Home » Gem. Bronckhorst » B en w Bronckhorst willen bijdragen aan structurele oplossing voor energiecrisis maatschappelijke organisaties

B en w Bronckhorst willen bijdragen aan structurele oplossing voor energiecrisis maatschappelijke organisaties

560

BRONCKHORST – B en w van Bronckhorst besloten deze week om de gemeenteraad voor te stellen een investeringsregeling uit te werken die maatschappelijke organisaties helpt om duurzaamheidsmaatregelen te nemen. Ook in Bronckhorst hebben maatschappelijke organisaties te maken met verhoogde energielasten waardoor hun exploitatiekosten aanzienlijk stegen. Hierdoor kunnen de activiteiten van sport-, cultuur- en welzijnsorganisaties die een belangrijke rol spelen in onze samenleving onder druk komen te staan. Met de maatregelen die via de investeringsregeling mogelijk worden, kunnen zij hun energielasten structureel verlagen.

De rol van de gemeente is de afgelopen jaren verschoven naar verbindend en faciliterend en diverse taken zijn overgedragen aan inwoners en organisaties. Denk aan zwembaden, sporthallen en gemeenschapsvoorzieningen. Deze maatschappelijke voorzieningen ontvangen geen structurele bijdrage (meer) van de gemeente. Echter vanuit een maatschappelijk belang kan ondersteuning vanuit de gemeente wenselijk zijn omdat hun activiteiten belangrijk zijn voor onze inwoners, leefbaarheid en het voorzieningenniveau. Het omlaag brengen van de energiekosten door te verduurzamen zien zowel de gemeente als de maatschappelijke organisaties als prioriteit. Om dit versnellen, wil de gemeente inzetten op voorlichting door onder meer de verschillende partijen en ervaringsdeskundigen met elkaar in contact te brengen en op korte termijn een regeling te faciliteren om deze verduurzamingsslag te stimuleren. Voor de investeringsregeling worden de voorwaarden nu opgesteld en vragen b en w de raad 600.000 euro beschikbaar te stellen uit de investeringsagenda Leefbaarheid. In de commissievergadering van 12 mei 2022 vroeg de raad b en w om actief in te spelen op de verhoogde energielasten voor maatschappelijke organisaties. Dat heeft geleid tot dit voorstel. Het voorstel is in overleg met het nieuwe college opgesteld en de raad beslist hier in september over.

Voor organisaties die in acute nood komen door de verhoogde energielasten besloten b en w een budget beschikbaar te stellen van 100.000 euro. Voorwaarden zijn dat de aanvragers activiteiten organiseren gericht op leefbaarheid, sociale cohesie en een bijdrage leveren aan maatschappelijke doelen in het sociaal domein (gezonde jeugd en vitaal oud worden etc). Verder is de ondersteuning afhankelijk van de noodzaak en urgentie en moet een plan van aanpak opgesteld zijn voor herstel.

Agenda voor in de Achterhoek

Uw evenement in onze agenda! Evenement indienen