24 april 2024
Home » Lichtenvoorde » Versnelling voor 200 extra woningen Lichtenvoorde

Logo Scherpinbeeld

Ontdek het verleden van Groenlo

Duik in een rijke verzameling van meer dan 8.000 foto’s en films. Elke dag wordt een nieuwe oude foto toegevoegd. Deel jouw herinneringen bij elke foto!

Bekijk de collectie

LICHTENVOORDE – De afgelopen periode zijn er visies ontwikkeld voor woningbouw aan de locaties ’t Flierbos, vrijkomende schoollocaties (Pastoor van Ars school, Jozef school en Regenboog school) en De Richterspoort. Door de toenemende behoefte aan woningbouw in Lichtenvoorde is besloten om deze locaties op korte termijn te ontwikkelen. Daarnaast wordt ingezet om versneld zo’n 65 woningen mogelijk te maken door realisatie van inbreidingslocaties. De raad wordt in september gevraagd in te stemmen met de visies.

“Oost Gelre wil bouwen naar behoefte”, begint wethouder Bart Porskamp. “Zo zijn de visies opgesteld samen met verschillende belanghebbenden. Landelijk is het tekort aan woningen in rap tempo verder toegenomen net als de woningprijzen. Wanneer deze visies doorgang vinden worden er zo’n 145 woningen toegevoegd aan Lichtenvoorde. De visies betreffen woningen voor verschillende doelgroepen. Daarnaast willen we initiatieven voor inbreidingslocaties in Lichtenvoorde ondersteunen.”

Voor zowel ’t Flierbos als de vrijkomende schoollocaties is eerder dit jaar een uitvraag gedaan. Via een reactieformulier konden inwoners op deze visies reageren. Wethouder Marieke Frank: “Er zijn ontzettend veel reacties ingediend. In de reacties zien we terug dat er veel draagvlak is om woningbouw te realiseren. Daar zijn wij erg blij mee.

De visies zijn een eerste stap. Als de gemeenteraad instemt kunnen we naar verwachting eind 2022 starten met de verkoop. Maar eerst gaan we na instemming per visie samen met belanghebbenden verder met het opstellen van een definitief plan.”.

‘t Flierbos
Wijk ’t Flierbos heeft een bijzonder planconcept. De woningen komen in een bosrijke omgeving en worden ingericht volgens de principes van een voedselbos. Zo wordt de wijk duurzaam en klimaatbestendig ingericht.

In het plan waren in eerste instantie 40 à 50 woningen opgenomen. In april 2021 is de concept visie digitaal ter inzage gelegd waar 60 reacties op zijn ingediend. Wethouder Frank: “De vele reacties hebben samen met een bespreking in de raad ervoor gezorgd dat we de visie hebben herzien en het aantal woningen voor deze locatie hebben bijgesteld naar 55 à 65 woningen.”.

Wethouder Porskamp: “Met de verhoging van het aantal woningen is er ook meer ruimte voor bijzondere woonconcepten. Zo zijn er tiny houses en small houses gepland in de boomgaard.”.

Vrijkomende schoollocaties
Op de vrijkomende schoollocaties kunnen zo’n 49 woningen worden gerealiseerd voor verschillende doelgroepen. In deze visie zijn starterswoningen, 2-1 kappers en vrijstaande woningen opgenomen. Daarnaast is voor elke locatie een kavelpaspoort opgesteld. Een kavelpaspoort geeft op hoofdlijnen de mogelijkheden aan voor herontwikkeling van de locaties. Hierin zijn ook kansen opgenomen voor bijvoorbeeld een nieuwe wandelverbinding of een plein.

In de 74 reacties zijn verschillende aandachtspunten benoemd. De meeste aandachtspunten gaven aan om het groen in het gebied zoveel mogelijk te behouden en ruimte te bieden voor speelvoorzieningen en buurtplekken. Een deel van de reacties zijn al verwerkt in de aangepaste visie. Wanneer de raad heeft ingestemd werken we samen met belanghebbenden naar een definitief plan.

De Richterspoort
De hoek bij de Richterslaan-Twenteroute was onderdeel van de gebiedsvisie Eschpark. Inmiddels heeft de gemeenteraad ingestemd met het vestigen van de BMX-baan op het Eschpark. Dit plan wordt verder uitgewerkt en uiteindelijk vertaald in een bestemmingsplan. De visie van De Richterspoort wordt in september behandeld in de raad.

Net als voor de vrijkomende schoollocaties is ook voor deze locatie een kavelpaspoort opgesteld. Gezien de specifieke ligging aan de Twenteroute en Richterslaan is het wenselijk op de begane grond een publiekstrekkende functie te realiseren met daarboven appartementen. Denk voor de invulling op de begane grond aan een kantoor, restaurant of een leisure functie. Wethouder Porskamp: “In de visie zijn 30 à 40 appartementen opgenomen, maar wij willen marktpartijen uitdagen om met plannen te komen. Wanneer de visie is vastgesteld wordt voor dit plan nog dit jaar een openbare prijsvraag uitgeschreven.”

Stimulering inbreidingslocaties
Naast de visies zetten we in op inbreidingslocaties. “We hopen met inbreidingslocaties nog eens zo’n 65 toe te kunnen voegen. Samen met de visies zorgen deze locaties voor een uitbreiding van ruim 200 woningen in Lichtenvoorde. Inbreidingslocaties worden vaak opgezet door initiatiefnemers, maar in de praktijk blijkt dat het voor marktpartijen lastig is om deze trajecten rendabel te krijgen. Hierdoor vinden niet alle initiatieven hun doorgang.

De ontwikkelingen van de visies zorgen voor een forse toename van de gemeentelijke grondexploitatie. We willen in september daarom aan de raad voorstellen om een deel van deze opbrengsten in te zetten op het ondersteunen van inbreidingslocaties met een bedrag van € 400.000,-. Hierdoor ontstaat een win-win situatie om de woningbouwopgave te versnellen.”, aldus wethouder Frank.

Voorstellen 21 september behandeld in raad
De voorstellen worden in de gemeenteraad op 21 september behandeld. Daarvoor worden de stukken in de commissievergadering van 7 september besproken. Geïnteresseerden kunnen deze vergaderingen online bijwonen.

Wanneer de visies worden vastgesteld moeten de visies verder uitgewerkt worden in concrete plannen. Daarnaast moeten de bestemmingsplannen per locatie gewijzigd worden. Het streven is dat de verkoop eind 2022 gestart kan worden. Voor sommige locaties is dit mogelijk al eerder.