20 mei 2024
Home » Gem. Berkelland » Ontwerp-beleidsdocument grote windmolens gereed

BERKELLAND / OOST GELRE –  Het ontwerp-beleidsplan grote windmolens van de gemeenten Berkelland en Oost Gelre is gereed. Het ontwerp-beleidsdocument geeft randvoorwaarden voor het plaatsen van windmolens in de gemeenten. Ook gaat het in op de nieuwe landelijke conceptregels voor windparken.

Vanaf de zomer van 2022 hebben de gemeenten Berkelland en Oost Gelre samen gewerkt aan een beleidskader voor de plaatsing van windmolens. Samen, omdat ‘zoekgebied K’ in beide gemeenten ligt. In Oost Gelre is een tweede zoekgebied, zoekgebied I (i). De zoekgebieden staan in de RES Achterhoek 1.0. Dit is de Regionale Energie Strategie van de Achterhoek. De opdracht aan de gemeenten vanuit de RES is om serieus te onderzoeken of en onder welke voorwaarden windmolens mogelijk zijn.

Wethouders Bart Porskamp (Oost Gelre) en Hans van der Noordt (Berkelland): “Met dit ontwerp-beleidsdocument hebben wij in kaart gebracht óf en zo ja waar windmolens in de zoekgebieden geplaatst kunnen worden. Het beleidsdocument geeft initiatiefnemers o.a. randvoorwaarden op het gebied van veiligheid, geluid, landschappelijke inpassing en ecologische aspecten. Ook geven wij aan wat we van hen verwachten op het gebied van proces- en financiële participatie.”

Participatie
Voor zoekgebied K is door de beide gemeenten een gezamenlijk informatie- en participatieproces doorlopen. De gemeente Oost Gelre heeft dit ook gedaan in zoekgebied I (i). Daarbij zijn windcafés, themabijeenkomsten en excursies georganiseerd. Ook zijn gesprekken gevoerd met verschillende (bewoners)organisaties en verenigingen in het gebied. In beide gemeenten is een (online) enquête gehouden onder belanghebbenden. Er is contact gelegd met instanties/organisaties die actief zijn op het gebied van windenergie, natuur en landschap.

Vervolgproces
Voor de gemeente Berkelland geldt dat de gemeenteraad besluit of het ontwerp-beleidsdocument ter inzage kan worden gelegd. Zij zullen er naar verwachting tijdens hun vergaderingen in april/mei over besluiten. In de gemeente Oost Gelre heeft het college van B&W besloten over de terinzagelegging van het ontwerp. Hierover informeren zij hun gemeenteraad.

Tegelijk ter inzage leggen
De gemeenten willen tegelijkertijd het ontwerp-beleidsdocument ter inzage leggen. Dit zal, als alles volgens planning verloopt, rond mei/juni zijn. Meer informatie hierover publiceren de gemeenten tegen die tijd op de websites van de gemeenten en in Achterhoek Nieuws en de ELNA/Groenlose Gids. Iedereen kan tijdens de terzagelegging een reactie geven op het beleidsdocument. Dit heet een zienswijze indienen. De reacties (zienswijzen) kunnen leiden tot aanpassingen van het beleidsdocument bij de definitieve vaststelling. Elke zienswijze wordt hiervoor afgewogen. Indieners ontvangen daar persoonlijk bericht over.


Heeft u een evenement dat u wilt delen met de Achterhoek?

Dien uw evenement in en zorg ervoor dat het een plek krijgt in onze agenda!