen van kernen
Inbreiding gaat boven uitbreiding, maar niet overal zijn op korte termijn voldoende woningbouwlocaties beschikbaar om in de vraag te voorzien. Daarom werkt de gemeente per kern de woningbouwopgave verder uit en onderzoekt daarbij ook de mogelijkheden voor woningbouwlocaties aan de randen van kernen.

Het voorstel over de actualisatie van de beleidsuitgangspunten uit de woonvisie wordt op 22 april voorgelegd aan de gemeenteraad.

Wethouder Evert Blaauw van Wonen: “Het realiseren van betaalbare woningen voor starters en senioren blijft prioriteit. Maar met deze aanpak verruimen we de mogelijkheden voor woningbouw en maatwerk per locatie. Samenwerking met inwoners en marktpartijen speelt daarbij een belangrijke rol. We zoeken gezamenlijk naar creatieve oplossingen die win-win situaties brengen: voor de woningzoekende, de kern én de gemeente.”