Home » Gem. Bronckhorst » Bronckhorst actief op zoek naar ruimte voor het lokale bedrijfsleven

Bronckhorst actief op zoek naar ruimte voor het lokale bedrijfsleven

4195

BRONCKHORST – B en w van Bronckhorst hebben een Omgevingsprogramma werklocaties vastgesteld gericht op het bieden van voldoende, kwalitatief hoogwaardig en duurzame locaties voor de groei van het lokale bedrijfsleven. Het gaat om een integrale en samenhangende werkwijze die de komende jaren vorm krijgt.

B en w van Bronckhorst hebben een Omgevingsprogramma werklocaties vastgesteld gericht op het bieden van voldoende, kwalitatief hoogwaardig en duurzame locaties voor de groei van het lokale bedrijfsleven. Het gaat om een integrale en samenhangende werkwijze die de komende jaren vorm krijgt.

Aanpak werklocaties
Het Omgevingsprogramma werklocaties is gericht op het faciliteren van de ruimtebehoefte van lokale bedrijven tot 2030. Onderzoeken wijzen uit dat in Bronckhorst een tekort bestaat van 15-20 ha (Regionaal Programma Werklocaties, Monitor, 2022). Daarnaast is aandacht voor de kwaliteit van de leefomgeving en de doelen op het gebied van energietransitie, klimaat en landschap. Het Omgevingsprogramma heeft de volgende programmalijnen:

1 Herstructureren; verouderde bedrijvenparken toekomstbestendig maken
2 Herbestemmen en verruimen; meer ruimte voor bedrijven in Vrijkomende Agrarische bebouwing (VAB’s) in het buitengebied
3 Uitbreiden: uitbreiden van en/of aanleg nieuwe bedrijvenparken
4 Samenwerken; gericht op betere onderlinge samenwerking en prestaties van bedrijven

In het voorjaar heeft het programma als ontwerp ter inzage gelegen en zijn enkele zienswijzen ingediend. Deze hebben niet direct geleid tot aanpassingen in het programma.

Uitwerking
Bij de voorbereiding van het programma is met diverse partijen, waaronder ondernemers en organisaties, overleg gevoerd. Bij de uitwerking van de 4 programmalijnen willen b en w deze groepen ook betrekken om gezamenlijk de doelen te realiseren.

Het Omgevingsprogramma is in te zien via www.bronckhorst.nl/omgevingswet.