18 april 2024
Home » Gemeente » Omgevingsvergunning Vitelco/HPT verleend

Omgevingsvergunning Vitelco/HPT verleend

249

Logo Scherpinbeeld

Ontdek het verleden van Groenlo

Duik in een rijke verzameling van meer dan 8.000 foto’s en films. Elke dag wordt een nieuwe oude foto toegevoegd. Deel jouw herinneringen bij elke foto!

Bekijk de collectie

LICHTENVOORDE – Op 12 oktober heeft het college de definitieve omgevingsvergunning (activiteit milieu) voor Vitelco/HPT vastgesteld. Diverse omwonenden hebben zienswijzen ingediend tegen de ontwerpvergunning. De behandeling van de zienswijzen is verwerkt in de definitieve omgevingsvergunning. De verleende omgevingsvergunning vervangt alle hiervoor verleende vergunningen.

Wat is de reden van de vergunningaanvraag?
De huidige vergunningensituatie voor de activiteit milieu bestaat uit 15 verschillende deelvergunningen en meldingen. De basis van de vergunde situatie ligt in de vergunningen zoals verleend in 2001/2002. De vergunde situatie komt niet meer op alle punten overeen met de feitelijke bedrijfssituatie. Zo heeft er onder andere een wijziging plaatsgevonden in de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Daarnaast is vanuit toezicht op het bedrijf aangegeven dat het wenselijk is om de geldende vergunningen/meldingen te actualiseren. De geldende voorschriften zijn deels verouderd. De verleende omgevingsvergunning vervangt alle hiervoor verleende vergunningen. De verleende omgevingsvergunning heeft geen invloed op de productiecapaciteit van beide bedrijven.

Heeft deze vergunning invloed op de geurhinder van deze bedrijven?
In het voortraject is besloten om de maatregelen ter voorkoming van geurhinder te regelen via een afzonderlijk maatwerkbesluit. Het maatwerkbesluit is vastgesteld op 27 oktober 2020. In deze omgevingsvergunning zijn om die reden geen geurmaatregelen opgenomen. Tegen het maatwerkbesluit is door Helio Advocaten | mediators uit Roosendaal, namens 15 adressen, beroep ingesteld bij de Rechtbank Gelderland. Zodra het maatwerkbesluit onherroepelijk is, gaat het bedrijf aan de slag met het uitvoeren van de opgelegde geurmaatregelen.

Heeft deze vergunning invloed op de geluidhinder naar de omgeving?
In het voortraject is uitgebreid onderzoek gedaan naar de hoeveelheid geluid dat het bedrijf produceert. Deze geluidsemissie wordt vooral veroorzaakt door afzuigingen, afstraling van gevels en het afvoeren, laden en lossen van vrachtwagens. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat met de bestaande maatregelen kan worden voldaan aan de huidige geluidsnormen. De geluidsvoorschriften zijn daarmee vergelijkbaar aan de geldende vergunningen.

Heeft deze vergunning invloed op emissies naar de lucht?
Onderdeel van het bedrijf is een finishafdeling waar het leer wordt gecoat. Bij dit proces komen oplosmiddelen vrij. Voor oplosmiddelen die daarbij in grote hoeveelheden worden gebruikt zijn verspreidingsberekeningen uitgevoerd. Daaruit blijkt dat de toegestane waarden voor de leefomgeving (maximaal toelaatbaar risiconiveau) niet worden overschreden. In de omgevingsvergunning zijn extra voorwaarden opgenomen om ervoor te zorgen dat dit niet zal gebeuren.

Bij Vitelco en HPT zijn emissiemetingen uitgevoerd.

Is er sprake van een veiligheidsrisico voor de omgeving?
Door de bedrijven Vitelco en HPT wordt een groot aantal chemicaliën gebruikt. Het gaat daarbij vooral om bijtende stoffen zoals zuren en basen. Daarnaast worden ook brandbare stoffen gebruikt. Voor deze stoffen zijn binnen het bedrijf 5 opslagplaatsen aanwezig. Deze moeten voldoen aan strenge eisen. Ten opzichte van de ontwerpvergunning zijn in de definitieve vergunning voor de grote opslagplaats (MZA) strengere eisen gesteld. In plaats van beschermingsniveau 2a, waaraan de opslagplaats volgens de PGS15 richtlijn moet voldoen, heeft het bedrijf ingestemd met de strengste eisen zoals die horen bij beschermingsniveau 1. De hoeveelheid gevaarlijke stoffen die het bedrijf opslaat zijn niet zo groot dat er speciale veiligheidsregels van toepassing zijn.

Welke mogelijkheden zijn er om te reageren op de definitieve omgevingsvergunning?
De definitieve omgevingsvergunning ligt met ingang van woensdag 20 oktober 2021 voor een periode van 6 weken ter inzage, in ieder geval op de website van de gemeente. Omwonenden die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp van de omgevingsvergunning kunnen tegen de definitieve omgevingsvergunning beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland. Meer informatie is te vinden in de definitieve omgevingsvergunning.