Home » Regionaal » College wil raadhuis in eigendom houden

WINTERSWIJK – Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor het raadhuis aan het Mevrouw Kuipers-Rietbergplein in eigendom te houden. Van daaruit wordt actief gezocht naar toekomstige aanvullende exploitatiemogelijkheden voor het pand. De gemeenteraad wordt actief betrokken bij deze zoektocht.

In 2011 heeft de gemeenteraad het college gevraagd te komen met een plan dat moet leiden tot een jaarlijkse bezuiniging op de exploitatie- en kapitaalslasten voor het raadhuis door verhuur of verkoop van het pand. Er zijn de afgelopen jaren verschillende gesprekken gevoerd met diverse initiatiefnemers, maar tot serieuze en haalbare plannen heeft dat tot dusver niet geleid. “Ondanks alle inspanningen is het helaas nog niet gelukt om te voldoen aan de wens van de gemeenteraad. Behoud van het pand in eigendom is volgens het college daarom de beste optie. Van daaruit gaan we samen met de raad op zoek naar toekomstige aanvullende exploitatiemogelijkheden voor het pand”, zegt wethouder Rik Gommers.

Het in eigendom houden van het raadhuis heeft financiële consequenties voor de gemeente, omdat in de meerjarenprogrammabegroting is uitgegaan van het wegvallen van de exploitatielasten. Omdat voorzien werd dat het raadhuis ook in 2018 niet verkocht zou worden is in de programmabegroting 2018 een incidentele dekking opgenomen. De totale jaarlijkse exploitatie- en kapitaallasten voor het raadhuis zijn voor 2018 begroot op bijna 139.000 euro.

Het voorstel van het college wordt in januari 2018 besproken in de commissie Ruimte, waarna de gemeenteraad een besluit neemt over het voorstel. De financiële consequenties van dit voorstel worden na besluitvorming verwerkt in de begroting van 2019.