Home » Gemeente » Raad neemt besluit over Zonnepark Hegemansweg

Raad neemt besluit over Zonnepark Hegemansweg

294

De gemeenteraad van Oost Gelre heeft besloten een ontwerp-Verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de vestiging van een zonnepark aan de Hegemansweg te Groenlo (Zwolle). Dit besluit maakt de volgende stap in de procedure mogelijk. Vanaf vrijdag 17 juli ligt het ontwerpbesluit omgevingsvergunning ter inzage.

Terinzagelegging
Zonnepark opstelling panelenHet raadsbesluit, het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en de ontwerp-Verklaring van geen bedenkingen met bijbehorende ruimtelijke onderbouwing worden nu voor een ieder ter inzage gelegd. De periode loopt van 17 juli tot en met 27 augustus 2020. Iedereen kan zowel schriftelijk als mondeling (op afspraak via nummer (0544) 39 34 82) een zienswijze over het ontwerpbesluit indienen.

Inspraakmogelijkheid

Na de inspraaktermijn neemt het college van B&W een besluit over de Verklaring van geen bedenkingen met ingediende zienswijzen. Dat wordt vervolgens ter behandeling aangeboden aan de gemeenteraad van 27 oktober 2020. Voorafgaand aan deze vergadering is er nog een commissievergadering op 13 oktober 2020.

Zonnepark Zomereiken
Er loopt nog een tweede initiatief in de omgeving van Zwolle, namelijk het zonnepark Zomereiken. De initiatiefnemer heeft onlangs de omgevingsdialoog afgerond. De volgende stap is het indienen van de aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Agenda voor in de Achterhoek

Uw evenement in onze agenda! Evenement indienen