Home » Groenlo » Meer Veilig N18 in Oost Gelre

Onderzoek kruising Zieuwentseweg – N18 afgerond

Gemeente Oost Gelre, Rijkswaterstaat en de Provincie Gelderland werken samen aan het veiliger maken van de kruising Zieuwentseweg op de N18. Door Goudappel Coffeng is onafhankelijk onderzoek gedaan naar een tweetal varianten om de verkeersveiligheid en doorstroming te verbeteren bij de kruising Zieuwentseweg met de N18.

De drie partners zien in het rapport de bevestiging van de voorkeur om de kruising op te heffen. Het onderzoeksrapport is te vinden op www.oostgelre.nl. Eind augustus/begin september wordt een informatiebijeenkomst voor de omgeving gehouden.

Opzet onderzoek Goudappel Coffeng
Het onderzoek brengt enerzijds de te verwachten verkeerssituatie in 2030 in beeld. Anderzijds geeft het meer inzicht in de effecten daarop bij uitvoering van de in de bestuursovereenkomst afgesproken maatregelen en bij uitvoering van een alternatieve variant waarbij de aansluiting N312 in zijn huidige vorm blijft bestaan. Goudappel Coffeng heeft de haalbaarheid van de beide alternatieven bepaald op basis van effecten op de regionale bereikbaarheidsdoelen, de verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling op de N18 en het onderliggend wegennet.

Conclusies
Het rapport concludeert onder andere het handhaven van de aansluiting van de Zieuwentseweg (N312) op de N18 (alternatieve variant), de verwachte verkeersproblematiek in 2030 beperkter oplost dan opheffing (voorkeursvariant). De alternatieve variant leidt niet tot minder verschuiving van verkeersstromen in de bebouwde kom van Lichtenvoorde. Verkeerskundig gezien bieden de in de bestuursovereenkomst afgesproken maatregelen voor de N18 kruispunten Zieuwentseweg en Richterslaan (fase 2 – voorkeursvariant) de beste oplossing voor de verwachte verkeersproblematiek. Daarnaast neemt de geluidsbelasting voor de bebouwing langs de N18 aanzienlijk af.

Vervolgproces
Na de informatiebijeenkomst voor de omgeving neemt het college van B&W een besluit over de kruising en wordt een voorstel aan de raad voorgelegd.

Uitvoering Tracébesluit N18 Varsseveld – Enschede
Op dit moment voert Rijkswaterstaat het Tracébesluit N18 Varsseveld – Enschede uit. BAM start na de zomer met de recontructie van het kruispunt Lichtenvoorde Zuid (Varsseveldseweg). Verder vergroot de BAM ter hoogte van Varsseveld de capaciteit van de N18 en voert tussen Varsseveld en Lichtenvoorde diverse verkeersveiligheidsmaatregelen uit. Noaber18 realiseert tussen Groenlo en Enschede een nieuw tracé om Eibergen, Haaksbergen en Usselo.