Category Archives: Berkelland

Op reis in de buitenlucht met Meet-Inn

BERKELLAND – Het afgelopen seizoen kende voor vele ups en downs door de maatregelen rondom de pandemie. Nu alles weer kan, staat de zomer voor de deur. Meet-Inn organiseert op 12 juni een bezinningsbijeenkomst waar deze keer live muziek centraal staat en er stil wordt gestaan bij op reis gaan.

Van online koffie drinken en livestreams naar het opnemen van videoclips tot het verhuizen naar Wijkgebouw de Koppel: de Meet-Inn heeft met alles geëxperimenteerd en ging tijdens de lockdowns niet bij de pakken neerzitten. Pionier Leander Grooten blikt terug op een bewogen seizoen en kijkt hoopvol vooruit.

Anders dan normaal
De Meet-Inns zijn een uitvloeisel van wat ooit in de protestantse kerk de ‘banddienst’ was. Grooten legt uit: “Een kerkdienst in een andere vorm dan men gewend was, moderner en met een pop-rockband.” De stuurgroep van het pionieren zocht naar hoe dit concept nog uitnodigender kon worden voor mensen die niet meer in de kerk komen. En zo ontstond de Meet-Inn in De Koppel: een ochtend waarin er samen gegeten wordt en men elkaar kan ontmoeten, op een locatie die volgens de stuurgroep een lagere drempel voor velen kent dan een kerkgebouw. “Het benadert meer het pionieren.”

De pioniersbeweging is groter dan alleen de Meet-Inn. “Ik spreek met velen die nooit bij de Meet-Inn komen en daar ook geen behoefte aan hebben, maar wel zoeken naar zingeving zonder meteen lid te willen zijn van een groep of kerk.”

Op reis
Wat het pionieren kenmerkt volgens Grooten, is de zoektocht die er met elkaar aan wordt gegaan. “Daarvoor zijn mensen nodig en een verbinding tussen die mensen. Waar je dan terecht komt, is niet het belangrijkste, dat je het samen doet, telt. Dat kweekt verbinding en vriendschap.”
Het thema ‘op reis’ past daarnaast bij het moment van het jaar: vakantie. “En,” voegt de Achterhoeker toe, “vergeet niet dat in de bijbel veel gereisd wordt.” Hij doelt op de verhalen over land, door en over zee en de ‘avonturen van Jezus’, zoals hij ze noemt, waarbij het op weg zijn met anderen de leidraad is.

Sax, drums, piano
Daar waar de muziek doorgaans rondom een spreker is verpakt, staat op 12 juni de muziek centraal. “Het is een universele taal waar iedereen iets in kan vinden. Muziek raakt emotie, zonder dat je daar controle over hebt.” De reis blijkt een muzikale reis te worden waarin er over God en Jezus wordt gezongen, maar waar ook popmuziek van De Dijk, Daniël Lohues en Stef Bos een plek heeft. Grooten zelf speelt mee in de band. “Ik speel basgitaar omdat onze eigen bassist Jan er helaas niet bij kan zijn. We hebben een mooie club mensen uit de regio die deze keer de band vormt.” Hij benadrukt dat nieuwe muzikanten zich op kunnen geven om volgend seizoen mee te draaien.

Ongedwongen
Wijkgebouw de Koppel in Borculo heeft de beschikking over een prachtige speeltuin. Hopend op goed weer, zal het evenement op 12 juni in de buitenlucht plaatsvinden. Kinderen kunnen spelen terwijl de band speelt. “Het mag lekker ongedwongen zijn.”

Bij slecht(er) weer besluit de organisatie binnen te blijven, in het wijkgebouw. Op 12 juni gaan de deuren open om 11:00 uur en is de koffie klaar. Rond 12:30 uur wordt de lunch geserveerd. Het geheel is gratis te bezoeken, een vrije gift wordt gevraagd voor de onkosten.

Prestatieafspraken door unieke samenwerking

Op dinsdag 5 april zetten maar liefst 11 partijen hun handtekening onder één raamovereenkomst prestatieafspraken 2022. En dat is uniek.

Alle partijen uit drie gemeenten werken samen
Wooncorporatie ProWonen tekende op 5 april samen met Sité Woondiensten, de gemeenten Berkelland, Bronckhorst en Oost Gelre en maar liefst vijf huurdersverenigingen -De Naobers, Borculo-Ruurlo, HeVo, Lichtenvoorde, Zelhem en bewonersvereniging Siverder – de prestatieafspraken. Waar eerder nog drie verschillende overeenkomsten werden gesloten, is er nu één raamovereenkomst gemaakt. Onderdeel van deze overeenkomst is de lokale uitvoeringsagenda per gemeente, inclusief projectenoverzicht.

Hanke Struik, bestuurder ProWonen: “We zien deze prestatieafspraken als samenwerkingsafspraken die de gezamenlijke ambitie op verschillende thema’s beschrijven en de prestaties die we daarvoor samen willen leveren. Maar we beginnen niet op nul. Veel zaken lopen al geruime tijd of zijn al in gang gezet. Daar bouwen we op voort en benutten wat er al is. Elke partij volgt daarbij zijn eigen tempo en lokale dynamiek.”

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Met het zetten van de handtekeningen bekrachtigen de partijen dat ze zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor prettig wonen in betaalbare en duurzame huurwoningen in de drie gemeenten in de Achterhoek. Hanke Struik sprak haar waardering uit voor de inzet van de bestuursleden van de huurdersverenigingen, die als vrijwilligers betrokken zijn.

Proces in 2021
Corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties maken jaarlijks prestatieafspraken op basis van de Woningwet. In de lokale driehoeken is gezamenlijk de wens geuit om het proces te vernieuwen, te verbeteren en de samenwerking te zoeken. Begin 2021 zijn we gezamenlijk van start gegaan met een nieuwe manier van werken. In dit proces hebben we nauw samen opgetrokken en een impuls gegeven aan het versterken van de onderlinge verbindingen. Een leuke, maar op een aantal momenten ook pittige uitdaging om dit onder de corona-omstandigheden goed met elkaar vorm te geven. Van alle partijen werd de nodige flexibiliteit gevraagd en gekregen. Vanaf september zijn woningcorporatie Sité en bewonersvereniging Siverder aangehaakt in het proces om ook de prestatieafspraken in de gemeente Bronckhorst goed te borgen. Woningcorporatie De Woonplaats maakt al jaren eigen prestatieafspraken met de gemeente Oost Gelre en is niet aangehaakt.

Uitvoeringsagenda
Er is besloten om deze raamovereenkomst en uitvoeringsagenda vooralsnog te tekenen voor de periode van één jaar (2022) om zo eerst met elkaar ervaring op te doen en op basis hiervan ruimte te creëren om het vertrouwen te kunnen laten groeien. In het najaar 2022 bespreken partijen met elkaar hoe de uitvoeringsagenda is opgepakt. Dan bespreken partijen ook of en op welke wijze de raamovereenkomst bijgesteld kan worden in samenhang met de nieuw op te stellen uitvoeringsagenda 2023-2024.

Samen werken aan de uitvoering
Onze opgave gaat naast beschikbaarheid en betaalbaarheid van het wonen ook over verduurzaming, zorg, welzijn en leefbaarheid. De huurdersorganisaties behartigen de belangen van bewoners en woningzoekenden in de gemeenten Berkelland, Bronckhorst en Oost Gelre. Zij leveren een bijdrage aan de thema’s van deze prestatieafspraken die recht doet aan de eigen mogelijkheden. Het gaat hierbij met name om het bieden van informatie, advies en ondersteuning aan huurders.

Formele context
Prestatieafspraken zijn een overeenkomst tussen drie partijen: huurdersorganisatie(s), gemeente en corporatie. Er bestaat een wederzijdse afhankelijkheid en er is een gezamenlijke inspanning nodig om de lokale volkshuisvestingsdoelen te bereiken. De gemeente is vanaf 1 januari 2022 verplicht woonbeleid op te stellen, waarbij ingegaan wordt op hoe lokale vraagstukken lokaal worden opgelost. Dit woonbeleid vormt de basis voor de te maken prestatieafspraken. Woningcorporaties leveren een bijdrage aan dit woonbeleid in de vorm van een bod of activiteitenprogramma. Vervolgens worden er door de drie partijen prestatieafspraken gemaakt.

Gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk starten met uitkering eenmalige energietoeslag voor minima

Door de stijgende energieprijzen en aanhoudende inflatie komen inwoners met een laag inkomen in de knel. Het kabinet heeft besloten om een eenmalige energietoeslag van 800 euro voor huishoudens met een laag inkomen beschikbaar te stellen. Inwoners van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk met een laag inkomen (120% van de bijstandsnorm) komen hiervoor in aanmerking. 

Deze eenmalige energietoeslag is een initiatief van het Rijk en wordt via de gemeente betaald. De gemeenten hebben het geld nog niet ontvangen, maar schieten dit zolang voor.

Inwoners met een uitkering van Fijnder en ontvangers van bijzondere bijstand ontvangen automatisch de toeslag
De energietoeslag wordt bij huishoudens die op 1 maart een bijstandsuitkering (Participatiewet, IOAW, IOAZ) hebben ontvangen automatisch door Fijnder op hun bankrekening bijgeschreven. Dit geldt ook voor huishoudens die in het eerste kwartaal van 2022 bijzondere bijstand hebben ontvangen. Elk huishouden ontvangt 800 euro. Het bedrag staat rond 15 april op de rekening. Deze inwoners hoeven zich dus niet te melden. 

Inwoners met een laag inkomen kunnen zich melden bij Fijnder
Inwoners met een laag inkomen, komen ook in aanmerking voor de eenmalige energietoeslag. Werkenden met een minimuminkomen en ouderen die alleen van hun AOW leven, komen mogelijk ook in aanmerking voor de eenmalige energietoeslag. Een laag inkomen is een inkomen van minder dan 120% van de bijstandsnorm. Voor een alleenstaande tot AOW-gerechtigde leeftijd is dit minder dan € 1.244,54 netto per maand exclusief vakantiegeld. Voor gehuwden of samenwonenden is dit minder dan € 1.777,92 netto per maand exclusief vakantiegeld. Vanaf AOW-gerechtigde leeftijd liggen deze bedragen op € 1.382,89 voor een alleenstaande, en op € 1.872,49 voor gehuwden of samenwonenden.

Valt uw inkomen onder deze grens? Dan kunt u vanaf 1 april een aanvraag indienen bij Fijnder. Ga naar de website van Fijnder: www.fijnder.nl en dien uw aanvraag in. U kunt ook mailen naar info@fijnder.nl of bellen (0544) 47 42 00.

Vluchtelingen in kerk Geesteren en hotel Ruurlo

BERKELLAND – Al meer dan twee miljoen mensen zijn gevlucht door de oorlog in Oekraïne. Dat raakt ons allemaal. Voor de vluchtelingen die naar Nederland komen is op korte termijn opvang nodig. Alle 22 gemeenten binnen de Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland hebben daarvoor opvangplekken aangedragen. In Berkelland gaat het om 30 plekken in de voormalige Gereformeerde kerk aan de Dorpsstraat 9 in Geesteren en in Ruurlo om 14 plekken in hotel Avenarius. De (nood)opvangplekken zijn voorlopig tot en met 14 april beschikbaar.

Burgemeester Joost van Oostrum: “Hartverscheurend zijn de beelden van de oorlog en de gezinnen die op de vlucht zijn. En iedereen voelt en leeft daarin mee. Dat hebben we ook gemerkt aan de reacties van inwoners die locaties aandroegen of zich melden als vrijwilliger. Het kerkbestuur in Geesteren bood meteen de leegstaande kerk aan en ook hotel Avenarius kan op deze korte termijn plekken beschikbaar stellen. We zetten nu alles op alles om vanaf maandag 14 maart ook de kerk in Geesteren zoveel mogelijk klaar te hebben voor de opvang van vluchtelingen. Of en wanneer ze komen is nog niet duidelijk, maar wij zullen ze met open armen ontvangen.”

Bibliotheek opnieuw gecertificeerd

OOST-ACHTERHOEK – De Bibliotheek Oost-Achterhoek heeft voor de vierde maal op rij de landelijke certificering binnengehaald. De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal heeft onlangs voor vier jaar haar goedkeuring gegeven aan de Bibliotheken in Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. De Bibliotheek viert dit door alle volwassen leden hartelijk te danken voor het vertrouwen en ze te verrassen met een presentje.

Audittraject
De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit en toekomstbestendigheid van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma’s en diensten voor geletterdheid. Dat doet ze door het uitvoeren van audits. Een audit geeft de Bibliotheek inzicht in het functioneren van de organisatie. Op verschillende onderdelen wordt elke bibliotheek in Nederland zo doorgelicht. In de voorfase levert de organisatie documenten aan over onderwerpen als bijvoorbeeld beleid, HRM, producten en diensten en op het gebied van samenwerking, waarna er een auditdag volgt. Tijdens deze dag voeren de auditoren gesprekken met directie en medewerkers, maar ook met externe partijen waarmee de Bibliotheek Oost-Achterhoek samenwerkt. Zo zijn er vertegenwoordigers van onderwijs en gemeentes bevraagd over hun bevindingen met de Bibliotheek.

Beoordeling
De CBCT: “De Bibliotheek Oost-Achterhoek geeft samen met de drie gemeenten invulling aan de maatschappelijke opdracht om de toekomstige bibliotheekfunctie sterker en toekomstgericht in te vullen in de lokale omgeving. De Bibliotheek Oost-Achterhoek begeeft zich zodoende meer en meer op het terrein van actuele maatschappelijke vraagstukken, gaat daarvoor verbindingen aan en werkt in toenemende mate als een netwerkorganisatie.” De score voor de gehele organisatie is ruim boven het landelijk gemiddelde uitgekomen.
Er is door de CBCT specifiek gekeken naar het onderdeel educatieve dienstverlening. De Bibliotheek Oost-Achterhoek heeft samenwerkingsverbanden met alle scholen in het werkgebied. De CBCT oordeelde dat op dit terrein de Bibliotheek Oost-Achterhoek zeer hoog scoort.

Cadeautje voor alle volwassen leden
Om dit heuglijke feit te vieren ligt er voor elk volwassen lid in de koude maand februari een warm cadeautje klaar. “Hiermee willen we benadrukken dat wij mede dankzij de trouwe leden dit mooie resultaat hebben kunnen behalen”, aldus een trotse Ton Mengerink, directeur-bestuurder van de Bibliotheek Oost-Achterhoek.

Realisatie:
Steuber Design