Home » Gem. Bronckhorst » Gezonde financiële situatie, maar ook een onzeker vooruitzicht

Gezonde financiële situatie, maar ook een onzeker vooruitzicht

1020

BRONCKHORST – Met de jaarrekening 2023 leggen b en w van Bronckhorst verantwoording af aan de raad over de inkomsten en uitgaven van de gemeente in het afgelopen jaar. De jaarrekening 2023 gaat over een bedrag van € 111 miljoen en sluit af met een positief resultaat van € 4,3 miljoen. Met de perspectiefnota zetten b en w de lijnen uit voor de begroting die later dit jaar volgt. Hierin stellen zij financiële keuzes en prioriteiten voor, omdat het rijk vanaf 2026 een streep zet door de huidige manier van financieren van gemeenten en daarnaast andere kortingen doorvoert. Dit betekent dat alle gemeenten, ook Bronckhorst, te maken krijgen met een verminderde rijksbijdrage. B en w doen de raad een aantal voorstellen voor maatregelen die de gemeentelijke uitgaven moeten verlagen. Wethouder Antoon Peppelman van financiën: “We zien voor 2023 een positief resultaat en willen een aantal geplande en in onze ogen belangrijke en noodzakelijke investeringen graag doorzetten, maar we gaan ook een onzekere tijd tegemoet, doordat we ca. 7 miljoen euro moeten besparen.” B en w bespreken de perspectiefnota en de jaarrekening met de raad tijdens de Politieke avond van 27 juni en zij vragen de raad de stukken op 4 juli vast te stellen.

Waar hebben we mee te maken?
In 2023 stelde de gemeente de Investeringsagenda vast als richtinggevend kader voor 42 miljoen euro aan investeringen op het gebied van onderwijs, sport(accommodaties), leefbaarheid en bedrijventerreinen, zoals de scholen in Halle en Zelhem en de projecten uit vitale kernen. Hiermee geven b en w invulling aan het coalitieakkoord en is Bronckhorst straks klaar voor de toekomst. We hebben te maken met veel complexe opgaven, zoals de veranderingen in de landbouw en energie. Tegelijkertijd is er sprake van een onzekere tijd door bijvoorbeeld de stijging van kosten voor jeugdzorg, onderhoud van infrastructuur en de verminderde rijksbijdrage voor gemeenten.

Perspectiefnota
Wethouder Peppelman: “Het is onze ambitie om Bronckhorst vitaal”* te houden. Dat willen we bereiken door slim te investeren. De investeringen uit de Investeringsagenda zijn nodig en voorkomen grotere problemen in de toekomst. Het staat buiten kijf dat de oude scholen nieuwbouw nodig hebben en voor een gezonde leefstijl van onze inwoners toekomstbestendige sportaccommodaties onmisbaar zijn. Doordat de raad daarvoor de reserveringen heeft gedaan, kunnen we dit in onze ogen nog steeds verantwoord realiseren. Daarnaast onderzoeken we hoe om te gaan met de naderende tekorten. In de perspectiefnota doen we daarvoor verschillende voorstellen aan de raad. Hiermee lossen we het tekort in 2025 en 2026 grotendeels op. Voor 2027 en 2028 vervolgen we een proces met de raad om te komen tot verdere keuzes. Als de raad begin juli akkoord gaat met de nu gedane voorstellen, willen we deze definitief uitwerken in de komende begroting.”

Jaarrekening
Het positieve resultaat van de jaarrekening van € 4,3 miljoen ontstond vooral door externe ontwikkelingen zoals een tijdelijke verhoogde toelage van het rijk en doordat enkele projecten zijn doorgeschoven naar 2024 vanwege onder andere een tekort aan medewerkers op een aantal vakgebieden. Dit resultaat gaat naar de Algemene reserve en kan in de toekomst worden gebruikt voor noodzakelijke investeringen of bij tegenvallers. Antoon Peppelman tot slot: “De Algemene reserve van Bronckhorst is zodanig dat de gemeente financieel gezond is en dat willen we behouden met verantwoorde keuzes voor de toekomst.”

* De ambities voor een vitaal en toekomstbestendig Bronckhorst van de coalitie nog eens op een rij:

  • Kansengelijkheid in een sterke economie
  • Mooi wonen in vitaal Bronckhorst
  • Samen leven, werken en ontmoeten in een gezonde leefomgeving
  • Landschappelijke kwaliteit met oog voor verschillende belangen.
  • Dienstbare overheid

Midzomerwandeling in Groenlo

Zaterdag 22 juni 2024 wordt de Midzomerwandeling georganiseerd in Groenlo. Deze wandeltocht is 6 kilometer en deelname is gratis. Start: Brouwersnös Eibergseweg 1 Groenlo. Starttijd: Tussen 19.30 uur en 20.30 uur.