Home » Gem. Bronckhorst » Bronckhorst stelt lokale spelregels voor wind op

Bronckhorst stelt lokale spelregels voor wind op

279

BRONCKHORST – De overgang naar duurzame energie vraagt keuzes van de gemeente Bronckhorst. Een opgave voor de gemeenteraad is het bepalen van lokale spelregels voor windmolens.

Raad beslist in juli

BRONCKHORST – De overgang naar duurzame energie vraagt keuzes van de gemeente Bronckhorst. Een opgave voor de gemeenteraad is het bepalen van lokale spelregels voor windmolens. Het college stelt de raad voor deze spelregels vast te leggen in het ‘Bronckhorster beleidskader voor windenergie’. Dit voorstel is de uitkomst van een uitgebreid proces met inwoners, experts en organisaties. De nieuwe inzichten, lokale aandachtspunten en geuite zorgen zijn in het beleidskader verwerkt.

Spelregels in dit beleidsplan zijn eisen aan de maximale tiphoogte van windmolens (150 meter), de afstand tot dorpen, lokaal eigenaarschap en maatwerk voor omwonenden van een eventueel windpark. Het gebied Eldrik komt naar voren als eventueel toekomstig potentiegebied voor windenergie. Onderzoek toont aan dat dit gebied in potentie aan de voorwaarden kan voldoen en dat hier zo min mogelijk mensen mogelijk hinder ondervinden van windmolens. Er is geen aanvraag voor een windpark. Het is ook niet duidelijk of deze er gaat komen. Het college stelt voor andere gebieden in de gemeente Bronckhorst uit te sluiten.

De gemeente heeft op dit moment geen aanvragen voor windenergie. Maar de raad wordt wel voorgesteld om de spelregels vast te leggen, om zelf de regie te houden bij mogelijke toekomstige initiatieven. Dat gebeurt door zorgvuldig de lokale voorwaarden rond participatie, gezondheid en landschap te bepalen. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de zorgen die leven in de samenleving. De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid voor een duurzame energievoorziening, maar kiest er voor om terughoudend te zijn en maar één windpark in de toekomst te overwegen, onder strenge voorwaarden. Het beleidskader voor windenergie schept duidelijkheid en houvast, mocht er een aanvraag komen.

Input breed opgehaald
Eind 2020 nodigden we alle huishoudens van Bronckhorst uit om mee te doen aan een enquête over windenergie. Het onafhankelijke onderzoeksbureau het PON&Telos voerde daarnaast verdiepende gesprekken met verschillende Bronckhorster organisaties. Tijdens online bijeenkomsten spraken experts en (ervarings)deskundigen over de thema’s participatie, gezondheid en landschap. Uit dit lange participatieproces en uitgebreide onderzoek werd duidelijk dat een eigen helder kader onzekerheid en bezorgdheid juist ook kan wegnemen.

Bronckhorst Energieneutraal 2030
Bronckhorst wil in 2030 energieneutraal zijn, voor het klimaat en een gezonde leefomgeving.
Dat betekent dat we de energie die we verbruiken zelf duurzaam opwekken. De Routekaart Bronckhorst Energieneutraal 2030 is het plan om hier mee aan de slag te gaan. Er wordt al volop ingezet op energiebesparing en zonnepanelen op daken. Maar er moet veel meer gebeuren. Voor initiatieven voor kleine zonneparken is al vastgesteld hoe omwonenden worden betrokken en wat de ruimtelijke randvoorwaarden en procedures zijn. De raad besloot echter de voorwaarden voor grote windmolens op te schorten tot 2022. In oktober 2020 stemde de raad in met een stappenplan om tot die lokale voorwaarden te komen.

De raad behandelt het Bronckhorster beleidskader voor windenergie op 1 juli 2021. Tot 2022 verleent Bronckhorst geen medewerking aan windinitiatieven.

Agenda voor in de Achterhoek

Uw evenement in onze agenda! Evenement indienen