Home » Regionaal » Achterhoek: “Als nieuwe kabinet werk wil maken van woningbouw en nieuwe bestuurscultuur moet het beginnen met de RegioExpres”

Achterhoek: “Als nieuwe kabinet werk wil maken van woningbouw en nieuwe bestuurscultuur moet het beginnen met de RegioExpres”

2807

ACHTERHOEK – Het kabinet Rutte IV wil vertrouwen in de politiek herstellen met een ‘andere politieke cultuur, waar verschillen worden overbrugd in plaats van uitvergroot’ en een overheid die ‘bereikbaar en aanspreekbaar’ is. De Achterhoek juicht het toe dat een nieuwe bestuurscultuur een belangrijke plek inneemt in het nieuwe regeerakkoord. Tegelijkertijd plaatst de regio op basis van de inhoud van het akkoord ook kanttekeningen bij de daadwerkelijke uitvoer hiervan. Voorzitter van de regio Achterhoek Mark Boumans: “Wat de Achterhoek betreft is de nieuwe bestuurscultuur een combinatie van fysieke en figuurlijke bereikbaarheid. Dat onze regering enerzijds oog heeft om op gebied van wonen en infrastructuur in heel Nederland te investeren en anderzijds inwoners en andere overheden naar zich toe trekt om met elkaar de grote opgaven van deze tijd aan te pakken. We zijn blij dat dit kabinet inzet op nieuwe woningen en extra wil investeren in de uitbreiding van infrastructuur voor OV, fiets en auto tussen stad en regio. Die bereikbaarheid is van essentieel belang voor onze woon- en arbeidsmarktopgaven. Het is nu echt de hoogste tijd dat deze intenties ook worden waar gemaakt in de uitwerking van dit regeerakkoord. Als dit kabinet vaart wil maken met woningbouw en een nieuwe bestuurscultuur moet het beginnen bij de RegioExpres.”

Regio Deals
De Achterhoek is blij om te zien dat het nieuwe kabinet de Regio Deals voortzet. Zoals in de financiële bijlage staat wil deze regering ‘om de brede welvaart in de regio te versterken incidenteel 900 miljoen reserveren tot en met 2025 voor een nieuwe tranche Regio Deals’.  Koen Knufing, voorzitter van VNO-NCW Achterhoek: “Wij juichen deze deals uiteraard toe, de Achterhoek heeft met de huidige deal enorme resultaten geboekt. Aangejaagd door ons bedrijfsleven zien we wel graag een koppeling tussen brede welvaart en de Sustainable Development Goals (SDG’s). Om regionale economische groei en brede welvaart te stimuleren zullen we dit in samenwerking met het Rijk zeker oppakken. Daarnaast is het goed dat het regeerakkoord aandacht heeft voor het mkb en familiebedrijven, een belangrijke kracht in onze regionale economie en samenleving.”

Kringlooplandbouw
Op het gebied van de stikstof zet het kabinet in op een gebiedsgericht landbouwbeleid met een Nationaal Programma Landelijk Gebied. Zo wordt naast herstel van stikstofgevoelige natuur, gewerkt aan doelen op het gebied van waterkwaliteit, bodemdaling, biodiversiteit en een leefbaar buitengebied. Hiervoor komt tot 2035 25 miljard euro beschikbaar. Joris Bengevoord, burgemeester Winterswijk: “Als experimenteerregio voor kringlooplandbouw juichen we dit toe en pakken we de verduurzaming van landbouw in samenhang met grote opgaven als droogte en stikstof aan te pakken.”

Arbeidsmarkt
Ook op het gebied van arbeidsmarkt doet het kabinet de nodige investeringen. Mirjam Koster, voorzitter College van Bestuur van het Graafschap College: “De krapte op de arbeidsmarkt is groot en er is veel mismatch tussen vraag en aanbod. Wat dat betreft is het goed dat het kabinet inzet op meer middelen voor werk naar werk begeleiding, beroepsopleidingen die aansluiten bij ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en ruimte voor inwoners om zich een leven lang te ontwikkelen. Belangrijk dat dit kabinet ook aandacht besteedt aan kansenongelijkheid, zodat iedereen de ruimte krijgt om mee te doen in de Achterhoek.”

Van zorg naar gezondheid
Otwin van Dijk, burgemeester Oude IJsselstreek: “Het is goed dat het regeerakkoord in tekst een omslag probeert te maken van zorg naar gezondheid. En bij zorg benoemt dat er bij gezondheid ook gekeken moet worden naar ‘onderwijs, sport, huisvesting, bestaanszekerheid en leefomgeving’. Maar wanneer deze regering echt stappen wil zetten om van zorg naar gezondheid te bewegen en verdere regionalisering van de gezondheidszorg te bewerkstelligen, dan is Achterhoek gezond met het kavelmodel het voorbeeld om die omslag te maken.”