School en leefbaarheid: Siamese tweeling!


OOST GELRE – De afgelopen weken is er in de kernen en dorpen van Oost Gelre veel beroering ontstaan over het masterplan van schoolbestuur Lima. Kort gezegd wordt met dit masterplan voorgesteld om van 13 maar 5 basisscholen te gaan en op één na, alle basisscholen in de dorpen te sluiten en ook in de kern Lichtenvoorde de een aantal basisscholen te sluiten. Ook voor Groenlo en Zwolle worden dergelijke plannen gemaakt. Daaropvolgend kwam vorige week het college met ‘Gemeentelijke visie voorzieningen basisonderwijs in Oost Gelre’. Bijna een kopie van het masterplan van Lima. Voor het CDA onaanvaardbaar!

CDA steekt de kop niet in het zand
Voor het CDA staat goede kwaliteit van het basisonderwijs op de eerste plaats. Dat staat voor ons niet ter discussie! Natuurlijk is het een feit dat de leerlingenaantallen teruglopen. Dat zien we heel goed en daar steken wij onze kop niet voor in het zand. Misschien zal er in de toekomst een basisschool gesloten moeten worden. Maar voordat je hiertoe besluit moet je echt zeker weten dat de basisschool écht niet open te houden is. De argumenten die nu voor het sluiten van basisscholen worden gebruikt vinden wij veel te mager en discutabel. Feit is dat leefbaarheid in een kern of centrum en een school onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Die kun je niet los van elkaar zien. Die twee zijn als het ware een Siamese tweeling. De schoolbesturen en het college koppelen leefbaarheid en de visie op de basisschoolvoorzieningen los van elkaar. Alsof de een zonder de ander kan. Een schoolbestuur is primair verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, maar heeft ook zeker een (deel)verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid! Het gemeentebestuur is verantwoordelijk om de leefbaarheid zo goed mogelijk te faciliteren. En daarom is het CDA van mening dat het thema ‘leefbaarheid’ expliciet gekoppeld moet worden aan de visie op de basisschoolvoorzieningen van de gemeente en niet later, nadat de visie is vastgesteld, nog eens opgepakt moet worden. Want dan ben je te laat!

Kwaliteit
Steevast hoor je dat een (te) kleine basisschool kwalitatief slecht presteert. Dat het om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen nodig is om (te) kleine scholen te sluiten. Zo hoor je vaak dat een basisschool idealiter een omvang van minimaal 200-225 kinderen zou moeten hebben. Maar feit is dat uit diverse onderzoeken is gebleken dat kleine basisscholen juist veel beter presteren dan grotere basisscholen. Zie hiervoor o.a. www.learningfocus.nl ‘kleine scholen en kwaliteit gaan goed samen’. Dus het kwaliteitsgebrek-argument van kleine scholen is discutabel. De stelling kan net zo goed zijn dat voor de kwaliteit juist een kleine school de norm zou moeten zijn!
Een ander argument dat je hoort is dat een kleine school kwetsbaar is. Als bijv. de juf of meester ziek wordt heb je een probleem, omdat er misschien geen andere juf/meester is die snel/goed kan invallen. Maar een van de hoofdredenen voor fusies van schoolbesturen zoals bijv. Lima (één schoolbestuur voor 13! Scholen) was toch om minder kwetsbaar te zijn! De schoolbesturen zijn, zeker nu ze groter zijn, voorzien van een stevige managementslaag die als hoofdtaak heeft om de bedrijfsvoering van de scholen efficiënt en effectief te organiseren en de exploitatie en continuïteit te waarborgen. Van een organisatie met een dergelijke omvang mag je toch verwachten dat de kwetsbaarheid goed gemanaged kan worden!
Dat veel kleine scholen in je bedrijfsvoering mogelijk duurder zouden zijn, kan een steekhoudend argument zijn. Maar daarvoor hebben wij nog geen cijfers/onderbouwing gezien. Ga op zoek naar creatieve innovatieve oplossingen. Ook dat is een taak van het management en het college, maar dat missen wij volledig in het masterplan van Lima en de visie van het college.

Oplossingsrichtingen
Her en der hebben wij ons licht opgestoken om te bezien welke oplossingsrichtingen er zijn om een kleine school te handhaven. In het buitenland is veel ervaring met kleine scholen. Vooral in Finland, Nieuw-Zeeland, Schotland, Canada en Engeland is hier veel ervaring mee opgedaan. Engeland kent bijvoorbeeld de National Association for Small Schools (NASS). Steek daar je licht eens op! Met name de toepassing op een slimme wijze (Smart) van ICT biedt veel mogelijkheden, zo is gebleken. De Regio Achterhoek profileert zich de laatste tijd heel sterk als ‘Smart regio’ omdat we heel veel ‘Smart-bedrijven’ hebben in de Achterhoek. Er zit enorm veel innovatiekracht bij de Achterhoekse bedrijven, maak daar gebruik van! Laat die eens met een frisse kijk ‘out-of-the-box’ naar dit vraagstuk kijken. Maar bovenal, maak gebruik van de creatieve/innovatieve ideeën die ouders/burgers van onze gemeente ongetwijfeld hebben voor een kleine school. Als CDA willen wij u, ouders en belangenorganisaties, oproepen om in overleg te gaan met de schoolbesturen. Geef hen uw ideeën mee. Hoe kunnen we samen een goede leefbaarheid met kwaliteit van onderwijs handhaven?

De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en het ouderhoud van de gebouwen. Echter, voor de bouw van een nieuwe basisschool is de gemeente verantwoordelijk. En dat kost vele miljoenen Euro’s. De gemeenteraad moet hiervoor haar goedkeuring geven. Laat duidelijk zijn: het CDA zal altijd de aspecten ‘leefbaarheid’, ‘kwaliteit’ en ‘kwetsbaarheid’ mee wegen bij kredietaanvragen voor de bouw van nieuwe basisscholen.

Fractie CDA Oost Gelre:
Theo Donderwinkel 0544-376566
Niek Bragt, n.bragt@oostgelre.nl
Carla Heming 0544-465506
Toon Hulshof 06-50227949
Theo Krabben 06-10731186
Walter Leemreize 06-22540413
Yvonne Winkel 0544-353282

Gepubliceerd op