24 april 2024
Home » Gemeente » Vervroegd vervolgonderzoek voor perceel woningbouw Vragender

Vervroegd vervolgonderzoek voor perceel woningbouw Vragender

353

Logo Scherpinbeeld

Ontdek het verleden van Groenlo

Duik in een rijke verzameling van meer dan 8.000 foto’s en films. Elke dag wordt een nieuwe oude foto toegevoegd. Deel jouw herinneringen bij elke foto!

Bekijk de collectie

OOST GELRE/VRAGENDER – Op 8 juni 2021 heeft het college een voorstel voorgelegd aan de gemeenteraad voor de aankoop van een locatie om woningbouw te realiseren. Het gaat hierbij om de locatie op de hoek van de Pastoor Scheepersstraat en de Kapelweg in Vragender. De raad heeft dit voorstel niet aangenomen omdat er zorgen zijn over de financiële gevolgen van de hoge archeologische waarde van het perceel.

Woningbouw in Oost Gelre is een belangrijk speerpunt voor het college. De woningbehoefte is groot, voornamelijk onder starters. Voor starters is het moeilijk om toegang tot de woningmarkt te krijgen. Het college heeft onlangs dan ook besloten om deze groep financieel tegemoet te komen door een starterskorting op de kavelprijs te verlenen (voor kavels die worden uitgegeven door de gemeente).

Woonvisie kleine kernen
In de woonvisie kleine kernen is het uitgangspunt: bouwen op plekken waar het de leefbaarheid van de kernen het meest ten goede komt. Het uitgangspunt hierbij is “van binnen naar buiten”. Dat betekent dat we eerst naar de kern zelf kijken en dan pas naar het buitengebied. Op basis daarvan is een strategie voor Vragender bepaald. Op dit moment zijn er geen inbreidingslocaties in Vragender, naast het plan voor de kerk. Daarom heeft de gemeente afgelopen anderhalf jaar volop ingezet om tot een geschikte locatie voor woningbouw te komen in Vragender.

De voorgestelde locatie is dé plek volgens college
Volgens het college is de voorgestelde locatie dé plek om op korte termijn tegemoet te komen aan de woonbehoefte van het dorp. Redenen hier voor zijn: de afgeronde onderhandelingen, de mogelijkheid van verkaveling voor de starters en de goede landschappelijk inpasbaarheid.

Vervolgonderzoek beoordeling archeologische waarde perceel vervroegd
Vanwege het belang van het realiseren van woningbouw in Vragender zal er op korte termijn vervolgonderzoek op de locatie plaatsvinden. In andere gevallen voeren we dit onderzoek pas uit in de voorbereidingsfase voor de bestemmingsplanprocedure. We vervroegen nu het onderzoek.

Het doel van dit onderzoek is om aan te tonen op welke wijze gebouwd kan worden en inzicht te krijgen in eventuele kosten die daarmee gemoeid zijn. Mochten er financiële consequenties zijn voor de bouw, voortkomend uit het archeologisch onderzoek, dan zullen we aangeven hoe hiermee om te gaan. Daarmee wijken we af van ons eerdere standpunt dat de eventuele financiële gevolgen voor rekening van de koper zijn.

Opnieuw naar de raad
Het college is van mening dat er ongeacht de uitkomst van het vervolg archeologisch onderzoek gebouwd kan worden door de doelgroep op het perceel. In eerdere bouwfasen aan de Kapelweg heeft de hoge archeologische verwachting ook geen belemmering gevormd voor het bouwen op die plek. Het streven is om in september opnieuw een voorstel voor te leggen aan de raad.