Home » Groenlo » Gemeenteraad behandelt Beeldkwaliteitsplan De Molenberg

Gemeenteraad behandelt Beeldkwaliteitsplan De Molenberg

825

De Molenberg vanuit de lucht | Foto: Marcel Houwer

OOST GELRE – Het college van B&W van gemeente Oost Gelre heeft de gemeenteraad voorgesteld om in te stemmen met het Beeldkwaliteitsplan voor de gebiedsontwikkeling De Molenberg in Groenlo. Dit project omvat de sloop en nieuwbouw van het woonzorgcentrum van Marga Klompé. Daarnaast zal de gemeente de openbare ruimte van de Ziekenhuisstraat en langs de gracht verbeteren, waarbij een deel van de oude vestingwal wordt hersteld. Dit project maakt deel uit van het Programma Stad Groenlo 2012-2027.

Ontwerp-Beeldkwaliteitsplan goedgekeurd
De Molenberg, gelegen langs de gracht in de zuidwesthoek van de binnenstad van Groenlo, heeft op 20 februari het ontwerp-Beeldkwaliteitsplan (BKP) goedgekeurd gekregen. De architectuur en de inrichting van de openbare ruimte moeten aan dit BKP voldoen. Het plan was zes weken lang in te zien van 22 februari tot en met 4 april, waarbij 12 zienswijzen werden ingediend. De indieners van deze zienswijzen ontvangen hierover bericht. Hoewel de zienswijzen zorgvuldig zijn beoordeeld en gewogen, hebben ze niet geleid tot aanpassingen van het BKP. Wel zijn enkele ambtshalve wijzigingen doorgevoerd ter verduidelijking van het BKP.

Vergunningen coördineren
Voor de eerste fase van de gebiedsontwikkeling – de sloop en nieuwbouw van De Molenberg tussen Ziekenhuisstraat en gracht – zijn meerdere vergunningen vereist. Dit omvat onder andere een vergunning voor het wijzigen van het omgevingsplan, voor bouwactiviteiten, en een monumenten- en kapvergunning. Marga Klompé wil deze vergunningen coördineren zodat de procedures gelijktijdig kunnen verlopen. Ook hierover zal de gemeenteraad een besluit nemen.

Programma Stad Groenlo
De nieuwbouw van De Molenberg is een belangrijke stap in het Programma Stad Groenlo. Dit programma streeft naar een leefbare stad met goede openbare voorzieningen en betaalbare woningen voor ouderen. Daarnaast wil de gemeente de historische vesting van Groenlo beter zichtbaar en beleefbaar maken.

Betrekken van belanghebbenden
Bij de ontwikkeling van het stedenbouwkundig model door MTD Landschapsarchitecten in 2022 en later het BKP door IAA Architecten zijn meerdere informatiebijeenkomsten gehouden. Direct omwonenden, de gemeenteraad en andere belanghebbenden zoals de Bomenwacht Groenlo, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, het Waterschap en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn op diverse momenten geïnformeerd en betrokken.

Behandeling in de gemeenteraad
De gemeenteraad behandelt op 2 juli het Beeldkwaliteitsplan voor de gebiedsontwikkeling De Molenberg. Op 18 juni staat het op de agenda van de Raadscommissie. Beide vergaderingen zijn te volgen in de raadszaal in Groenlo of via een livestream op oost-gelre.raadsinformatie.nl.

Bron(nen) & Afbeelding(en)

Midzomerwandeling in Groenlo

Zaterdag 22 juni 2024 wordt de Midzomerwandeling georganiseerd in Groenlo. Deze wandeltocht is 6 kilometer en deelname is gratis. Start: Brouwersnös Eibergseweg 1 Groenlo. Starttijd: Tussen 19.30 uur en 20.30 uur.