Category Archives: Bronckhorst

Formatie in Bronckhorst verder met GBB, CDA en PvdA

BRONCKHORST – Op 13 april 2022 heeft informateur René van Dijk een advies uitgebracht. Op verzoek van Gemeente Belangen Bronckhorst (GBB) en onder begeleiding van de informateur zijn op 22 april drie aanvullende vervolggesprekken gevoerd met vier beoogde coalitie kandidaten (VVD, CDA, PvdA en GroenLinks). Onderzocht is welke coalitie voor de periode 2022-2026 gevormd kan worden. Hier kwam uit dat GBB de volgende stap in de coalitie onderhandelingen ingaat samen met CDA en PvdA.

Op basis van de gevoerde vervolggesprekken is duidelijk dat er veel overeenkomsten en raakvlakken zijn als het gaat om hoe de partijen aankijken tegen thema’s als ‘Wonen’, ‘Economie’, ‘Duurzaamheid’, ‘Welzijn, zorg en inkomen’ en ‘Landschap en landbouw’, vragen die leven in de samenleving en hoe zij inwoners daarbij centraal willen stellen. Na rijp beraad heeft GBB besloten de formatie verder op te willen pakken met CDA en PvdA.

“Deze partijen laten een belangrijke vertegenwoordiging zien van de Bronckhorster samenleving”, aldus Han Pelgrom, fractievoorzitter van GBB. De drie partijen hebben het vertrouwen uitgesproken om op korte termijn te komen tot een beoogde stabiele coalitie van 16 zetels. Voor de verdere begeleiding in de coalitievorming zoeken de partijen een formateur. GBB kijkt uit naar een goede en prettige samenwerking met alle partijen in de komende vier jaar.

 

Prestatieafspraken door unieke samenwerking

Op dinsdag 5 april zetten maar liefst 11 partijen hun handtekening onder één raamovereenkomst prestatieafspraken 2022. En dat is uniek.

Alle partijen uit drie gemeenten werken samen
Wooncorporatie ProWonen tekende op 5 april samen met Sité Woondiensten, de gemeenten Berkelland, Bronckhorst en Oost Gelre en maar liefst vijf huurdersverenigingen -De Naobers, Borculo-Ruurlo, HeVo, Lichtenvoorde, Zelhem en bewonersvereniging Siverder – de prestatieafspraken. Waar eerder nog drie verschillende overeenkomsten werden gesloten, is er nu één raamovereenkomst gemaakt. Onderdeel van deze overeenkomst is de lokale uitvoeringsagenda per gemeente, inclusief projectenoverzicht.

Hanke Struik, bestuurder ProWonen: “We zien deze prestatieafspraken als samenwerkingsafspraken die de gezamenlijke ambitie op verschillende thema’s beschrijven en de prestaties die we daarvoor samen willen leveren. Maar we beginnen niet op nul. Veel zaken lopen al geruime tijd of zijn al in gang gezet. Daar bouwen we op voort en benutten wat er al is. Elke partij volgt daarbij zijn eigen tempo en lokale dynamiek.”

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Met het zetten van de handtekeningen bekrachtigen de partijen dat ze zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor prettig wonen in betaalbare en duurzame huurwoningen in de drie gemeenten in de Achterhoek. Hanke Struik sprak haar waardering uit voor de inzet van de bestuursleden van de huurdersverenigingen, die als vrijwilligers betrokken zijn.

Proces in 2021
Corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties maken jaarlijks prestatieafspraken op basis van de Woningwet. In de lokale driehoeken is gezamenlijk de wens geuit om het proces te vernieuwen, te verbeteren en de samenwerking te zoeken. Begin 2021 zijn we gezamenlijk van start gegaan met een nieuwe manier van werken. In dit proces hebben we nauw samen opgetrokken en een impuls gegeven aan het versterken van de onderlinge verbindingen. Een leuke, maar op een aantal momenten ook pittige uitdaging om dit onder de corona-omstandigheden goed met elkaar vorm te geven. Van alle partijen werd de nodige flexibiliteit gevraagd en gekregen. Vanaf september zijn woningcorporatie Sité en bewonersvereniging Siverder aangehaakt in het proces om ook de prestatieafspraken in de gemeente Bronckhorst goed te borgen. Woningcorporatie De Woonplaats maakt al jaren eigen prestatieafspraken met de gemeente Oost Gelre en is niet aangehaakt.

Uitvoeringsagenda
Er is besloten om deze raamovereenkomst en uitvoeringsagenda vooralsnog te tekenen voor de periode van één jaar (2022) om zo eerst met elkaar ervaring op te doen en op basis hiervan ruimte te creëren om het vertrouwen te kunnen laten groeien. In het najaar 2022 bespreken partijen met elkaar hoe de uitvoeringsagenda is opgepakt. Dan bespreken partijen ook of en op welke wijze de raamovereenkomst bijgesteld kan worden in samenhang met de nieuw op te stellen uitvoeringsagenda 2023-2024.

Samen werken aan de uitvoering
Onze opgave gaat naast beschikbaarheid en betaalbaarheid van het wonen ook over verduurzaming, zorg, welzijn en leefbaarheid. De huurdersorganisaties behartigen de belangen van bewoners en woningzoekenden in de gemeenten Berkelland, Bronckhorst en Oost Gelre. Zij leveren een bijdrage aan de thema’s van deze prestatieafspraken die recht doet aan de eigen mogelijkheden. Het gaat hierbij met name om het bieden van informatie, advies en ondersteuning aan huurders.

Formele context
Prestatieafspraken zijn een overeenkomst tussen drie partijen: huurdersorganisatie(s), gemeente en corporatie. Er bestaat een wederzijdse afhankelijkheid en er is een gezamenlijke inspanning nodig om de lokale volkshuisvestingsdoelen te bereiken. De gemeente is vanaf 1 januari 2022 verplicht woonbeleid op te stellen, waarbij ingegaan wordt op hoe lokale vraagstukken lokaal worden opgelost. Dit woonbeleid vormt de basis voor de te maken prestatieafspraken. Woningcorporaties leveren een bijdrage aan dit woonbeleid in de vorm van een bod of activiteitenprogramma. Vervolgens worden er door de drie partijen prestatieafspraken gemaakt.

Proef Formulierenhulp Bronckhorst

BRONCHORST – Van 1 april 2022 tot 22 september 2022 start de proef Formulierenhulp Bronckhorst. Vrijwilligers van Humanitas en Schuldhulpmaatje en medewerkers van de gemeente gaan inwoners die moeite hebben met het begrijpen en invullen van formulieren, helpen dit goed te doen. Het kan gaan om formulieren van bijvoorbeeld de overheid, verzekeraars, nutsbedrijven of instellingen.

Wethouder Evert Blaauw van sociale zaken: “Allereerst is het fantastisch dat wij zulke goede vrijwilligers hebben die de medemens hiermee willen helpen. Met hun hulp hebben wij een nieuw instrument om ervoor te zorgen dat mensen de regelingen krijgen waar ze recht op hebben of de diensten krijgen die zij willen. We willen voorkomen dat mensen afzien van een aanvraag of declaratie, omdat zij het formulier niet begrijpen of bang zijn om het fout te doen. Ook verwachten wij dat mensen door de Formulierenhulp meer inzicht krijgen in hun administratie en zo mogelijk schulden kunnen voorkomen.” Als de proef in een behoefte voorziet, wordt de formulierenhulp als vaste service vanuit de gemeente aangeboden.

Lage drempel
Inwoners van Bronckhorst kunnen zonder afspraak langsgaan bij de formulierenhulp eens in de twee weken op donderdagmiddag in het gemeentehuis van 16:00 uur tot 18:00 uur. De aanwezigheid van de Formulierenhulp staat op www.bronckhorst.nl/formulierenhulp. De hulp is gratis. De vrijwilligers gaan vertrouwelijk om met de inhoud van het gesprek.

Soort hulp
De Formulierenhulp helpt inwoners die financiële of administratieve vragen hebben. Of moeite met het begrijpen van (online) formulieren. Het gaat dan bijvoorbeeld om formulieren voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen of voor een goedkopere zorgverzekering. De formulierenbrigade kan ook controleren of de juiste gegevens bij de belastingdienst bekend zijn voor het aanvragen van zorg- en huurtoeslag. De gratis hulp van de Formulierenhulp is kortdurend. Heeft een inwoner meer hulp nodig, dan verwijst Formulierenhulp Bronckhorst door naar andere hulpverleners.

Bronckhorst doet mee aan landelijke pilot

BROCKHORST – Gemeente Bronckhorst doet mee aan een landelijke pilot om groene reststromen, zoals bermmaaisel en bladresten, lokaal te verwerken. Het toepassen van Bokashi heeft als doel de bodem te verrijken met organische stof, de microbiële diversiteit te verhogen en planten te voorzien van benodigde voedingstoffen.

Bokashi is een Japans woord voor ‘goed gefermenteerd organisch materiaal’
Het is een soort compost, gemaakt volgens een Japanse methode waarbij bladeren zonder zuurstof worden gefermenteerd. Bokashi bevat voedingsstoffen en goede bacteriën die zorgen voor een gezonde bodem en een goede plantengroei.

Wethouder Hofman: “Bladresten en bermmaaisel verwerken we liever tot een nuttig product dan het af te voeren als afval. De voedingsstoffen geven we zo weer terug aan de planten en bomen, waardoor de natuurlijke kringloop in stand blijft.”

Pilot Bokashi
De gemeente bewaart maaisel en het blad uit de bladkorven. Dit wordt op twee hopen van elk 200.000 kilo verzameld. Aan deze hopen wordt klei en kalk toegevoegd en goede bacteriën, schimmels en gist die het groenafval verteren. De hopen worden vervolgens luchtdicht afgesloten en blijven minimaal acht weken rusten. Tussentijds worden de hopen gecontroleerd op temperatuur en zuurgraad. In het voorjaar worden de hopen geopend en wordt de Bokashi in de natuur verspreid.

Op dit moment is het volgens de milieuregels nog niet toegestaan om Bokashi toe te passen. In dit project onderzoekt gemeente Bronckhorst o.a. samen met Wageningen Universiteit en Stichting Milieukeur wat de voor- en nadelen zijn van Bokashi. Dit is nodig om te bepalen of de regelgeving aangepast kan worden om het gebruik van Bokashi toe te staan. Het onderzoek duurt minimaal drie jaar.

Bokashi thuis
Inwoners kunnen thuis ook aan de slag met Bokashi. Een kleine keukenemmer en Bokashi-starter zijn daarvoor voldoende. Keukenafval en tuinafval gaat in de emmer. Het vocht is te gebruiken als plantenvoeding en het vaste materiaal kan door de tuinaarde.

Inwoners krijgen tegemoetkoming energiekosten

BRONCKHORST – Gemeente Bronckhorst betaalt de vergoeding van € 800,- die door het Rijk ter beschikking is gesteld voor inwoners rond bijstandsniveau zo snel mogelijk uit aan de inwoners die bekend zijn bij de gemeente via de participatiebijdrage.

De tegemoetkoming op de energiekosten voor inwoners rond bijstandsniveau is al langere tijd geleden aangekondigd vanuit het Rijk. Voor de regeling moet de wet echter worden aangepast, waardoor het lang duurt voor de gemeente de regeling kan uitvoeren. De gemeente Bronckhorst wil dit niet langer afwachten.

Inwoners die een participatiebijdrage van Bronckhorst ontvangen komen nu al in aanmerking voor de energiebijdrage. Deze inwoners zijn bekend bij de gemeente en vallen zeker onder de regeling. Het bedrag van € 800,- wordt in twee delen uitgekeerd. Er hoeft geen aparte aanvraag gedaan te worden door deze groep inwoners. Zij ontvangen binnenkort bericht.

Andere inwoners die mogelijk onder de regeling gaan vallen moeten wachten op de wetswijziging. Zodra die bekend is lezen zij via de lokale media en op www.bronckhorst.nl hoe zij een aanvraag voor de tegemoetkoming kunnen doen.

Realisatie:
Steuber Design