Category Archives: Zelhem

Informatieavond belangstellenden woningbouwlocatie Zelhem

ZELHEM – De gemeente Bronckhorst werkt aan de woningbouwlocatie Zelhem ‘Het Loo’. Op 14 december van 19.00 – 20.00 uur organiseert de gemeente een algemene digitale informatiebijeenkomst voor iedereen die geïnteresseerd is in dit woningbouwplan. Doel van de bijeenkomst is vertellen welke stappen er de afgelopen maanden zijn gezet, hoe de ruimtelijke visie wordt opgesteld en een doorkijk te geven in de planning. Aanmelden voor de digitale bijeenkomst kan via: www.bronckhorst.nl/infoavondzelhem

Versnelling woningbouw
In de hele gemeente Bronckhorst zijn overal woningbouwinitiatieven om te zorgen voor extra woningen. Aanvullend daarop heeft de gemeente op 1 februari 2022 vijf extra locaties, verspreid door de hele gemeente, aangewezen om sneller woningen te kunnen realiseren. Woningbouwlocatie Zelhem ‘Het Loo’ is één van deze locaties.

Plangebied Zelhem ‘Het Loo’
Het plangebied Zelhem ‘Het Loo’ ligt in Zelhem tussen de Hummeloseweg, Rondweg N315, Toonkweg en de Orchideestraat. Zoals het er nu uit ziet komen er rond de 150 woningen voor verschillende doelgroepen met onder meer sociale huur-, starters- en seniorenwoningen.

Zelhemhuus een stap dichterbij

ZELHEM – Een toekomstbestendige voorziening in Zelhem met een veelzijdig aanbod op het gebied van cultuur, welzijn en zorg is kansrijk. Diverse organisaties en verenigingen uit het dorp zijn bereid om daarin samen te werken. Dat blijkt uit een eerste fase van het haalbaarheidsonderzoek dat de werkgroep Vitale Kernen Zelhem heeft laten uitvoeren. De gemeente Bronckhorst wil nu een concreet plan zien en met de organisaties en verenigingen nadere afspraken maken over het aanbod van activiteiten, de organisatie en de benodigde ruimte. Op basis van dit totale pakket nemen b en w in het najaar een besluit over het oprichten van een Zelhemhuus.

In de rapportage komt naar voren dat de partijen graag willen samenwerken om enkele belangrijke uitdagingen aan te pakken. Bijvoorbeeld om het aanbod van activiteiten op elkaar af te stemmen en de deelname te vergroten met voldoende vrijwillige begeleiding. Of om gezamenlijk te kijken naar het invullen van bestuursfuncties. En het kan positief werken voor de financiële mogelijkheden. Volgens het onderzoek ontstaat zo een efficiënte en moderne vrijwilligersorganisatie. ‘Het rapport vormt een mooie basis, met goede analyses, waar de belangrijkste partijen achter staan. Daarmee kunnen we verder, op naar een echt Zelhemhuus’, aldus Niek Willemsen namens Vitale Kern Zelhem.

Nadere uitwerking
B en w van Bronckhorst zijn blij met de uitkomsten. Maar zij zien ook dat er nog concrete stappen moeten worden gezet om het Zelhemhuus daadwerkelijk van de grond te krijgen. Wethouder Paul Hofman: ”We vinden het belangrijk dat er dit jaar duidelijkheid komt over de haalbaarheid, daarom gaan wij met potentiële partijen nadere afspraken maken over deelname in het Zelhemhuus.”

Allereerst is een bestuur nodig om de samenwerking goed te regelen en te zorgen voor een duurzame exploitatie van een Zelhemhuus. Verder moet duidelijk worden welke activiteiten de partijen gezamenlijk gaan aanbieden en op welke locatie dat gaat plaatsvinden. Op dit moment zijn twee locaties in beeld: de Lambertikerk en de dorpsboerderij/Klokhuis. In het najaar nemen b en w het besluit.

Jesper Vieberink uit Zelhem gehuldigd als Bronckhorster held

ZELHEM – Samen bevelvoerder Suzanne Liet van de brandweerpost in Zelhem heeft burgemeester Marianne Besselink op 24 januari de 11-jarige Jesper Vieberink het lintje Held van Bronckhorst uitgereikt. Dit gebeurde bij hem thuis en zijn trotse ouders waren daar natuurlijk ook bij.

Jesper kreeg de onderscheiding vanwege zijn heldhaftige optreden bij een brand bij hem thuis. In de garage was half januari een brand ontstaan. Zijn ouders waren even bij de buren en Jesper was alleen. Hij zag de brand toen de rookmelder afging en belde 112. De brandweer kwam, haalde Jesper en de huisdieren (2 honden, een kat en twee parkieten) uit huis en bluste de brand. Doordat Jesper meteen 112 belde, raakte niemand gewond. Het vuur richtte vooral in de garage schade aan.

Burgemeester Besselink: “Het is zo belangrijk dat ook kinderen al jong weten dat bij je brand of een ongeluk 112 moet bellen. En doordat Jesper dat ook zo snel deed nadat hij de brand zag, is iedereen gered en de schade beperkt gebleven. Dat maakt hem voor ons een held en hij heeft het lintje daarom dubbel en dwars verdiend.”

Radio Ideaal sluit zich aan bij streekomroep West-Achterhoek

ZELHEM – De lokale omroep van de gemeente Bronckhorst (Radio Ideaal) gaat per 1 januari 2022 samenwerken met de omroepen van de gemeente Doetinchem, Montferland, Oude IJsselstreek (Regio8) en Berkelland (Berkelland Lokaal). Daarmee bereidt Radio Ideaal zich voor op de toekomst en volgt zij de landelijke lijn voor het vormen van streekomroepen. Samen vormen deze omroepen de streekomroep West-Achterhoek.

Binnen de samenwerking blijven de lokale omroepen bestaan, maar maken ze daarnaast gebruik van elkaars kwaliteiten. De eigen identiteit van de omroepen wordt behouden, net als het grote aantal vrijwilligers dat betrokken is en zich inzet voor de lokale omroep. 

Professionalisering
Door de samenwerking in één streekomroep kunnen lokale omroepen een professionaliseringsslag maken op het gebied van journalistiek, radio, televisie en sociale media. Dit is nodig om te voldoen aan de kwaliteitseisen van het Lokaal Toereikend Media Aanbod (LTMA). Dat houdt onder meer in dat inwoners in hun directe leefomgeving moeten kunnen rekenen op een professionele en zichtbare omroep. Om onafhankelijke, informatieve en opiniërende kwaliteitsprogramma’s op radio en tv te kunnen brengen, met actuele websites en levendige aanwezigheid op sociale media, is de inzet van een journalist en scholing van vrijwilligers nodig. Zo wordt onder meer een journalist via Omroep Gelderland bij radio Ideaal gedetacheerd. 

Subsidie
De samenwerking in de streekomroep wordt aangegaan voor een periode van drie jaar. De gemeente wil voor 2022 een incidentele subsidie van €30.000 beschikbaar stellen. Voor de jaren daarna wordt de raad gevraagd om extra geld beschikbaar te stellen. De bijdrage van de gemeente Bronckhorst aan de lokale omroep Radio Ideaal wordt met ingang van 1 januari 2022 verhoogd naar € 1,25 per inwoner en ligt daarmee in lijn met de regio.

Opknappen vier straten Bloemenbuurt Zelhem

ZELHEM – Prowonen investeert fors in de woningen in Dahlia-, Zonnebloem-, Zinnia- en Asterstraat in Zelhem door de woningen te verduurzamen. De gemeente Bronckhorst sluit daarbij aan en knapt deze straten op om zo de leefbaarheid en samenhang in de wijk te versterken. Voor de uitvoering is een bedrag van € 550.000,- uitgetrokken.

Werkzaamheden en planning
De riolering en de bestrating worden vervangen, omdat beide in een slechte staat zijn. Ook wordt een 2e riool aangelegd voor de aparte afvoer van regenwater. Zodra ProWonen klaar is met het verduurzamen van de bestaande woningen wordt gestart met het opknappen van deze straten. Dat zal voor de Dahlia-, Zonnebloem- en Zinniastraat in de 2de helft van dit jaar zijn. De Asterstraat is daarna aan de beurt. Prowonen heeft hiervoor nog geen concrete plannen.

Ter voorbereiding zijn er bodemonderzoeken en landmeetkundige werkzaamheden gedaan. Ook hebben we verschillende ontwerpen gemaakt voor de Dahlia-, Zonnebloem- en Zinniastraat. Voor de Asterstraat wordt dit later gedaan.

Bewoners denken mee
Bewoners van deze straten mogen meedenken over het ontwerp voor de inrichting van hun eigen straat. Daarvoor stellen we een klankbordgroep in met twee bewoners van elke straat. Per straat zijn er twee ontwerpen uitgewerkt: één met relatief veel parkeervakken en weinig groenstroken en één met relatief veel groenstroken en minder parkeervakken. De verschillende ontwerpen vergezeld van tekeningen en 3D sfeerimpressies staan op de website van de gemeente (www.bronckhorst.nl/vierstratenbloemenbuurt).