19 mei 2024
Home » Gem. Bronckhorst » 1.700-2.200 extra woningen in Bronckhorst

BRONCKHOIRST – De gemeente Bronckhorst wil 1.700 tot 2.200 extra woningen toevoegen in Bronckhorst in de periode 2020 tot en met 2030, om in de groeiende vraag naar woningen te voorzien. B en w van Bronckhorst vragen de gemeenteraad over dit voorstel een besluit te nemen. Bij het maken en beoordelen van plannen blijft de gemeente sturen op het bouwen naar behoefte en de realisatie van voldoende betaalbare huur- en koopwoningen voor diverse doelgroepen. De ambitie moet bijdragen om vraag en aanbod op de woningmarkt in alle kernen en het buitengebied van Bronckhorst op korte én lange termijn in balans te brengen. De raad behandelt het voorstel in zijn vergadering van 27 januari 2022.

Arbeidsmarkt en leefbaarheid
De woningmarkt is gespannen. Extra koop- en (sociale) huurwoningen zijn nodig om meerdere redenen. Uit het Achterhoeks Woonwensen- en Leefbaarheidsonderzoek komt onder andere naar voren dat het aantal inwoners sinds een paar jaar weer toeneemt, vooral door grotere instroom van mensen van buiten. Het aandeel ouderen groeit nog steeds en de beroepsbevolking daalt. Met een groeiend tekort aan arbeidskrachten is het belangrijk dat ook jongere huishoudens in onze gemeente blijven en zich kunnen vestigen. Dit is ook voor de leefbaarheid van belang. Een ander punt is dat het aantal bewoners per woning nog steeds daalt, waardoor vraag ontstaat naar kleinere woningen. Daarnaast blijft nieuwbouw altijd nodig voor vernieuwing en verduurzaming van de woningvoorraad en het creëren van doorstroming.

Kaders woonvisie blijven leidend
De uitgangspunten van de Bronckhorster woonvisie blijven gelden voor deze grote woningbouwambitie tot en met 2030. Bij het beoordelen van woningbouwplannen houdt de gemeente rekening met de behoefte en de situatie van de kernen en het buitengebied, betaalbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. De woningen moeten goed passen in het landschap en aansluiten bij het karakter van de dorpen. Ook bieden we ruimte aan vernieuwende vormen van wonen, zoals collectieve, flexibele of tijdelijke woonvormen.

Tussenstand: 350 goedgekeurde woningen
Er zitten nu plannen voor ruim 350 goedgekeurde woningen in de pijplijn. Deze plannen worden de komende twee of drie jaar daadwerkelijk gerealiseerd. Zorgvuldige voorbereiding en benodigde procedures vergen tijd. Daarom is het noodzakelijk om nu al verder vooruit te kijken en een inschatting te maken van de woonopgave richting 2030 en plannen te maken die ook na 2025 kunnen worden gerealiseerd. In mei 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het bouwen aan randen van dorpen. Komend jaar geeft de gemeente hier concreet vervolg en versnelling aan door aan de slag te gaan met een aantal grotere uitbreidingslocaties. Ook behandelt de gemeenteraad in februari 2022 een voorstel voor verruiming van de mogelijkheden van woningbouw in het buitengebied.

De woningmarkt blijft voortdurend in beweging en het is een grote onzekerheid waar mensen zich daadwerkelijk vestigen. Op basis van monitoring en tussentijds onderzoek houdt de gemeente daarom vinger aan de pols en stelt de richting en ambities bij als dat nodig is.

Een mooie stap vooruit
Wethouder Evert Blaauw van Wonen: ‘We hebben als gemeente Bronckhorst oog voor de woonbehoefte van al onze inwoners en zetten met dit voorgenomen besluit een mooie stap vooruit.’


Heeft u een evenement dat u wilt delen met de Achterhoek?

Dien uw evenement in en zorg ervoor dat het een plek krijgt in onze agenda!